Зміни до ПКУ в 2018 році

1415

В даному матеріалі розглянемо основні зміни до ПКУ, які будуть діяти в 2018 році!

Змінено критерії віднесення до великих платників податків, але при розрахунку в 2017 років, всіх платників переведено на облік до Офісу великих платників податків в 2018 рокі за критеріями, що діяли протягом 2017 року, а саме:

«14.1.24. великий платник податків — юридична особа або постійне представництво нерезидента на території України, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує еквівалент 50 мільйонів євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за такий самий період, або загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до Державного бюджету України, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, за такий самий період перевищує еквівалент 1 мільйону євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за такий самий період, у разі якщо сума таких податків, зборів, платежів, крім митних платежів, перевищує еквівалент 500 тисяч євро

Передбачено поетапне (щорічне) підвищення акцизу на тютюнові вироби, з метою приведення у відповідність розміру акцизного податку до «європейського» рівня.

У підпунткі 14.1.225 уточненно поняття роялті.

Приємно, що з 2018 року посадові особи контролюючих органів (ДФС) будуть нести відповідальність за свої дії чи бездіяльність : «21.3. Шкода, завдана платнику податків незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи контролюючого органу, відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування цього органу, незалежно від вини цієї особи».

В окремій статті розглянемо зміни, які стосуються трансфетного ціноутворення.

Збільшили термін подання декларації з податку на прибуток для «квартальників», але дані зміни почнуть діяти при складання звітності за 2018 рік: «49.18.6 календарному року для платників податку на прибуток для податкової декларації, яка розраховується наростаючим підсумком за рік —  протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.»

 «у пункті 49.19 після слів «базового звітного (податкового) періоду)» добавити словами «крім податкової декларації з податку на прибуток, яка розраховується наростаючим підсумком за рік».

Пропонується звільнити платників єдиного податку від сплати авансового внеску при виплаті дивідендів, навіть, коли засновниками є юридичні особи: «в абзаці сьомому підпункту 57.11.2 пункту 57.11 після слів «емітента корпоративних прав» доповнити словами «(крім платників єдиного податку)»

На акцизних складах мають з’явитись витратоміри-лічильники, що повинні бути включені до єдиного реєстру даних приладів. .перехідний період дял встанволення та реєстрації лічильників залежить від обсягу підакцизного товару, який ними вимірюється: «у підпункті 80.2.5 пункту 80.2 після слів “та цільового використання спирту платниками податків” доповнити словами “обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками”;

“Стаття 128-1. Порушення правил обліку, виробництва та обігу пального на акцизних складах

128-1.1. Відсутність витратомірів-лічильників та/або рівномірів-лічильників на акцизних складах, на яких здійснюється виробництво, оброблення (перероблення), змішування, навантаження-розвантаження, зберігання пального та/або відпуск такого пального без наявності витратомірів-лічильників та/або рівномірів-лічильників,- 

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року на кожний кубічний метр об’єму резервуарів, на яких не встановлено витратомірів-лічильників та/або рівномірів-лічильників, але не менше 15000 гривень;

Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених абзацом першим цього пункту тягне за собою призупинення реєстрації платника акцизного податку з реалізації пального до моменту обладнання акцизного складу витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками”.

 

Приємно, що фізичні особи звільняються від відповідальності за несплату податків «на розкіш», якщо повідомлення-рішення не вручено у встановлені терміни (до 1 липня поточного року за минулий): «126.3. У разі, якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) фізичній особі податкове/податкові повідомлення-рішення з податку на майно у строки, встановлені відповідними нормами цього Кодексу, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої цим Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання».

 

Відтепер при продажу нерухомого майна, для визначення доходу при продажу, потрібно, щоб його оцінка була внесена до  Єдиної бази даних звітів про оцінку: у пункті 172.3:

«абзац перший після слів «відповідно до закону» доповнити словами «та зареєстрованої в єдиній базі даних звітів про оцінку».

