Зміни в ТЦО 2018

3488

Хочемо нагадати, що контрольованими визнаються операції, які відповідають пп. 39.2.1.7. ПКУ, і виконуються одночасно такі умови:

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
  • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

 

Тобто, всі інші платники податків, які не відповідають критеріям, вказаним вище, не є суб’єктами трансфертного ціноутворення!

А тепер поговоримо про зміни, які починають діяти з 2018 року.

У статті 39:

у пункті 39.2:

у підпункті 39.2.1:

підпункт «г» підпункту 39.2.1.1 доповнити таким абзацом:

«У разі внесення змін до переліку організаційно-правових форм нерезидентів в розрізі держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, вони набирають чинності з 1 січня звітного року, наступного за календарним роком, у якому зміни було внесено до такого переліку»;

підпункт 39.2.1.1 доповнити новим підпунктом «ґ» такого змісту:

«ґ) господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні»;

підпункт 39.2.1.2  викласти в такій редакції:

«39.2.1.2.  Під час визначення переліку держав (територій) для цілей підпункту «в» підпункту 39.2.1.1 цього підпункту Кабінет Міністрів України враховує такі критерії:

держави (території), у яких ставка податку на прибуток підприємств (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні, або які надають суб’єктам господарювання пільгові режими оподаткування чи в яких особливості розрахунку бази оподаткування фактично дозволяють суб’єктам господарювання не сплачувати податок на прибуток підприємств (корпоративний податок) або сплачувати за ставкою  на 5 і більше відсоткових пунктів нижчою, ніж в Україні;

держави, з якими Україною не укладені міжнародні договори з положеннями про обмін інформацією;

держави, компетентні органи яких не забезпечують своєчасний та повний обмін податковою та фінансовою інформацією на запити центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з 1 січня звітного року, наступного за календарним роком, у якому держави (території) було включено до такого переліку»;

 

підпункт 39.2.1.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні»;

підпункт 39.2.1.5 викласти в такій редакції:

«39.2.1.5. Якщо в ланцюгу господарських операцій між платником податків і його пов’язаною особою — нерезидентом, передбачених підпунктом 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 цього пункту, право власності на предмет (результат) такої операції перш ніж перейти від платника податків до такого нерезидента (у разі експортних операцій) або перш ніж перейти від такого нерезидента до платника податків (у разі імпортних операцій) переходить до однієї або декількох осіб, така операція для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств вважається контрольованою операцією між платником податків та таким нерезидентом, якщо ці особи:

не виконують в такій сукупності операцій істотних функцій, пов’язаних з придбанням (продажем) товарів (робіт, послуг), між пов’язаними особами;

не використовують в такій сукупності операцій істотних активів та/або не приймають на себе істотних ризиків для організації придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) між пов’язаними особами.

Для цілей цього підпункту під істотними функціями та активами розуміються функції, які пов’язані особи не могли б виконати самостійно у своїй звичайній діяльності без залучення інших осіб та використання активів таких осіб. Під істотними активами розуміються активи, використання яких є необхідним під час здійснення таких операцій та які відсутні у пов’язаних осіб. Під істотними ризиками розуміються ризики, прийняття яких є обов’язковим для ділової практики таких операцій»;

підпункт 39.2.1.7 викласти в такій  редакції:

«39.2.1.7. Господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) і 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 цього пункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

 

 Господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, визнаються контрольованими, якщо обсяг таких господарських операцій, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік».

 

доповнити новим підпунктом 39.2.1.9 такого змісту:

«39.2.1.9. Обсяг господарських операцій платника податків для цілей підпункту 39.2.1.7 підпункту 39.2.1 цього пункту обраховується за цінами, які відповідають принципу «витягнутої руки»;

у підпункті 39.2.2.2 пункту 39.2.2:

у абзаці сьомому слово «зіставні» виключити;

у пункті 39.3:

Абзаци перший та другий підпункту 39.3.2.9 підпункту 39.3.2 викласти в такій редакції:

«39.3.2.9. Інформація про зіставних юридичних осіб для розрахунку фінансових показників, зазначених у підпункті 39.3.2.5 цього підпункту, використовується у разі одночасного дотримання таких умов:

1) якщо зіставна юридична особа проводить діяльність, зіставну з діяльністю сторони контрольованої операції, що досліджується, та виконує зіставні функції, пов’язані з такою діяльністю. Зіставлення діяльності визначається, зокрема, але не виключно, з урахуванням видів економічної діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010, а також міжнародними класифікаторами»;

підпункт 39.3.3.3 пункту 39.3.3 доповнити новим абзацом:

«Форма такого повідомлення та порядок його подання затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику»;

у пункті 39.4:

в абзаці шостому підпункту 39.4.2 слово та цифри «підпунктом 120.3» замінити словом та цифрами «підпунктами 120.3 -120.4»;

підпункт 39.4.5 викласти в такій редакції:

 «39.4.5. Запит надсилається не раніше 1 жовтня року, що настає за календарним роком, в якому таку контрольовану операцію (операції) було здійснено»;

у підпункті 39.4.6:

абзац перший та підпункти а), б), в) викласти в наступній редакції:

 «39.4.6 Документація з трансфертного ціноутворення (сукупність документів або єдиний документ, складений в довільній формі) повинна містити таку інформацію:

а) дані про особу (осіб), яка є стороною контрольованої операції, та пов’язаних осіб платника податків (у звітному періоді, в якому здійснювалась контрольована операція, та на момент подання документації), а саме:

контрагента (контрагентів) контрольованої операції;

осіб, які безпосередньо (опосередковано) володіють корпоративними правами платника податків у розмірі 20 і більше відсотків;

осіб, корпоративними правами яких у розмірі 20 і більше відсотків безпосередньо (опосередковано) володіє платник податків.

Дані повинні бути такими, що дають змогу ідентифікувати таких пов’язаних осіб (включаючи найменування держав (територій), податковими резидентами яких є такі особи, код особи, встановлений у державі (країні) їх реєстрації) та розкривати інформацію щодо критеріїв визнання таких осіб пов’язаними;

б) загальний опис діяльності групи компаній (включаючи материнську компанію та її дочірні підприємства), у тому числі організаційну структуру групи, опис господарської діяльності групи, політику трансфертного ціноутворення, інформацію про осіб, яким платник податків надає місцеві управлінські звіти (назва держави, на території якої такі особи утримують свої головні офіси);

в) опис структури управління платника податків, схема його організаційної структури із зазначенням загальної кількості працюючих осіб та в розрізі окремих підрозділів платника податків станом на дату операції або на кінець звітного періоду»;

у підпункті «и)» після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Фінансові показники, які використовувались під час розрахунку показників рентабельності контрольованої операції, мають бути підтверджені даними фінансової та бухгалтерської звітності сторони контрольованої операції, що досліджувалася згідно з підпунктом 39.3.2.7 підпункту 39.3.2 пункту 39.3 цієї статті»;

у пункті 39.5:

у підпункті 39.5.2:

підпункт 39.5.2.6 викласти в такій редакції:

«39.5.2.6. Проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» не перешкоджає проведенню перевірок, визначених статтею 75 цього Кодексу»;

підпункт 39.5.2.7 викласти в такій редакції:

«39.5.2.7. Строк проведення перевірки платника  податків з питань дотримання принципу «витягнутої руки» обчислюється з дня прийняття рішення про її проведення до дня складення акту (довідки) про проведення такої перевірки»;

підпункт 39.5.3.3 підпункту 39.5.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Вимоги цього підпункту не стосуються податкової інформації, отриманої контролюючим органом під час проведення  перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» відповідно до підпункту 39.5.2.13 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 цієї статті»;

у підпункті 39.5.4:

підпункт 39.5.4.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Сума податкового зобов’язання, розрахованого за результатами самостійного коригування,  підлягає сплаті у строки, визначені статтею 57 цього Кодексу».

 

підпункт 39.5.4.3 викласти в такій редакції:

«39.5.4.3. Платник податку не має права проводити самостійне коригування ціни контрольованих операцій та/або сум податкових зобов’язань під час проведення перевірки платника податків з питань дотримання принципу «витягнутої руки» таких контрольованих операцій»;

у пункту 39.6:

у підпункті 39.6.1:

абзаци перший та другий підпункту 39.6.1 викласти в такій редакції:

«39.6.1. Великий платник податків має право звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, із заявою про попереднє узгодження ціноутворення у контрольованих операціях.

