ДОДАТКОВИЙ ІМПОРТНИЙ ЗБІР

5712

ДОДАТКОВИЙ ІМПОРТНИЙ ЗБІР

З 25.02.15 р. впроваджено додатковий імпорт­ний збір (див. Закон України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України від­повідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року» від 28.12.14 р. № 73-VIII, розпорядження КМУ від 16.02.15 р. № 119-р).

Вважаємо, що додатковий збір слід відносити до первісної вартості запасів або основних засобів.

Тобто  за аналогією з відображенням ввізного мита.

Згідно з новою редакцією ст. 271 Митного кодексу України (далі — МКУ) цей збір не що інше, як мито особливого виду. А всього в ній згадано чотири види мита: ввізне, вивізне, се­зонне й особливе.

Пункт 8 П(С)БО 7 «Основні засоби» й п. 9 П(С)БО 9 «Запаси» чітко твердять про облік ввізного мита: його відносять до первісної вар­тості імпортованих товарів. Але, як ми зауважи­ли, МКУ під ввізним митом розуміє лише один із можливих його видів.

Також до первісної вартості запасів та основ­них засобів дозволяють включити суми не­прямих податків у зв’язку з їх придбанням, які не відшкодовують підприємству/установі. Мито належить до загальнодержавних подат­ків (пп. 9.1.7 Податкового кодексу України, далі — ПКУ). І хоча непрямими податками в ПКУ чорним по білому назвали лише ак­цизний податок і ПДВ (пп.пп. 14.1.4,14.1.178), традиційно мито також вважають непрямим податком.

Отже, якщо не як ввізне мито, то як непрямий податок імпортний збір потрапить до первіс­ної вартості запасу або основного засобу. Його сплату відобразимо проводками:

  • Дт 377 Кт 311 — сплачено додатковий ім­портний збір;
  • Дт 15,20,28 та ін. Кт 377 — додатковий ім­портний збір включено до первісної вартості ввезених активів.

Суму імпортного збору, сплаченого за конк­ретну партію товарів, можна взяти з графи 47 «Нарахування платежів» митної декларації за рядком з кодом «022».