у пункті 172.3 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

«Єдина база даних звітів про оцінку –  інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входять база даних та модуль електронного визначення оціночної вартості (з метою перевірки вартості об’єктів оподаткування, внесеної суб’єктом оціночної діяльності). Єдина база даних звітів про оцінку забезпечує розміщення, створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про об’єкт нерухомості та його вартість, електронне визначення оціночної вартості, автоматичний обмін інформацією і документами з авторизованими електронними майданчиками та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет.

Порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку затверджується Фондом державного майна. Внесення інформації зі звітів про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку здійснюється суб’єктами оціночної діяльності через авторизовані електронні майданчики. Авторизований електронний майданчик — авторизована Фондом державного майна інформаційно-телекомунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та забезпечує реєстрацію суб’єктів оціночної діяльності, розміщення, отримання і передавання інформації та документів (без попередньої ідентифікації суб’єкта оціночної діяльності) до єдиної бази даних звітів про оцінку з метою перевірки оціночної вартості об’єкта нерухомості, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет. Порядок авторизації електронних майданчиків затверджується спільним рішенням Фонду державного майна та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань  організації  спеціального  зв’язку та захисту інформації.

Єдина база даних звітів про оцінку повинна забезпечити збереження та належний захист усієї інформації щодо об’єктів нерухомості, оціночна вартість яких визначається та перевіряється, можливість доступу до цієї інформації нотаріусів та контролюючих органів в межах повноважень. Належний захист забезпечується за умови автоматичного обміну інформацією та документами між єдиною базою даних звітів про оцінку  та авторизованими електронними майданчиками, які мають комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». Єдина база даних звітів про оцінку здійснює моніторинг звіту про оцінку на предмет відсутності порушень при його складанні та, в разі його повноти, правильності та відповідності, в тому числі відповідності оціночної вартості майна, майнових прав ринковим цінам, — реєструє звіт про оцінку з присвоєнням йому унікального номеру. Після присвоєння унікального номеру здійснюється автоматизована ідентифікація суб’єкта оціночної діяльності. В разі виявлення недоліків та/або порушень при складанні звіту про оцінку, в тому числі невідповідності оціночної вартості майна, майнових прав ринковим цінам, єдина база даних звітів про оцінку автоматично відмовляє у його реєстрації. Суб’єкт оціночної діяльності, який не погоджується з результатами перевірки оціночної вартості єдиною базою даних звітів про оцінку, має право протягом 10 днів звернутись із заявою до Фонду державного майна про  здійснення рецензування звіту про оцінку відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність». Фонд державного майна розглядає таку заяву не більше 5 днів.

Звіт про оцінку, не зареєстрований в єдиній базі даних звітів про оцінку, без присвоєного унікального номера відповідно до вимог цієї статті, є недійсним.

Під час посвідчення правочинів, для яких передбачено чинним законодавством України отримання нотаріусом звіту про оцінку, нотаріус перевіряє реєстрацію такого звіту в єдиній базі даних звітів про оцінку та наявність присвоєного йому унікального номеру».

У зв’язку з цим, абзаци другий – четвертий вважати абзацами сьомим- дев’ятим;

в абзаці першому пункту 172.4 після слів «нерухомого майна» доповнити словами та цифрами «(зареєстрованої відповідно до п. 172.3 цієї статті)».

 

Держава намагається боротись з «сірим» імпортом, — ось відповідні зміни: «“196.1.17. ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро у несупроводжуваному багажі;

ввезення на митну територію України товарів, сумарна митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, на адресу одного одержувача (юридичної особи) в одній депеші у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника у міжнародних експрес-відправленнях;

ввезення на митну територію України на адресу одного одержувача (фізичної особи) у перших трьох міжнародних поштових та/або міжнародних експрес-відправленнях протягом одного календарного місяця товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, в одній депеші у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника у міжнародних експрес-відправленнях;

196.1.18. ввезення на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 1000 євро, через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення;

ввезення на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фізичною особою, яка була відсутня в Україні більше ніж 24 години та яка в’їжджає в Україну не частіше одного разу протягом 72 годин;

ввезення на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 50 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фізичною особою, яка була відсутня в Україні менше ніж 24 години або яка в’їжджає в Україну частіше одного разу протягом 72 годин.”.

