ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗІ СТРАХОВИМИ ПЛАТЕЖАМИ У СТРАХОВОГО АГЕНТА

6380
stragent
stragent

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗІ СТРАХОВИМИ ПЛАТЕЖАМИ У СТРАХОВОГО АГЕНТА

Організація обліку в страхового агента сум страхових платежів визначається характером його діяльності як страхового посередника. Страховий агент діє від імені й за дорученням страховика, є його представником і представ­ляє його інтереси за винагороду на підставі до­говору доручення зі страховиком (ст. 15 Закону України «Про страхування» від 07.03.96 р. № 85/96-ВР). Страхові агенти виконують час­тину страхової діяльності: укладають договори страхування, одержують страхові платежі, ви­конують роботи, пов’язані зі здійсненням стра­хових виплат і відшкодувань.   п. 1 Порядку провадження діяль­ності страховими посередниками, затверджено­го постановою Кабміну України від 18.12.96 р. № 1523 (далі — Порядок № 1523). визначає до­говір про надання страхових агентських послуг як агентську угоду. Взагалі агентський договір укладають у сфері комерційного посередництва (гл. 31 Господарського кодексу України). Він є різновидом договору доручення.

Окрім інших умов, страховик і агент визна­чають у договорі алгоритм внесення клієнтами страхових платежів та умови здійснення взає-морозрахунків. У цьому разі страховий агент одержує страхові платежі від клієнтів і має про­тягом двох робочих днів переказати їх на раху­нок страховика (п. 2 Порядку № 1523).

За такого розвитку подій, коли страхуваль­ники переказують страхові платежі на рахунок агента (або вносять до каси), а він скеровує їх страховику, можливі такі способи розрахунку страховика з агентом за надані посередницькі послуги:

  • страховий агент переказує страховику сум страхового платежу в повному обсязі, і піс ля підписання акта наданих послуг страховиі виплачує агенту посередницьку винагороду;
  • або агент при перерахуванні страховик; страхового платежу, отриманого від клієнта утримує належну йому суму винагороди (як; зазвичай становить певний відсоток від стра хового платежу).

Бухоблік посередницьких операцій

Страховий агент як посередник має вести об­лік надходження страхових платежів, розра­хунків зі страхувальниками й страховиками, а також своєї посередницької винагороди. Дані бухобліку він використовує й для надання стра­ховику щодекадних відомостей про укладені до­говори страхування й розміри отриманих пла­тежів (п. 2 Порядку № 1523).

Для агента з метою бухобліку посередни­цьких операцій байдуже, який договір він ук­лав зі страховиком: доручення чи агентський. В агента сума надходжень за посередниць­ким договором доходом не є (п. 6.2 П(С)БО 15 «Дохід»). А платежі агента на користь страхо­вика за агентською угодою (договором дору­чення) витратами не визнають (п. 9.1 П(С)БО 16 «Витрати»). Проте за кредитом субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» агент проводить усю виручку від реалізації у сумі страхових платежів, отриманих за договора­ми страхування. А за дебетом субрахунку 704 «Вирахування з доходу» — розрахунки зі стра­ховиком за належними йому страховими су­мами. Суму своєї посередницької винагороди агент також обліковує на субрахунку 703.

Зміст господарської операції Бухгалтерський облік Сума, грн
Дт Кт
Нараховано суму страхового платежу за договором страхування з клієнтом 377 703 6000
Надійшов страховий платіж від клієнта 311 377 6000
Нараховано заборгованість перед страховиком 704 685 6000
Погашено заборгованість перед страховиком, утримано агентську винагороду (6000 — 6000 х 15%) 685 311 5100
Підписано зі страховиком акт наданих агентських послуг 685 703 900

Податковий облік операцій зі страховими платежами

Податок на прибуток. З 01.01.15 р. податко­вий облік із податку на прибуток практично пов­ністю побудований на бухобліку, об’єктом опо­даткування є бухгалтерський прибуток (фінрезультат до оподаткування), що коригують на різниці, про які йдеться в р. III Податкового кодексу України. Фінрезультат визначають у фінзвітності відповідно до націо­нальних стандартів бухобліку або міжнародних стандартів фінзвітності (пп. 134.1.1 ПКУ).

Щоправда, ті платники, у кого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визна­чений за правилами бухобліку, за останній рік не перевищує 20 млн грн, можуть уникнути та­ких коригувань фінрезультатів, якщо ухвалять відповідне рішення (пп. 134.1.1 ПКУ).

Як ми вже сказали, за правилами національ­них стандартів бухобліку в страхового агента сума надходжень страхових платежів від клієн­тів не є доходом за посередницьким договором зі страховиком. А суми переказаних страхови­ку страхових платежів не вважають витратами. Доходом страхового агента буде його посеред­ницька винагорода. Дохід визнають при підпи­санні акта наданих посередницьких послуг.

 ПДВ. Надання страховими агентами послуг зі страхування, співстрахування або перестра­хування — не об’єкт оподаткування (пп. 196.1.3 ПКУ). Страховий агент надає ці послуги стра­ховику, отже, його посередницька винагоро­да не є об’єктом обкладення ПДВ. Операція одержання або виплати страхових платежів також не об’єкт обкладення ПДВ (такого вис­новку дійшли й фіскали в категорії 101.13.03 Загальнодоступного інформаційно-довідково­го ресурсу).