Рентна плата — 2015

3196

Рентна плата — 2015

ЯКІ РЕСУРСНІ ПЛАТЕЖІ ОБ’ЄДНУЄ РЕНТНА ПЛАТА

За п. 251.1 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) рентну плату сплачують за:

 • користування надрами для видобування ко­рисних копалин (до 2015 р. — перша складова плати за користування надрами);
 • користування надрами в цілях,не пов’язаних із видобуванням корисних копалин (до 2015 р. — друга складова плати за користування надра­ми);
 •  користування радіочастотним ресурсом України (раніше — однойменний збір);
 • спеціальне використання води (екс-водний збір);
 • спеціальне використання лісових ресурсів (досі — збір за спецвикористання лісових ре­сурсів);
 • транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопро-дуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (таку саму назву платіж мав до 2015 р.).

 

СТАВКИ ТА МЕХАНІЗМ РОЗРАХУНКУ ПЛАТИ

 

По-перше, про ставки рентної плати для видо­бування корисних копалин. Порівняно з 2014 p., вони залишилися незмінними, за винятком:

 • нового механізму коригування ставки для залізної руди. Як і минулого року, ставка дорів­нює 8% від вартості товарної продукції. Однак у 2015 р. до неї застосовуватимуть «…коефіцієнт, який дорівнює частці заліза в товарній продук­ції» (п. 252.20 ПКУ виноска 1). Як саме — покищо невідомо:».. .порядок застосування… буде уточ­нено після узгодження із центральним органом виконавчої влади, що визначає податкову полі­тику » (див. лист ПФСУ віп 29.01.15 р.№ 2703/7/99-99-15-04-02-17 Ч, далі — лист № 2703);
 • окремої ставки рентної плати за природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність: вона поступово зростати­ме від 60% до 70% протягом І півріччя (пп. 1.1 підрозділу 9і XX, п. 252.20 ПКУ);
 • скасування понижувального коефіцієнта, який стосувався нових свердловин (унесених до Держреєстру нафтових та газових свердло­вин після 01.08.14 ). Для нього не знайшло­ся місця в переліку коригуючих коефіцієнтів (п. 252.22 ПКУ).

Для об­числення слід порівняти два показники (п. 252.7 ПКУ) — ціну реалізації та розрахункову собі­вартість (окрім вуглеводневої сировини) — та застосувати ставку до більшої з величин. Для визначення розрахункової собівартості знадо­биться, зокрема, коефіцієнт рентабельності гір­ничого підприємства (п. 252.16 ПКУ . Державна комісія України по запасах корисних копалин (далі — ДКЗ) у листі від 02.02.15 р. № 46/07 рекомендувала при обчисленні податкових зобов’язань у 2015 році на ділянках надр, де про­вадиться господарська діяльність із видобуван­ня корисних копалин, але геолого-економічна оцінка запасів корисних копалин та належне визначення коефіцієнта рентабельності ще не виконані, використовувати:

— для всіх гірничодобувних підприємств, за винятком нафтогазових, показник 0,22;

— для нафтогазових підприємств — 2,42.

По-друге, минулорічними залишили ставки рентної плати за користування:

— надрами в цілях, не пов’язаних із видобу­ванням корисних копалин. Щоправда, як і рані­ше, ставки в ПКУ (ст. 253) визначено в розра­хунку за рік (хоч звітний період — квартал);

— радіочастотним ресурсом. Тут ставки зали­шили в розрахунку за місяць (ст. 254), незважа­ючи на новий звітний період — квартал;

— спеціальне використання води (ст. 255 ПКУ).

По-третє, стабільні майже всі ставки рент­ної плати за користування лісовими ресурсами (ст. 256 ПКУ). Символічні винятки причаїлись у ставках для другого поясу лісів: для ялини, яли­ці 5 розряду (стара ставка — 26,74 грн/куб.м, нова — 26,7 грн/куб.м); для берези, вільхи чорної, граба звичайного, в’яза, липи 3 розря­ду (стара ставка — 12,04 грн/куб.м, нова — 12,0 грн/куб.м).

По-четверте, визначили нові — у дол. США (було у грн) — ставки ренти за транспортуван­ня нафти, нафтопродуктів, природного газу, аміаку (ст. 256′ ПКУ).

 

ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ТА СПЛАТА ДО БЮДЖЕТУ

Звітний період для всіх підвидів рентної пла­ти єдиний — календарний квартал. Поки нова форма звіту не з’явиться, контролери рекомен­дують звітувати на старих бланках (п. 5 листа № 2703).

За п. 257.3 ПКУ у майбутньому плат­никам рентної плати підготують єдину форму декларації з додатками, призначеними для кож­ного з видів рентної плати.

Відповідно до п. 257.4 ПКУ три категорії плат­ників рентної плати, а саме:

 • користувачі радіочастотного ресурсу;
 • ті, які видобувають вуглеводневу сировину;
 •  ті, які надають послуги з транспортування трубопроводами, зобов’язані сплачувати авансові платежі що­місяця до ЗО числа кожного місяця (у люто­му — до 28 або 29 числа). Розмір таких авансо­вих внесків складається з однієї третини суми податкових зобов’язань із рентної плати, ви­значеної в податковій декларації за попередній податковий (звітний) період.

Однак перші дві категорії під вивіскою плат­ників «рентної плати» зібрали тільки у 2015 р.

«Стимулювати» сплату авансів має спеціальна санкція з п. 126.1 ПКУ:

 • затримка до ЗО календарних днів коштува­тиме 10% погашеної суми податкового боргу;
 • затримка понад ЗО календарних днів — 20% погашеної суми податкового боргу.

Утім, на відміну від авансів із податку на прибуток, які п. 57.1 ПКУ іменує узгодже­ною сумою грошового зобов’язання, ПКУ не прирівняв рентного авансу до узгодженого зобов’язання.Таким чином, несплачений аванс не зможе перетворитися на податковий борг (пп. 14.1.175 ПКУ).