Скарги та звернення

15873
  Скарги та звернення
  Відповідно до ст. 40 Конституції України, усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення і особисто звертатися до органів державної влади, органів мічцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення й дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в пись­мовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопо­тання) і скарги.

 

ЯКІ БУВАЮТЬ РІЗНОВИДИ ЗВЕРНЕНЬ?

Зміст і характер звернення обумовлено його видом.

Пропозиція або зауваження — звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової ос­нови державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

На практиці, на жаль, для пересічних громадян цей різно­вид звернення значення не має. Скоріш за все ви отримаєте відповідь типу «Уважно розглянули — обговорили — вра­хуємо у подальшій роботі». Інших результатів сподіватися не варто.

Заява — звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених чинним законодавством прав та інте­ресів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, посадових осіб, а також вислов­лення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Клопотання — письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга — звернення з вимогою про поновлення прав і за­хист законних інтересів громадян, порушених діями або без­діяльністю, рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

Найпоширенішими є такі звернення громадян, як скарги і заяви.

КУДИ МОЖНА НАПРАВЛЯТИ ЗВЕРНЕННЯ?

Звернення можна надсилати на адресу органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації або безпосередньо на адресу посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків. Причому подавати звернення бажано до тих органів, установ і тих посадових осіб, від яких залежить вирішення цього питання.

Якщо питання, порушені у зверненні, не входять до повно­важень адресата, звернення слід пересилати за належністю відповідному органу або посадовій особі у строк не більше п’яти днів. Про це має бути повідомлено громадянина, що подав звернення.

Також звертаємо увагу, що за чинним законодавством скарги заборонено перенаправляти для розгляду тому органу (посадовій особі), дії або рішення якої оскаржують. Подібні дії особи, яка отримала ваше звернення, є прямим порушенням 11. 7 Закону України «Про звернення громадян».

 

ЧИ МОЖНА СКАРЖИТИСЬ УСНО?

Так, відповідно до чинного законодавства, звернення може бути усним або письмовим.

Усне звернення громадянин викладає на особистому при­йом і, і посадова особа записує його в журналі (книзі) прийому. 111 >и цьому реєструють прізвище, ім’я та по батькові відвідува­чі, його адресу, суть питання, прізвище особи, яка веде прийом, і |>с іультати розгляду звернення. Наприкінці прийому громадянинові повідомляють про прийняте за зверненням рішення.

Однак застосовувати усну форму звернень не рекомендує­мо, оскільки, на жаль, практика свідчить про небажання по­садових осіб державних органів вирішувати будь-які питання в подібному оперативному режимі. Скоріш за все ви марно витратите час, оскільки після усного прийому у вас не буде на руках доказів звернення до державного органу (посадо­вої особи). Це стосується і випадків, якщо робота установи з громадянами побудована на особистому прийомі громадян з однотипних питань. Вам скоріш за все буде запропоновано заповнити письмову заяву встановленого зразка.

Отже, якщо маєте бажання особисто поспілкуватися із по­садовою особою, підготуйте заздалегідь і належним чином оформлене письмове звернення.

 

ЯК ПРАВИЛЬНО ПОДАТИ ПИСЬМОВЕ ЗВЕРНЕННЯ?

Письмове звернення надсилають поштою або передають до відповідного органу, установи особисто або через уповнова­жену особу, якщо повноваження цієї особи оформлено від­повідно до чинного законодавства.

Якщо ви передаєте звернення безпосередньо до органу, вимагайте на копії звернення (сподіваємось, ви не забули взяти із собою копію?) відбитка штампу чи печатки установи із датою отримання звернення органом і підписом особи, яка його прийняла.

Якщо ви вирішили звернення передати поштою, завжди відправляйте рекомендовані листи (у вас на руках залишить­ся квитанція, яка є доказом того, що ви відправляли звер­нення до певного органу). Крім цього, можна скористатися такою послугою пошти, як відправлення листа із повідом­ленням (тоді як доказ ви можете наводити дату отримання листа органом, який має його розглядати) і відправлення цінного листа із описом вкладення до конверта (таку форму обирають на підтвердження того, що саме ви відправили цього листа, і використовують в особливо складних випад­ках, зокрема в разі небажання органу розглядати подане звернення).

Результати розгляду громадянинові можуть повідомити в письмовій або усній формі за його бажанням.

Наполегливо радимо скористатися наданим вам правом отримати відповідь письмово. Найбільш досвідчені заявники і скаржники додають у кінці звернень фразу «Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене письмово про­тягом передбаченого ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» строку». Очевидно, вважають не зайвим засте­регти орган, який розглядає звернення, від порушень строку його розгляду.

Подавати скаргу можна як особисто, так і через уповно­важену на це іншу особу. Скаргу в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подають їхні законні представники.

 

ЯКИЙ ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕННЯ?

Текст звернень, а також рішень і відповідей на них складають українською або іншою мовою, прийнятною для сторін.

