РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ПИВОМ

4516
пиво
пиво

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ПИВОМ

Ліцензію на роздрібну тор­гівлю алкоголем видає Департамент конт­ролю за виробництвом та обігом спирту, ал­когольних напоїв і тютюнових виробів ДФС України. Вартість алколіцензії залежить від території, де знаходиться місце торгівлі. При цьому платити доведеться за кожний касо­вий апарат (КОРО), зазначений у цій ліцензії.

Хто видає алколіцензії

Дані повноваження належать податківцям. Якщо точніше — Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкоголь­них напоїв і тютюнових виробів ДФС України (Департамент CAT ДФС) (ч. 1 ст. 16 Закону № 481, п. 5.4 Положення № 1289, п. 33 Переліку № 1698).

Термін дії алколіцензії — 1 рік (ч. 18 ст. 15 Закону № 481). її необхідно розміщати в торго­вельному залі на видному місці, аби вона була доступною для огляду (п. 27 Порядку № 493).

Передавати ліцензію іншому суб’єкту або в інше місце торгівлі заборонено.

Як отримати ліцензію на роздрібну торгівлю алкоголем

Суб’єкту госпо­дарювання для отримання ліцензії необхідно звернутися із заявою в довільній формі до Головного управління ДФС або до Центру обслуговування платників за міс­цем торгівлі. У заяві треба вказати (ч.ч. 20 — 22 ст. 15 Закону № 481):

  • вид госпдіяльності, на провадження якої власне і планується одержати ліцензію (тобто роздрібна торгівля алкогольними напоями);
  • адресу місця торгівлі (якщо точка продажу буде не одна — вказують усі адреси);
  • перелік РРО (КОРО), які знаходяться в місці торгівлі, та інформацію про них (модель, модифікацію, заводський номер, виробника, дату виготовлення);
  • реєстраційні номери посвідчень РРО (КОРО), які знаходяться в місці торгівлі, та дату початку їх обліку в органах ДФС України.

Відомості з останніх трьох пунктів наводити­муть у додатку до ліцензії.

Цей перелік містить картка адмінпослуги «Видача ліцензії на право роздрібної торгів­лі алкогольними напоями» №21—26, затвер­джена наказом ДФС України від 13.01.15 р. № 7.

Однак п. 28 Правил № 493 вимагає:

  1. Копію реєстраційного посвідчення за ф. № 3-РРО, засвідчену підписом керівника та печаткою підприємства. Цей документ підтвер­джує реєстрацію в податковій РРО (КОРО), що знаходяться в місці торгівлі.
  2. Копію платіжного доручення чи квитанції з відміткою банку про сплату квартальної суми за таку ліцензію.

Заяву та перелічені документи подають в од­ному примірнику в копіях, засвідчених або но­таріально, або органом, який їх видав, або ж посадовою особою Департаменту САТ.

Пакет документів можна подати особисто (через уповноважену особу) або надіслати ре­комендованим листом. У першому випадку документи приймають за описом, копію якого видають уповноваженій особі з відміткою про дату прийняття заяви та документів і підпи­сом особи, яка їх прийняла (ч. 25 ст. 15 Закону № 481).

Ліцензію (або рішення про відмову в її видачі) заявнику орган ліцензування видає не пізніше 10 календарних днів від дня одержання пакета документів (ч. 26 ст. 15 Закону № 481).

Ліцензію на роздрібну торгівлю алкоголем реєструють в органі ДФС України за місцем торгівлі суб’єкта господарювання. А якщо він знаходиться в сільській місцевості — і в органах місцевого самоврядування за міс­цем торгівлі (п. 26 Порядку № 493). При цьому суб’єкту господарювання достатньо надати цим органам лише отриману ліцензію.Подавати ок­ремий пакет документів — не треба.

На ліцензії проставляють номер та дату реєстрації, які засвідчують підписом керівни­ка чи заступника керівника та скріплюють пе­чаткою органу ДФС України. Цю подію зафік­сують і на зворотному боці ліцензії (п.п. 25,42 Порядку № 493).

