СКАСУВАННЯ МИТ НА ВВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ ДО ЕВРОСОЮЗУ

5175
ukraina-evrosoyuz-prapor-500x500
ukraina-evrosoyuz-prapor-500x500

СКАСУВАННЯ МИТ НА ВВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ ДО ЕВРОСОЮЗУ

 

подання митної декларації — Єдиного адміністративного документа (SAD)

 

Товару присвоюють відповідний митний режим шляхом по­дання Єдиного ад­міністративного до­кумента (SAD) — стандартної форми митної декларації для всіх держав — членів ЄС.

Декларацію складають однією з офіційних мов Євросоюзу, дозволених митними органами держа­ви — члена ЄС, де здійсню­ють митне оформлення (наприклад, для Швеції — це швецька, норвезька, донська, англійська або ні­мецька).

Подають декларацію одним із двох таких спо­собів:

 • в електронній фор­мі через авторизовану комп’ютерну систему, об’єднану з відповідним митним органом, або
 • у паперовій через офіс такого митного органу.

Декларантом може бути імпортер або його пред­ставник (агент), у пев­них випадках, визначених законодавством, — інша особа. Після прибуття до пункту пропуску економічний опера­тор подає митному органу повідомлення про прибуття (notification of arrival). Товари пред’являють для контролю. При цьому імпор­тер:

 • або заявляє відразу обраний митний режим для товарів, тобто подає митну декларацію:
 • або поміщує товари в режим тимчасового зберігання до обран­ня відповідного митного режиму, але не довше, ніж на 20 чи 45 днів (залежно від виду перевезень).

Форму, а також роз’яснення стосовно заповнення Єдиного ад­міністративного документа (SAD) затверджено Регламентом Європейської Комісії від 18.12.03 р.№ 2286/2003 і додатками до нього (Додаток III — форма. Додаток IV — пояснювальні вказівки та коди для заповнення форми).

Єдиний адміністративний документ (SAD) у загальному вигляді містить 8 форм, які мають різне функціональне призначення. їх заповнюють відповідно до того митного режиму, який обрано для відповідних товарів.

Залежно від виду операції декларант заповнює та подає наступні форми Єдиного адміністративного документа (SAD).

Комбінація 1. Експорт, переробка товарів поза митною територією ЄС із подальшим їх поверненням, реекспорт — форми 1,2 та 3.

Комбінація 2. Транзит — форми 1,4 та 5.

Комбінація 3. Імпорт — копії 6,7 та 8.

Оскільки в рамках теми статті нас цікавить імпорт товарів до ЄС. Розглянемо комбінацію 3.

Після проходження митного контролю форму 6 залишають у мит­ному органі тієї держави — члена ЄС.у якій здійснюють митне офор­млення імпорту. Форму 7 використовує держава — член ЄС, до якої спрямований імпорт (держава призначення), з метою ведення статистичного обліку. Форму 8 повертають отримувачу вантажу (імпортеру його представнику, іншій упов­новаженій особі) з відміткою митного органу.

Форми 6, 7 та 8 містять набір пронумерованих
(1 —54) граф (полів). Заповнюють графи, викорис-
товуючи пояснювальні вказівки та коди, зазначені
в Додатку IV до Регламенту № 2286/2003. Окрім
того, офіційніїп сайт Європейської Комісії пропо-
нує роз’яснення (SAD Guidelines)

у вигляді таблиці або тексту. їх можна знайти за адресою: www. ec.europa.eu, шляхом European Conimission> Taxation and Customs Union >Customs> Procedural aspects General>Sad або через пошук на цьому сайті.

 

Єдиний адміністративний документ (SAD) у за­гальному вигляді містить 8 форм, які мають різ-не функціональне призначення. їх заповнюють від­повідно до того митного режиму, який обраний для відповід­них товарів

 

Графи у формах декларації SAD поділяють на три типи.

Тип А. Обов’язкові для заповнення в будь-якій країні ЄС.

Тип В. Можуть визнаватися обов’язковими для заповнення в деяких країнах ЄС (на розсуд ор­ганів влади таких країн).

Тип С. Заповнюють за бажанням декларантів.

Щоб визначити, які графи декларації обов’язкові, а які ні, необхідно звернути увагу на таблицю в Додатку IV до Регламенту № 2286/2003. Зокрема, переконатися, чи є графи типу В обов’язковими для заповнення в тій чи іншій країні ЄС, також до­поможе таблиця даних та кодів SAD за окреми­ми країнами. її можна знайти на офіційному сай­ті Європейської Комісії за зазначеним вище інет-шляхом.

Разом із Єдиним адміністративним документом (SAD) декларант повинен забезпечити надання митному органу додаткових документів до нього. Безпосередній перелік таких визначають залеж­но від походження, типу імпортованих товарів. їх митної вартості, наявності преференцій тощо.

Перелік додаткових документів не залежить від форми подання мит­ної декларації, тобто в будь-якому разі залишається незмінним. Однак якщо декларацію надають в електронному ви­гляді через комп ‘ютерну систему, сполуче­ну з митним органом, декларант зобов ‘язаний подати зазначені документи також в електронному вигляді. А саме: де­кларант забезпечує безперешкодний елек-тронний доступ до них митним органам у будь-який момент, як правило, протягом трьох років.

Основні види додаткових документів

 1. Документальне підтвердження походжен­ня товарів.

Важливим є подання митному органу докумен­тів, які підтверджують походження товарів із пев­ної країни, з метою отримання преференційного режиму для імпорту таких товарів. Яскравим прикладом є автономні торгові преференції, надані Україні відповідно до Регламенту Європарламенту та Ради ЄС № 374/2014 від 16.04.14 р.