Попереднє узгодження ціноутворення у контрольованих операціях є процедурою між великим платником податків та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, під час якої узгоджуються критерії для визначення відповідності умов контрольованих операцій, які здійснюються або будуть здійснені великим платником податків, принципу «витягнутої руки» на підставі договору на обмежений строк»;

підпункт 39.6.1.2 викласти в такій редакції:

«39.6.1.2. Інші умови попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях визначаються за згодою сторін»;

у підпункті 39.6.2:

абзац перший підпункт 39.6.2 викласти в такій редакції:

«39.6.2. За результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях укладається договір, який підписується керівником великого платника податків або його уповноваженою особою та керівником (заступником керівника) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику»;

підпункт 39.6.2.1 викласти в такій редакції:

«39.6.2.1. Договір, укладений за результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях між великим платником податків та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, має односторонній характер»;

підпункт 39.6.2.2 викласти в такій редакції:

«39.6.2.2. У разі залучення до процедури попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях іноземного  державного органу, уповноваженого адмініструвати податки і збори в державі, резидентом якої є сторона контрольованої операції (за умови наявності міжнародного договору (конвенції) про уникнення подвійного оподаткування між Україною і такою державою), договір, укладений за результатами такого узгодження між великим платником податків та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, має двосторонній характер.

У разі залучення до процедури попереднього узгодження ціноутворення двох і більше державних органів, уповноважених адмініструвати податки і збори в державі, резидентом якої є сторона (сторони) контрольованої операції (за умови наявності міжнародних договорів (конвенцій) про уникнення подвійного оподаткування між Україною і такими державами), договір, укладений за результатами такого узгодження між великим платником податків та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, має багатосторонній характер»;

підпункт 39.6.2.3 виключити.

підпункт 39.6.2.4 викласти в такій редакції:

«39.6.2.4. Порядок попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Зазначений  порядок має включати, зокрема, але не виключно:

—  процедуру подання та розгляду заявки щодо проведення процедури попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях;

— перелік документів, подання яких є необхідним для проведення процедури попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях;

—  підстави для внесення змін до діючого договору, укладеного за результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, продовження його дії та дострокового припинення;

— підстави припинення процедури попереднього узгодження ціноутворення;

— підстави припинення та продовження строку дії договору (пролонгації) про попереднє узгодження ціноутворення»;

доповнити новими підпунктами 39.6.2.5-39.6.2.7 такого змісту:

 «39.6.2.5. У разі дотримання умов договору про попереднє узгодження ціноутворення у контрольованих операціях контролюючі органи не мають права приймати рішення про донарахування податкових зобов’язань, штрафів, пені стосовно контрольованих операцій, які є предметом такого договору.

У разі недотримання умов договору про узгодження ціноутворення  платником податків такий договір втрачає силу з дати набрання ним чинності. Контролюючі органи мають право приймати рішення про донарахування податкових зобов’язань, штрафів, пені стосовно контрольованих операцій, які є предметом такого договору, умови яких не відповідають принципу «витягнутої руки.

39.6.2.6. Договір, укладений за результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, набирає чинності з дати, узгодженої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику та великим платником податків в залежності від обставин та особливостей контрольованих операцій, які є предметом попереднього узгодження ціноутворення.

За згодою сторін, дія договору, укладеного за результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях може бути розповсюджена на весь звітний період, в якому було укладено договір, та/або до звітних періодів, які передують набранню чинності договору, укладеного за результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях.

39.6.2.7. У разі дотримання великим платником податків умов договору, укладеного за результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, та за незмінності узгоджених критеріїв для визначення відповідності умов контрольованих операцій,  що є предметом договору, дія такого договору може бути подовжена на узгоджений сторонами строк»;

доповнити новим підпунктом 39.6.3 такого змісту:

«39.6.3. Стабільність умов договору, укладеного за результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях:

 39.6.3.1. Умови договору, укладеного за результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях залишаються незмінними у разі зміни податкового законодавства в частині регулювання відносин, що виникають при укладанні такого договору, внесення в нього змін, припинення його дії або втрати платником податків статусу великого платника податків.

