ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА ПОСЛУГИ СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖУ

1579

ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА ПОСЛУГИ СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖУ

Страховий платіж і сума агент­ської винагороди експедитора не є об’єктом об­кладення ПДВ. Але до реєстру податкових на­кладних ці операції записують. Експедитор має право провадити агентську діяльність страхового посередника відповідно до Положення про порядок провадження діяль­ності страховими посередниками, затвердже­ного постановою КМУ від 18.12.96 р. № 1523. Страховий агент також має право рекламувати пропоно­вані страхувальникам страхові послуги й кон­сультувати клієнтів із цих питань.

Реалізуючи діяльність страхового агента, екс­педитор має оформити з клієнтом договір стра­хування (зазвичай, це поліс страхування)не піз­ніше одного робочого дня з моменту одержан­ня страхового платежу. Для документального підтвердження операції (ст. 9 Закону № 1955) експедитору не зайве зберегти в себе копію договору страхування (або страхового поліса), що підтвердить відсутність ПДВ за операцією страхування.

Отже, ні суми страхових платежів, ні страхові виплати (від­шкодування), а також агентська ви­нагорода експедитора не є об’єктом об­кладення ПДВ. Проте постачання інших послуг страхового агента — рекламування страхо­вих послуг і консультування клієнтів ПДВ об­кладається (пп. «б» п. 185.1 ПКУ).

На постачання, що не є об’єктом обкладен­ня ПДВ, ПН не виписують. А до реєстру виданих і отриманих податко­вих накладних такі постачан­ня записують, доведеться заповнити два рядки в p. І реєстру, адже покупці в цьому випадку різні: агентські послуги одержує страховик, тоді як одержувач страхових послуг — клієнт. Відповідно, в графах 5 і 6 кожного рядка тре­ба зазначити найменування й ІПН страховика та клієнта.

Ці постачання фіксують у рядку 3 деклара­ції з ПДВ і таблиці 1 додатка 6 до декларації. Наявність в експедитора не об­кладених ПДВ постачань зумовлює необхід­ність розподілу вхідного ПДВ за придбаннями, використовуваними для постачань обох видів (ст. 199 ПКУ).