Експедиторські послуги. Виписка ПН без точної вартості послуг залізниці.

2292

 

Експедиторські послуги. Виписка ПН без точної вартості послуг залізниці.

За послугами перевезення ек­спедитор має виписати ПН замовнику за пер­шою подією — одержанням авансу від замов­ника. Якщо за підсумками місяця вартість на­даних транспортних послуг відрізнятиметься від розміру авансу, то, можливо, зобов’язання експедитора за послугами перевезення й за власними послугами, а також податковий кредит доведеться відкоригувати.

Правила розрахунків за перевезення вантажів, затверджених наказом Мінтрансу України від 21.11.2000 р.№ 644 передбаче­но передоплату за послуги перевезення й додат­кові послуги залізниці на рахунок її розрахун­кового підрозділу згідно з договором. До речі, з експедитором залізниця укладе договір, тіль­ки якщо він виконуватиме функції відправника чи одержувача вантажу. Залізниця веде облік надходження та витрачання коштів клієнта на оплату послуг на відкритому для нього особо­вому рахунку. А по закінченні звітного міся­ця виписку із цього рахунку видають клієнту (п.п. 2.3, 2.6, 2.8 Правил № 644).

Але. як бачимо, за першою подією — одер­жанням передоплати від клієнта точна сума по­слуг залізниці ще невідома, і визначать її лише після закінчення звітного місяця. Аналогічно й із сумою експедиторської винагороди, що має зв’язок із вартістю транспортних послуг.  Проте, експедитор зобов’язаний офор­мити ПН датою одержання авансу (п.п. 187.1, 201.7 ПКУ) і видати її клієнту. А суму своєї винагороди він може визначити розрахунко­во — виокремити з авансу 5% від передбачу­ваної вартості послуг перевезення. До графи З ПН «Номенклатура постачань» слід вписати окремими рядками транспортні та експеди­торські послуги. Залізниця, у свою чергу, має виписати експе­дитору ПН датою отримання від нього перед­оплати, що надасть йому право визнати подат­ковий кредит.

Після одержання по закінченні місяця від залізниці виписки з особового рахунку, заліз­ничних накладних й розрахунку коригуван­ня — якщо вартість фактично наданих послуг не буде збігатися із сумою авансу, експедитор зможе відкоригувати своє зобов’язання як з перевезення, так і за своєю винагородою шля­хом виписки клієнту розрахунку-коригування (у сторону зменшення або збільшення). При цьому експедитор відкоригує і свій податко­вий кредит на підставі розрахунку коригуван­ня від залізниці.

Усі дані операції експедитор внесе до реєс­тру виданих і отриманих податкових накладних. У декларації з ПДВ за звітний період експе­дитор зафіксує: у рядку 1 — суму зобов’язання за експедиторською винагородою й за транс­портними послугами (виходячи із суми отри­маного від клієнта авансу). У декларації, фор­му якої затверджено наказом Мінфіну України від 23.09.14 р. № 966 і за якою звітуватимуть, починаючи з періоду грудень 2014 року або І квартал 2015 р. (для квартальників), для цієї операції призначено рядок 1.1.

У рядку 10.1 (10.1.1 нової декларації) показу­ють суму кредиту за послугами залізниці (на підставі ПН залізниці на суму перераховано­го їй авансу). До рядка 8.1 вносять коригу­вання (за їх наявності) зобов’язання за експе­диторською винагородою і транспортними по­слугами, виходячи із суми фактично наданих за місяць послуг, а до рядка 16.1 — коригування кредиту за фактично наданими транспортними послугами за підсумками місяця.