39.6.3.2. У разі змін податкового законодавства, що впливають на діяльність великого платника податків та/або на критерії для визначення відповідності умов контрольованих операцій, принципу «витягнутої руки», сторони договору, укладеного за результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, мають право внести до його тексту відповідні зміни.

 У разі не згоди однієї із сторін із запропонованими змінами дія договору припиняється».

 У другому реченні абзацу четвертого пункту 50.1 статті 50 слово «травня» замінити словом «жовтня».

 

Коротко про зміни, що вказані вище:

  • зроблено акцент на представництвах нерезидента в Україні, де налогошено, що такі операції також беруть участь в ТЦО, вказано цінові критерії (10 млн з представництвом);
  • деталізовано умови, на яких між великими платниками та органами ДФС укладається договір погодження ціноутворення по контрольованим операціям, заборонено накладення штрафних санкцій по ціноутворенню по тим операцям, на які поширюється дія умов такого договору, та передбачено можливіть розірвання договору, якщо одна із сторін не згодна із змінами, які пропонується внести до договору.

Щодо термінів подання Звіту про контрольовані операції, — тут без змін,  до 1 жовтня поточного року за минулий.

Також внесено зміни в Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, додано декілька нових держав:

  • Гваделупа, Гватемала, Французька Гвіана, Співдружність Домінікани, Домініканська Республіка, Естонія, Іран, Куба, Лаос, Латвія, Ліван, Маврикій, Мальта, Марокко, Монако, ОАЕ, Сінгапур, Грузія, Угорщина.

Нас дивує, що до переліку додано Естонію, Латвію та Угорщину.

 

 

Від себе додамо, яка б не склалась ситуація, вважаємо, що Звіт про контрольовані операції потрібно подавати, якщо ваше підприємство відповідає критеріям пп. 39.2.1.7. Тому, що в першу чергу по даним митних реєстрів перевіяється відділом обліку ТЦО при ДФС, сума імпортних операції та чи здійснювались вони з резидентами країн Переліку, вказаного вище. У відділі, який відповідає за контроль ТЦО працює обмежена кількість співробітників, і в них фізично не вистачає можливості детально перевіряти та аналізувати подані звіти! Отже, головне його вчасно подати, щоб не накликати на себе «звірські» штрафні санкції.

Хочемо нагадати, що контрольованими визнаються операції, які відповідають пп. 39.2.1.7. ПКУ, і виконуються одночасно такі умови:

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
  • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

 

Тобто, всі інші платники податків, які не відповідають критеріям, вказаним вище, не є суб’єктами трансфертного ціноутворення!

А тепер поговоримо про зміни, які починають діяти з 2018 року.

У статті 39:

у пункті 39.2:

у підпункті 39.2.1:

підпункт «г» підпункту 39.2.1.1 доповнити таким абзацом:

«У разі внесення змін до переліку організаційно-правових форм нерезидентів в розрізі держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, вони набирають чинності з 1 січня звітного року, наступного за календарним роком, у якому зміни було внесено до такого переліку»;

підпункт 39.2.1.1 доповнити новим підпунктом «ґ» такого змісту:

«ґ) господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні»;

підпункт 39.2.1.2  викласти в такій редакції:

«39.2.1.2.  Під час визначення переліку держав (територій) для цілей підпункту «в» підпункту 39.2.1.1 цього підпункту Кабінет Міністрів України враховує такі критерії:

держави (території), у яких ставка податку на прибуток підприємств (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні, або які надають суб’єктам господарювання пільгові режими оподаткування чи в яких особливості розрахунку бази оподаткування фактично дозволяють суб’єктам господарювання не сплачувати податок на прибуток підприємств (корпоративний податок) або сплачувати за ставкою  на 5 і більше відсоткових пунктів нижчою, ніж в Україні;

держави, з якими Україною не укладені міжнародні договори з положеннями про обмін інформацією;

держави, компетентні органи яких не забезпечують своєчасний та повний обмін податковою та фінансовою інформацією на запити центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з 1 січня звітного року, наступного за календарним роком, у якому держави (території) було включено до такого переліку»;

 

підпункт 39.2.1.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні»;

підпункт 39.2.1.5 викласти в такій редакції:

«39.2.1.5. Якщо в ланцюгу господарських операцій між платником податків і його пов’язаною особою — нерезидентом, передбачених підпунктом 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 цього пункту, право власності на предмет (результат) такої операції перш ніж перейти від платника податків до такого нерезидента (у разі експортних операцій) або перш ніж перейти від такого нерезидента до платника податків (у разі імпортних операцій) переходить до однієї або декількох осіб, така операція для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств вважається контрольованою операцією між платником податків та таким нерезидентом, якщо ці особи:

не виконують в такій сукупності операцій істотних функцій, пов’язаних з придбанням (продажем) товарів (робіт, послуг), між пов’язаними особами;

не використовують в такій сукупності операцій істотних активів та/або не приймають на себе істотних ризиків для організації придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) між пов’язаними особами.

