ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ У ФРАНЦІЇ

5106

ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ У ФРАНЦІЇ

У Франції можна відкривати різні типи відо­кремлених підрозділів. А саме:

—    bureau de liaison, bureau de representation — бюро зі зв’язків, представництво;

—      succursale — відділення, філія;

—      filiale — дочірня компанія, філіал.

Також є дві окремі специфічні форми спів­праці із французькими компаніями у формі Спільного підприємства (joint venture) або Європейського об’єднання з економічних інте­ресів (GEIE — Groupement Européen d’intérêt économique).

При відкритті відокремленого підрозді­лу (ВП) враховують безліч аспектів: і економічних, і бухгалтерських, і юридичних.

І. BUREAU DE LIAISON

Зазвичай бюро зі зв’язків створюється іно­земною компанією, яка має на меті вивча­ти французький ринок, однак не бажає бра­ти участі в будь-якій комерційній діяльності (принаймні спочатку, у контексті цієї організа­ційно-правової форми). Роль бюро зі зв’язків обмежується встановленням контактів, пошу­ком, збором інформації, рекламною діяльніс­тю, вивченням ринку, пропагандою наукових ідей, просуванням технологій тощо.

Дуже важливо, аби бюро зі зв’язків займа­лося комерційною діяльністю, яку визначено його установчими документами. В іншому ви­падку така комерційна діяльність вимагатиме реєстрації та, щонайголовніше, потребуватиме сплати загальнообов’язкових податків та пла­тежів, як і діяльність будь-яких французьких підприємств.

Важливо дотримуватися «обмежу­вальної лінії» та здійснювати лише діяльність, визначену установчим до­кументом бюро зі зв ‘язків!

Також звертаємо вашу увагу на ще один мо­мент. Як ми з’ясували раніше, бюро зі зв’язків не потребує реєстрації в Реєстрі підприємств та організацій RCS. Але насправді, якщо враховувати реалії сьогодення, рекомендуємо провести таку реєстрацію з метою отримання виписки.. Вона буде необхідна вам при відкритті рахунку бюро, при встанов­ленні контактів із французькими компаніями та в інших випадках.

Отже, якщо ви остаточно вирішили вести бізнес у Франції та відкриває­те бюро зі зв ‘язків, рекомендуємо вам зареєструватися у реєстрі.

Відкриття бюро зі зв’язків може бути пра­вильним рішенням для іноземної компанії, яка бажає працювати із Францією та прагне «про­тестувати» її ринок. Однак бюро зі зв’язків є тимчасовим утворенням і тому материнська компанія повинна згодом розглянути питання подальшого його розвитку: реорганізації в іншу форму ВП чи створення окремої юрособи.

Бюро зі зв’язків — тимчасова органі­заційно-правова форма ВП, яка по­требує реорганізації по завершенні етапу тестування ринку Франції

  1. SUCCURSALE

Другим типом відокремлених підрозділів Франції є succursale (відділення, філія).

На відміну від бюро зі зв’язків, відділення дозво­ляє займатися комерційною діяльністю, підпадає під сплату загальнообов’язкових пла­тежів та податків, які сплачують усі французькі підприємства, потребує реєстрації у RCS, а також у податковій службі. Відділен­ня не вважається окремою юрособою за зако­нодавством Франції. Тому у випадку фінансових труднощів за борги відділення відповідатиме ком­панія, яка його відкрила.

Борги відділення сплачуватиме голо­вна (материнська) компанія-засновник.

Перевагою відділення є, те, що воно не зобов’язане подавати щорічні бухгалтерські звіти до канцелярії комерційного суду (greffe du tribunal de commerce). Також від­ділення не підлягає передбаченому законодав­ством аудиту своїх рахунків у Франції. Однак досить часто аудитори головної (материнської) компанії вимагають певну інформацію про фран­цузьке відділення. Тому можемо констатувати, що частковий аудит усе-таки проводиться.

Зазначимо, відділення зобов’язане вести окре­мий бух.облік, хоча воно й не володіє окремим майном, відмінним від майна іноземної (мате­ринської) компанії, з якою це відділення пов’язане. Цей облік у більшості випадків виконується за кордоном головною (материнською) компанією мовою іноземної компанії. При податковій пе­ревірці відділення у Франції можуть вимагатися бухгалтерські документи (баланси, бухгалтерські книги тощо), перекладені французькою мовою.

Отже, важливо вести якісний та точний бухоблік у відділенні, який може бути затребуваний як зі сто­рони французьких, так і зі сторони віт­чизняних фіскальних органів.

 

III. FILIALE

 

Третім типом відокремлених підрозділів Франції є filiale (дочірня компанія, філіал).

Іноземне підприємство, яке відкриває дочір­ню компанію, фактично вирішує створити ок­рему французьку компанію, з якою воно буде пов’язане на рівні корпоративного управління. Фактично іноземне підприємство створює неза­лежну юрособу, яка самостійно здійснює госпо­дарську діяльність, має рівний правовий статус з іншими французькими компаніями, веде свій окре­мий бухоблік, підлягає податковим зобов’язанням.

Недоліки цього типу ВП: повна від­повідальність за прийняття тих чи інших рішень (економічних, управлінських, фінансових, юри­дичних).

Дочірня ком­панія несе повну відповідальність за свою господарську діяльність!

ВИСНОВОК: Кожен із трьох типів відо­кремлених підрозділів Франції має свої ха­рактерні особливості. При їх відкритті варто звернути увагу на такі основні моменти:

  • у діяльності бюро зі зв’язків важливо до­тримуватися «обмежувальної лінії», визначеної установчими документами бюро;
  • рекомендується зареєструвати таке бюро у ЯСБ;
  • бюро зі зв’язків — тимчасова організа­ційно-правова форма ВП, яка потребує ре­організації по завершенні етапу тестування ринку Франції;
  • роботу відділення слід контролювати, інакше головній (материнській) компанії доведеться сплачувати борги його діяль­ності:
  • важливо вести якісний та точний бух­галтерський облік у відділенні, який може бути затребуваний як зі сторони французь­ких, так і зі сторони вітчизняних фіскаль­них органів;

6)            дочірня компанія несе повну відповідальність за свою господарську діяльність.