 

! Переходимо до важливих змін, що торкнулись ПДВ.

Пункт 201.10 доповнити новим абзацом сімнадцятим такого змісту:

«для розрахунків коригування, складених постачальником товарів/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача — платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, — протягом 15 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем (покупцем)».

 

Пункт 201.16 викласти у наступній редакції:

“201.16. Реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена у порядку, та на підставах, визначеному Кабінетом Міністрів України”. – це свідчить про те, що протягом січня-лютого 2018 року не буде діяти СМКОР, всі ПН/РК будуть реєструватись автоматчино, згідно з правилами, що діяли до 1 липня 2017 року. Всі ПН/РК, що були заблоковано до 01.01.2018 і щодо яких було подано пакет документів для розблокування, і протягом 5-ти днів не отримано відповідь, — мають бути зареєстровано в автмоатичному режимі! Нажаль, на даний час дива не сталось, платники ПДВ в пошуках виходу з даної ситуації.

Хочемо додати, що змінились проавила складання РК до ПН, і якщо раніше коригуючу рядок податкової наклданої ми вказувати один і той самий номер рядка зі знаками +/-, то з грудня 2017, якщо потрібно повністю виключити рядок та замінити на новий, — новий рядок додаємо з наступним (новим) порядоковим номером, якого не було в податковій наклданій.

Для всіх медичних та лікарських препаратів з 2018 року діє ставка 7% ПДВ.

 

Збільшено ставки збору за забруднення навколишнього середовища.

Інші зміни «Перехідних положень»:

  • «Тимчасово, до 1 січня 2023 року, суб’єкти космічної діяльності, що підпадають під дію норм Закону України «Про космічну діяльність», звільняються від сплати податку на додану вартість по операціях з:»;

 

  • доповнити новим пунктом 571 такого змісту:

“571. Податкові накладні/розрахунки коригування, реєстрацію яких у Єдиному реєстрі податкових накладних зупинено відповідно до пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу, реєструються з урахуванням вимог пунктів 2001.3 та 2001.9 статті 2001 та  пункту 201.10 статті 201 цього Кодексу, 02.01.2018 року крім:

податкових накладних/розрахунків коригування, по яких станом на 01.12.2017 року не подані пояснення і документи відповідно до підпункту 201.16.2 пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу;

податкових накладних/розрахунків коригування по яких прийнято рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних і по яких станом на 01.12.2017 року не розпочинали процедуру оскарження в адміністративному або судовому порядку.

Податкові накладні/розрахунки коригування, реєстрацію яких у Єдиному реєстрі податкових накладних зупинено відповідно до пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу з 01.12.2017 року до набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році ” та по яких платником податку після 01.12.2017 року подані пояснення і копії документів відповідно до підпункту 201.16.2 пункту 201.16 статті 201 цього Кодексу реєструються у Єдиному реєстрі податкових накладених у порядку, що діяв до набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році” щодо зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних. У разі, якщо протягом 5 робочих днів не прийнято та/або не надіслано платнику податку рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, реєстрація таких накладних здійснюється на наступний робочий день, за днем закінчення терміну розгляду пояснень і документів платника податку.

 Дія абзацу третього пункту 201.10 статті 201 цього Кодексу зупиняється до дня набрання чинності порядку, затвердженого.»;

  • абзац перший пункту 41 викласти в такій редакції:

«41. Тимчасово, до 1 січня 2025 року, звільняється від оподаткування прибуток підприємств — суб’єктів літакобудування, що визначені відповідно до норм статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості»»;

  • Кабінету Міністрів України

протягом двох місяців з дня набрання чинності цього Закону:

визначити порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом”.

 у три місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/audithel/audit-helper.com.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: A non-numeric value encountered in /home/audithel/audit-helper.com.ua/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997