Для цілей цього підпункту під істотними функціями та активами розуміються функції, які пов’язані особи не могли б виконати самостійно у своїй звичайній діяльності без залучення інших осіб та використання активів таких осіб. Під істотними активами розуміються активи, використання яких є необхідним під час здійснення таких операцій та які відсутні у пов’язаних осіб. Під істотними ризиками розуміються ризики, прийняття яких є обов’язковим для ділової практики таких операцій»;

підпункт 39.2.1.7 викласти в такій  редакції:

«39.2.1.7. Господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) і 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 цього пункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

 

 Господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, визнаються контрольованими, якщо обсяг таких господарських операцій, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік».

 

доповнити новим підпунктом 39.2.1.9 такого змісту:

«39.2.1.9. Обсяг господарських операцій платника податків для цілей підпункту 39.2.1.7 підпункту 39.2.1 цього пункту обраховується за цінами, які відповідають принципу «витягнутої руки»;

у підпункті 39.2.2.2 пункту 39.2.2:

у абзаці сьомому слово «зіставні» виключити;

у пункті 39.3:

Абзаци перший та другий підпункту 39.3.2.9 підпункту 39.3.2 викласти в такій редакції:

«39.3.2.9. Інформація про зіставних юридичних осіб для розрахунку фінансових показників, зазначених у підпункті 39.3.2.5 цього підпункту, використовується у разі одночасного дотримання таких умов:

1) якщо зіставна юридична особа проводить діяльність, зіставну з діяльністю сторони контрольованої операції, що досліджується, та виконує зіставні функції, пов’язані з такою діяльністю. Зіставлення діяльності визначається, зокрема, але не виключно, з урахуванням видів економічної діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010, а також міжнародними класифікаторами»;

підпункт 39.3.3.3 пункту 39.3.3 доповнити новим абзацом:

«Форма такого повідомлення та порядок його подання затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику»;

у пункті 39.4:

в абзаці шостому підпункту 39.4.2 слово та цифри «підпунктом 120.3» замінити словом та цифрами «підпунктами 120.3 -120.4»;

підпункт 39.4.5 викласти в такій редакції:

 «39.4.5. Запит надсилається не раніше 1 жовтня року, що настає за календарним роком, в якому таку контрольовану операцію (операції) було здійснено»;

у підпункті 39.4.6:

абзац перший та підпункти а), б), в) викласти в наступній редакції:

 «39.4.6 Документація з трансфертного ціноутворення (сукупність документів або єдиний документ, складений в довільній формі) повинна містити таку інформацію:

а) дані про особу (осіб), яка є стороною контрольованої операції, та пов’язаних осіб платника податків (у звітному періоді, в якому здійснювалась контрольована операція, та на момент подання документації), а саме:

контрагента (контрагентів) контрольованої операції;

осіб, які безпосередньо (опосередковано) володіють корпоративними правами платника податків у розмірі 20 і більше відсотків;

осіб, корпоративними правами яких у розмірі 20 і більше відсотків безпосередньо (опосередковано) володіє платник податків.