Для того щоб звернення могло бути розглянуте і на нього було отримано відповідь, воно має бути грамотно складене, Гобто містити всі необхідні складові — реквізити.

У зверненні обов’язково має бути зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові громадянина, що звернувся;

місце його проживання (будьте уважні — на вказану адресу надійде відповідь);

Підпис заявника (заявників, якщо звернення колективне) наміченням дати.

Звернення, оформлені належним чином і подані у вста­новленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду.

Звернення, оформлене без дотримання перелічених ви­мог, повертають заявникові з відповідними роз’ясненнями зазвичай не пізніше ніж через 10 днів від дня його надхо­дження.

Також розгляду не підлягають повторні звернення до од­ного й того самого органу від одного й того ж громадянина з одного й того самого питання, якщо перше вже було виріше­но по суті, а також скарги на оскаржувані рішення і звернення від осіб, яких визнано судом недієздатними.

Скарга на оскаржуване рішення може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року від моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рі­шенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядають.

 

Усі звернення мають розглядати і вирішувати не довше од­ного місяця від дня їх надходження. Граничний строк розгляду звернень, що не потребують додаткового вивчення, не більше 15 ДНІВ від дня їх одержання.

ЧИ МАЄ ЗАЯВНИК (СКАРЖНИК) ЯКІСЬ ПРАВА?

Під час розгляду заяви або скарги громадянин має право:

 • особисто викласти аргументи особі, яка перевіряла заяву або скаргу, і брати участь у перевірці поданої скарги або заяви;
 • ознайомлюватися з матеріалами перевірки (радимо не нех­тувати цим правом. Перш ніж оскаржувати дії особи, яка проводила таку перевірку, варто ознайомитись із матеріа­лами, спираючись на які вона прийняла рішення не на вашу користь, — це надасть вашій скарзі на її дії обґрунтова­ності);
 • подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, що розглядає заяву або скаргу;
 • бути присутнім під час розгляду заяви або скарги;
 • користуватися послугами адвоката або представника тру­дового колективу, організації, що здійснює правозахисну функцію, оформивши це повноваження у встановленому законом порядку;
 • одержати письмову відповідь про результати розгляду за­яви або скарги;
 • виражати усно або в письмовому вигляді вимоги до дотри­мання таємниці розгляду заяви або скарги; вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали ре-іуїьтатом порушень установленого порядку розгляду пісрнень.

У разі задоволення скарги орган або посадова особа, які прийняли неправомірне рішення щодо іверненнн громадянина, повинні відшкодувати йому завдані матеріальні збитки, пов’я­зані із поданням і розглядом скарги, обґрунтовані витрати, понесені у зв’язку з виїздом для розгляду скарги на вимогу відповідного органу, і втрачений за цей час заробіток. Спори про стягнення витрат розглядають у судовому порядку.

Громадянинові на його вимогу в порядку, встановленому чинним законодавством, також може бути відшкодовано мо­ральний збиток, завданий неправомірними діями або рішен­нями органу чи посадової особи під час розгляду скарги (однак розгляд таких спорів у більшості випадків потребує значно більше часу, ніж боротьба за належний розгляд звернення, а результати у вигляді грошового стягнення будуть скоріше за все незначними).

Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян відповідно до своїх повноважень здійснює вищий орган відносно того, до якого ви звернулися зі скаргою. Нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян поки ще здійснюють органи прокуратури України.

ЧИ ІСНУЮТЬ ПРАВИЛА ЕФЕКТИВНОГО ЗВЕРНЕННЯ ЗІ СКАРГОЮ?

 

 1. Ви звертаєтесь із письмовим зверненням до органу, який повинен у межах своєї компетенції вирішити ваше питання.
 2. Якщо вам надано відповідь або прийнято рішення, яке вас не задовольняє та яке ви вважаєте незаконним чи не­обгрунтованим, ви можете оскаржувати такі дії до вищого органу.
 3. Якщо ви не отримали протягом певного строку відповіді взагалі (від будь-якого з органів) або вищий орган перена-прапии нашу скаргу до нижчої інстанції, чиї дії ви оскар­жили, І у ними»! м під розгляду її по суті, ви оскаржуєте такі
 4. Не звертайтесь з одного і того ж приводу до одного і того самого органу, якщо він відмовив вам у задоволенні ваших вимог. Ви марно витратите час.
 5. Одночасно після подання звернення до нижчого органу не розсилайте копії звернення до усіх вищих інстанцій.

 

ЯК ПОДАВАТИ ЗВЕРНЕННЯ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ПЕВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ?

3  10 травня 2011 р. набув чинності Закон України «Про доступ до публічної інформації», яким досить детально врегульовано це питання.