Цікаво, що граничного терміну, протягом якого органи ДФС України та місцевого само­врядування реєструють ліцензію, не встанов­лено.

Кому не світить роздрібна алкліцензія

ЇЇ не вида­дуть на торгівлю алкоголем  у при­міщенні з торговельною площею менше 20 м2, не обладнаному відповідним чином вітринами, прилавками, охоронною і протипожеж­ною сигналізацією, без достатнього освітлен­ня, опалення та вентиляції, складських при­міщень та умов для застосування РРО (абз. 14 ст. 1 Закону № 481, п.п. 4, 9 Правил роздрібної торгівлі алкоголем). Проте на торгівлю пи­вом обмеження стосовно мінімальної площі починаючи з 01.07.15 р. не поширюватиметь­ся (абз. 14 ст. 1 Закону № 481 у редакції після 01.07.15 р.). закладам ресторанного господарства та спеціалізованим відділам підприємств зі стату­сом закладів ресторанного господарства; Зауважимо: продавати алкоголь (у тому числі пиво) на розлив для споживання на місці доз­волено тільки (п. 22 Правил роздрібної торгів­лі алкоголем):

  • підприємствам з універсальним асортимен­том товарів.

Скільки коштує ліцензія на роздрібний продаж алкоголю

! плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкоголем установлюється на кожний окремий, зазначений у ліцензії РРО (КОРО),що знаходиться в певному місці торгівлі.

Згідно із ч.ч. 14, 16 ст. 15 Закону № 481 плата за ліцензію на роздрібну торгівлю ал­когольними напоями, крім сидру та перрі (без додавання спирту), становить на кожний РРО (КОРО), що знаходиться в місці торгівлі:

  • у межах міста (села чи селища в межах те­риторії міста) — 8000 грн на рік;
  • за межами міст обласного підпорядкування та м. Києва на відстані до 50 км, яке має торго­вельні зали площею понад 500 кв.м, — 8000 грн на рік;
  •  на території сіл і селищ — 500 грн на рік.

Ті, хто має ліцензію на роздрібну торгівлю алкоголем, можуть про­давати сидр та перрі (без додаван­ня спирту) без отримання окремої роз­дрібної алколіцензії (ч. 13 ст. 15 Закону №481).

Вносимо плату за ліцензію

Ліцензію на роздрібну торгівлю алкоголем видадуть тільки за умови фактичної оплати заявником 1/4 частини річної плати за ліцен­зію до відповідного бюджету (п. 34 Порядку № 493).

Потім плату за роздрібну алколіцензію вносять щоквартально рівними частками (ч. 17 ст. 15 Закону № 481, п. 38 Порядку № 493). Тому чер­говий платіж необхідно перераховувати аван­сом — за кожний наступний квартальний тер­мін дії ліцензій.

У разі несплати чергового квартального внеску на підставі письмового розпорядження Департаменту CAT дію ліцензії призупиняють на термін до сплати заборгованості (ч. 27 ст. 15 Закону № 481, п. 42 Порядку № 493). Якщо чер­говий платіж не сплатити протягом ЗО кален дарних днів від моменту призупинення ліцен­зії — її анулюють (ч. 29 ст. 15 Закону № 481).

Штрафи, які стосуються порушення правил ліцензування роздрібної торгівлі.

№ з/п Вид порушення Сума штрафу Норма
1 Роздрібна торгівля алкогольними напоями без ліцензії 200% вартості отриманої партії товару, але не менше 17000 грн абз. 5 ч. 2 ст. 17 Закону № 481
2 Роздрібна торгівля алкогольними напоями через РРО (КОРО), не зазначений у ліцензії 200% вартості реалізованої через такий РРО (КОРО) продукції, але не менше 10000 грн абз. 6 ч. 2 ст. 17 Закону № 481