Дані повинні бути такими, що дають змогу ідентифікувати таких пов’язаних осіб (включаючи найменування держав (територій), податковими резидентами яких є такі особи, код особи, встановлений у державі (країні) їх реєстрації) та розкривати інформацію щодо критеріїв визнання таких осіб пов’язаними;

б) загальний опис діяльності групи компаній (включаючи материнську компанію та її дочірні підприємства), у тому числі організаційну структуру групи, опис господарської діяльності групи, політику трансфертного ціноутворення, інформацію про осіб, яким платник податків надає місцеві управлінські звіти (назва держави, на території якої такі особи утримують свої головні офіси);

в) опис структури управління платника податків, схема його організаційної структури із зазначенням загальної кількості працюючих осіб та в розрізі окремих підрозділів платника податків станом на дату операції або на кінець звітного періоду»;

у підпункті «и)» після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Фінансові показники, які використовувались під час розрахунку показників рентабельності контрольованої операції, мають бути підтверджені даними фінансової та бухгалтерської звітності сторони контрольованої операції, що досліджувалася згідно з підпунктом 39.3.2.7 підпункту 39.3.2 пункту 39.3 цієї статті»;

у пункті 39.5:

у підпункті 39.5.2:

підпункт 39.5.2.6 викласти в такій редакції:

«39.5.2.6. Проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» не перешкоджає проведенню перевірок, визначених статтею 75 цього Кодексу»;

підпункт 39.5.2.7 викласти в такій редакції:

«39.5.2.7. Строк проведення перевірки платника  податків з питань дотримання принципу «витягнутої руки» обчислюється з дня прийняття рішення про її проведення до дня складення акту (довідки) про проведення такої перевірки»;

підпункт 39.5.3.3 підпункту 39.5.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Вимоги цього підпункту не стосуються податкової інформації, отриманої контролюючим органом під час проведення  перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» відповідно до підпункту 39.5.2.13 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 цієї статті»;

у підпункті 39.5.4:

підпункт 39.5.4.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Сума податкового зобов’язання, розрахованого за результатами самостійного коригування,  підлягає сплаті у строки, визначені статтею 57 цього Кодексу».

 

підпункт 39.5.4.3 викласти в такій редакції:

«39.5.4.3. Платник податку не має права проводити самостійне коригування ціни контрольованих операцій та/або сум податкових зобов’язань під час проведення перевірки платника податків з питань дотримання принципу «витягнутої руки» таких контрольованих операцій»;

у пункту 39.6:

у підпункті 39.6.1:

абзаци перший та другий підпункту 39.6.1 викласти в такій редакції:

«39.6.1. Великий платник податків має право звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, із заявою про попереднє узгодження ціноутворення у контрольованих операціях.

Попереднє узгодження ціноутворення у контрольованих операціях є процедурою між великим платником податків та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, під час якої узгоджуються критерії для визначення відповідності умов контрольованих операцій, які здійснюються або будуть здійснені великим платником податків, принципу «витягнутої руки» на підставі договору на обмежений строк»;

підпункт 39.6.1.2 викласти в такій редакції:

«39.6.1.2. Інші умови попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях визначаються за згодою сторін»;

у підпункті 39.6.2:

абзац перший підпункт 39.6.2 викласти в такій редакції:

«39.6.2. За результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях укладається договір, який підписується керівником великого платника податків або його уповноваженою особою та керівником (заступником керівника) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику»;

підпункт 39.6.2.1 викласти в такій редакції:

«39.6.2.1. Договір, укладений за результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях між великим платником податків та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, має односторонній характер»;

підпункт 39.6.2.2 викласти в такій редакції:

«39.6.2.2. У разі залучення до процедури попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях іноземного  державного органу, уповноваженого адмініструвати податки і збори в державі, резидентом якої є сторона контрольованої операції (за умови наявності міжнародного договору (конвенції) про уникнення подвійного оподаткування між Україною і такою державою), договір, укладений за результатами такого узгодження між великим платником податків та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, має двосторонній характер.

У разі залучення до процедури попереднього узгодження ціноутворення двох і більше державних органів, уповноважених адмініструвати податки і збори в державі, резидентом якої є сторона (сторони) контрольованої операції (за умови наявності міжнародних договорів (конвенцій) про уникнення подвійного оподаткування між Україною і такими державами), договір, укладений за результатами такого узгодження між великим платником податків та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, має багатосторонній характер»;

підпункт 39.6.2.3 виключити.