Так, ви маєте право запросити в органу влади будь-яку ін­формацію, якою він володіє. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, його можна подавати в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, елек­тронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подають у довільній формі, але він має містити:

 • ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи іміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запи­тувачеві це відомо;
 • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Нам можуть відмовити у наданні інформації, якщо:
інформація становить державну, банківську, слідчу або пішу, прямо передбачену законом таємницю;

інформація є конфіденційною, тобто ці дані надано іншими особами або зібрано щодо інших осіб в межах здійснення повноважень цим органом;

інформація є суто службовою (внутрішнє листування, до-повідні записки, супровідні тощо).

 
ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

 

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ вул. П. Орлика, 8 м. Київ 01043

 

Петрова Петра Петровича буд. 12, кв. 55 вул. Сільська м. Харків 61001

Інформаційний запит

Відповідно до ст. 34 Конституції України, ст. З, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст. 5,9, 28,29, 32,33 Закону України «Про інформацію», прошу надати мені інформацію:

щодо стану розгляду касаційної скарги позивача по справі N(1 2-233/09 за позовом гр. 1.1. Іванова до гр. П. П. Петрова про визнання договору недійсним.

Відповідь на інформаційний запит прошу направити за адре­сою: 61001 м. Харків, вул. Сільська, буд. 12, кв. 55.

Ознайомлений(-а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних ви­трат на копіювання.

 

13.06.2012р. ___________________  (Підпис) П.П.Петров

 

 

 

Начальнику КП «ЖПС» Сидорову С. С.

 

Арсенова Арсенія Арсеновича, що мешкає за адресою: буд. 12, кв. 53 вул. Сільська м. Харків 61100

 

Петрова Петра Петровича, що мешкає за адресою: буд. 12, кв. 55 вул. Сільська м. Харків 61100

Скарга

У зв’язку із бездіяльністю Ваших підлеглих вимушені зверну­тися безпосередньо до Вас. Так, внаслідок танення снігу на даху будинку ще 25 лютого у наших квартирах почала текти стеля. Вода, що крапала зі стелі на стіни, пошкодила проводку. Світла помп я0і> ?011 р., і увімкнути його неможливо, оскільки згоріла проводки Жоднії розетка не працює. Стіни сирі і наелектризовані. Побутова техніка —

холодильники, пральні машини — теж не працюють. Нам довелося писати скаргу, після чого з’явився по­крівельник, який відкинув частину снігу над нашими квартирами. Однак над сусідніми квартирами на даху будинку ще залишаєть­ся сніг, і вода продовжує просочуватися в наші квартири.

У квартирі № 58 щойно було зроблено ремонт. Зараз же стеля і стіни мокрі, у плямах, фарба зі стелі і стін відлущується.

Мені, пенсіонеру, неможливо вийти з квартири й купити продукти не лише для себе, а й для доньки — інваліда з дитинства. До речі, ми зробили все, щоб не допустити зато­плення мешканців нижніх поверхів.

Наші неодноразові звернення до керівництва КП «ЖПС» Пролетарського району м. Харкова жодною мірою не вплинули на покращення ситуації (копії звернень та відповідей додаємо). При цьому ми справно щомісяця платимо комунальні послуги, заборгованості нема.

Просимо сприяти у негайному розв’язанні наших проблем: відремонтувати дах, налагодити електроосвітлення та виконати ремонт стелі і стін.

 

Додатки: за текстом на____ арк.

 

11.03.2011 р.                                                                         (Підписи)

 

 

 

Інспекція з питань захисту прав споживачів у Харківській області вул. Сумська, 45 м. Харків 61022

 

Петрова Петра Петровича буд. 12, кв. 55 вул. Сільська м. Харків 61001

Скарга

11.11.2012 р. мною в магазині за адресою м. Харків, вул. Тор­говельна, 1 у ООО «Підприємець» було придбано холодильник

«Північ», серійний номер 1343736734 (копію накладної та чека додаю).

Гарантійний термін на виріб сплинув 11.11.2013 р., але, відповідно до ч. 10 ст. 8. Закону України «Про захист прав спо­живачів», споживач має право висунути виробникові (продав­цеві) вимогу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного строку. Цю вимогу можна висунути протягом установленого строку служби, а якщо такий не вста­новлено — протягом десяти років, якщо в товарі було виявлено істотні недоліки, допущені з вини виробника.

Строк служби виробу, відповідно до паспорта, який було додано до товару, становить 7 років.

Наявність істотного недоліку підтверджено експертним висновком сервісного центру, до якого я звернувся (копію додаю).

Моє звернення від 21.11.2013 р. продавець проігнорував, строк відповіді на звернення, у тому числі загальний (ЗО днів), сплинув. Звернення було направлене продавцю листом з пові­домленням (копію квитанції додаю).

Прошу розглянути мою заяву та зобов’язати ООО «Під­приємець» шляхом надання йому відповідного припису виконати мої законні вимоги, викладені у зверненні, та припинити пору­шення моїх прав як споживача.

 

Додатки:

 1. Розрахунковий документ на 1 арк.
 2. Паспорт на 2 арк.
 3. Експертний висновок на 2 арк.
 1. Звернення до продавця із квитанцією про відправлення
  на 2 арк.