Таким чином, як ми вже зазначали в одній із попередніх публікацій[i], документами, що підтвер­джують походження товарів з України, є:

 • або сертифікат походження за формою EUR.1 (на сьогодні видають Торгово-промислова палата України та її регіональні підрозділи в рам­ках автономних торгових преференцій);
 • або сертифікат форми А (також видає Торгово-промислова палата України та її ре­гіональні представництва в рамках Іенеральної Системи Преференцій (GSP)).

Саме експортер вирішує,який преференційний режим для нього найліпший, а отже, який сертифі­кат (EUR.1 чи форми А) краще оформлювати.

 1. Транспортний документ:
 • коносамент (bill of lading, B/L) — транспорт­ний документ на морські перевезення;
 • коносамент FIATA (FIATA bill of lading. FBL) — транспортний документ на комбіновані перевезення, складений відповідно до правил Міжнародної федерації експедиторських асоціа­цій (FIATA):

—   міжнародна автомобільна накладна (CMR):

—   авіатранспортна накладна (AWB), спеціаль­ний тип — Єдина авіавантажна накладна ІАТА;

—   залізнична транспортна накладна (СІМ);

 • карнет ATA — митний документ, який вико­ристовують для тимчасового ввезення товарів (наприклад, виставкових зразків, рекламних ма­теріалів тощо), видає Торгово-промислова пала­та України;

книжка МДП (TIR) — митні транзитні доку­менти для міжнародного перевезення вантажів, під час якого частково використовують автомо­більний транспорт.

Єдиний адміністративний документ (SAD) у за­гальному вигляді містить 8 форм, які мають різ-не функціональне призначення. їх заповнюють від­повідно до того митного режиму, який обраний для відповід­них товарів

 1. Рахунок-фактура (комерційний інвойс).

Це документ, який свідчить про укладення угоди між продавцем та покупцем. Він містить основну інформацію про угоду (назви та адреси експор­тера та імпортера, номер та дату видачі інвойсу, опис товарів, їх кількість та вартість, валюту та умови платежу, умови доставки, вид перевезен­ня). Рахунок-фактуру завжди пред’являють під час проходження митних процедур.

 1. Декларація митної вартості.

її подають, якщо вартість товару, що імпорту­ють, перевищує 10 тис. євро. Головна мета — ви­значення митної вартості товару задля обчислен­ня величини митних зборів.

 1. Сертифікати (ветеринарні, фітосанітарнітощо).

Товари, які імпортують до ЄС, мають відпові­дати санітарним та фітосанітарним вимогам ЄС для захисту здоров’я людей і тварин. Такі вимоги поділяють на чотири основні групи:

 • безпека продовольства і кормів:
 • ветеринарія;
 • фітосанітарія;
 • охорона здоров’я.

Стосовно кожної з названих груп вимог розроб­лено процедури підтвердження якості імпортних товарів. Результат таких процедур — видача від­повідних сертифікатів.

 1. Дозволи на ввезення (імпортні ліцензії).

Імпортні ліцензії отримують у випадках, перед­бачених законодавством ЄС. на «вразливі» това­ри (наприклад, яловичина, свинина, молоко, яйця тощо). Детальніше про імпортні ліцензії на това­ри походженням з України читайте в попередніх публікаціях[ii].

 1. Контрольний документ співтовариства
  (Community surveillance document).

Такий документ видають на певні види товарів, щодо яких Європейська Комісія вирішила при­йняти заходи захисту. До таких заходів вдають­ся, якщо імпорт цих товарів загрожує збитками національним виробникам аналогічних товарів у країні призначення імпорту.

 1. Сертифікат CITES.

Сертифікат оформлюють на виконання вимог Конвенції про міжнародну торгівлю видами ди­кої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES). 1973 року.

Якщо через кордон із ЄС переміщують об’єкти дикої фауни чи флори (як живі тварини чи росли­ни, так і мертві екземпляри або їх частини (хут­ро, шкіру, деревину тощо)), перелічені в додатках

А. В, С та D до Регламенту Європейської Комісії від 27.11.12 р. № 1158/2012, то під час проходжен­ня митного контролю обов’язково пред’являють дозвільний документ — сертифікат CITES. Його видають авторизовані адміністративні центри від­повідної країни — члена ЄС.

 1. Документи, що підтверджують право на митну тарифну квоту.

Якщо імпортер має намір скористатися кво­тою за принципом «first come — first served», він повинен разом із заявкою на отримання пев­ного обсягу квоти подати документи на підтвер­дження права на таку квоту. Основними такими документами є сертифікат походження за фор­мою

EUR.1 та сертифікат форми А (див. п. 1). оскільки саме вони підтверджують походження товарів з України, що дає право імпортерам ско­ристатися автономними торговими преферен­ціями ЄС. Окрім того, це можуть бути окремі особливі види документів відповідно до зако­нодавства ЄС.

 1. Документи, що підтверджують право на звільнення від сплати ПДВ.

Операції з імпорту товарів до ЄС обкладають податком на додану вартість. Однак існує цілісінь­ка низка винятків — імпортних операцій, звільне­них від ПДВ (у разі кінцевого імпорту деяких то­варів), їх перелічено в повному обсязі в Директиві Ради від 19.10.09 р.№ 2009/132/ЄС.Такими опера­ціями, наприклад, є:

 • імпорт певної сільськогосподарської продук­ції або продукції, призначеної для сільськогоспо­дарського використання:
 • імпорт товарів, призначених для використан­ня благодійними організаціями:

—   імпорт товарів для рекламування:

—   імпорт літератури з туристичною інформа­цією тощо.

У кожному випадку ввезення на територію ЄС товарів, перелічених у згаданій вище Директиві, необхідно забезпечити наявність відповідних документів, які підтверджують мету імпорту, що є підставою для звільнення від сплати ПДВ.