підпункт 39.6.2.4 викласти в такій редакції:

«39.6.2.4. Порядок попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Зазначений  порядок має включати, зокрема, але не виключно:

—  процедуру подання та розгляду заявки щодо проведення процедури попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях;

— перелік документів, подання яких є необхідним для проведення процедури попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях;

—  підстави для внесення змін до діючого договору, укладеного за результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, продовження його дії та дострокового припинення;

— підстави припинення процедури попереднього узгодження ціноутворення;

— підстави припинення та продовження строку дії договору (пролонгації) про попереднє узгодження ціноутворення»;

доповнити новими підпунктами 39.6.2.5-39.6.2.7 такого змісту:

 «39.6.2.5. У разі дотримання умов договору про попереднє узгодження ціноутворення у контрольованих операціях контролюючі органи не мають права приймати рішення про донарахування податкових зобов’язань, штрафів, пені стосовно контрольованих операцій, які є предметом такого договору.

У разі недотримання умов договору про узгодження ціноутворення  платником податків такий договір втрачає силу з дати набрання ним чинності. Контролюючі органи мають право приймати рішення про донарахування податкових зобов’язань, штрафів, пені стосовно контрольованих операцій, які є предметом такого договору, умови яких не відповідають принципу «витягнутої руки.

39.6.2.6. Договір, укладений за результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, набирає чинності з дати, узгодженої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику та великим платником податків в залежності від обставин та особливостей контрольованих операцій, які є предметом попереднього узгодження ціноутворення.

За згодою сторін, дія договору, укладеного за результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях може бути розповсюджена на весь звітний період, в якому було укладено договір, та/або до звітних періодів, які передують набранню чинності договору, укладеного за результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях.

39.6.2.7. У разі дотримання великим платником податків умов договору, укладеного за результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, та за незмінності узгоджених критеріїв для визначення відповідності умов контрольованих операцій,  що є предметом договору, дія такого договору може бути подовжена на узгоджений сторонами строк»;

доповнити новим підпунктом 39.6.3 такого змісту:

«39.6.3. Стабільність умов договору, укладеного за результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях:

 39.6.3.1. Умови договору, укладеного за результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях залишаються незмінними у разі зміни податкового законодавства в частині регулювання відносин, що виникають при укладанні такого договору, внесення в нього змін, припинення його дії або втрати платником податків статусу великого платника податків.

39.6.3.2. У разі змін податкового законодавства, що впливають на діяльність великого платника податків та/або на критерії для визначення відповідності умов контрольованих операцій, принципу «витягнутої руки», сторони договору, укладеного за результатами попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, мають право внести до його тексту відповідні зміни.

 У разі не згоди однієї із сторін із запропонованими змінами дія договору припиняється».

 У другому реченні абзацу четвертого пункту 50.1 статті 50 слово «травня» замінити словом «жовтня».

 

Коротко про зміни, що вказані вище:

  • зроблено акцент на представництвах нерезидента в Україні, де налогошено, що такі операції також беруть участь в ТЦО, вказано цінові критерії (10 млн з представництвом);
  • деталізовано умови, на яких між великими платниками та органами ДФС укладається договір погодження ціноутворення по контрольованим операціям, заборонено накладення штрафних санкцій по ціноутворенню по тим операцям, на які поширюється дія умов такого договору, та передбачено можливіть розірвання договору, якщо одна із сторін не згодна із змінами, які пропонується внести до договору.

Щодо термінів подання Звіту про контрольовані операції, — тут без змін,  до 1 жовтня поточного року за минулий.

Також внесено зміни в Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, додано декілька нових держав:

  • Гваделупа, Гватемала, Французька Гвіана, Співдружність Домінікани, Домініканська Республіка, Естонія, Іран, Куба, Лаос, Латвія, Ліван, Маврикій, Мальта, Марокко, Монако, ОАЕ, Сінгапур, Грузія, Угорщина.

Нас дивує, що до переліку додано Естонію, Латвію та Угорщину.

Від себе додамо, яка б не склалась ситуація, вважаємо, що Звіт про контрольовані операції потрібно подавати, якщо ваше підприємство відповідає критеріям пп. 39.2.1.7. Тому, що в першу чергу по даним митних реєстрів перевіяється відділом обліку ТЦО при ДФС, сума імпортних операції та чи здійснювались вони з резидентами країн Переліку, вказаного вище. У відділі, який відповідає за контроль ТЦО працює обмежена кількість співробітників, і в них фізично не вистачає можливості детально перевіряти та аналізувати подані звіти! Отже, головне його вчасно подати, щоб не накликати на себе «звірські» штрафні санкції.