ОБЛІК ОТРИМАНОЇ ПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ПО-НОВОМУ

4787

ОБЛІК ОТРИМАНОЇ ПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ПО-НОВОМУ
Особливості податкового обліку ПФД із 01.01.15 р.

До 01.01.15 р. податковий облік ПФД залежав від категорії (статусу) надавача. Із нового року з пп. 14.1.257 ПКУ вилучено норму (абз. 7) про суму процентів, умовно нарахованих на суму неповерненої на кінець звітного періоду ПФД, котру отримали від платника податку на прибуток, який застосовує загальну ставку податку. 

Які ж натомість правила оподаткування ПФД ми отримали з нового року?

З 01.01.15 року об’єкт обкладен­ня податком на прибуток розраховують, кори­гуючи фінрезультат до оподаткування, визначе­ного у фінзвітності згідно з П(С)БО або МСФЗ, на різниці, котрі виникають відповідно до ПКУ (пп. 134.1.1 ПКУ).

За ПФД з 1 січня 2015 року коригування бухгалтерського фінрезультату не проводять.

Отже, отриману ПФД тепер відображають лише в бухобліку.

Бухгалтерський облік ПФД

ПФД є позикою (ст. 1046 Цивільного кодексу України). А порядок бухобліку позики залежить від строку її надання (п. 6 П(С)БО 11 «Зобов’язання»).

Якщо повернення позики передбачено не пізніше ніж через 12 місяців із моменту отримання, то її об­ліковують у складі поточних (короткострокових) зобов’язань, а коли строк погашення позики понад 12 місяців — у складі довгострокових зобов’язань.

Короткострокову позику відображають на суб­рахунку 685 «Розрахунки з іншими кредитора­ми» або на окремому субрахунку до рахунку 60 «Короткострокові позики «.У свою чергу, довго­строкову позику обліковують на рахунку 55 » Інші довгострокові зобов’язання». Коли строк пога­шення довгострокової позики менше 12 місяців, проводка: Дт 55 Кт 61″ Поточна забор­гованість за довгостроковими зобов’язаннями».

Такий порядок бухобліку стосується всіх по­зик незалежно від того, коли вони надані.

Податковий облік перехідних операцій

Як ми вже зазначали, податковий облік от­риманої ПФД до 01.01.15 р. залежав від кате­горії (статусу) надавача. За цією ознакою ми й згрупуємо облік ПФД у перехідних операціях, тобто у випадках, коли ПФД було отримано до 01.01.15 р.

  1. Якщо ПФД одержано від платника податку на прибуток, який застосовує загальну ставку податку.

Умовні відсотки у випадку неповернення ПФД на кінець звітного періоду з 01.01.15 р. нараховувати не потрібно (оскільки оновлена редакція пп. 14.1.257 ПКУ та р. III ПКУ цього просто не передбачає).

  1. Коли ПФД отримано від платника податку на прибуток, який застосовує пільгову ставку податку, або від неплатника цього податку.
  1. Якщо ПФД отримано від засновника/учасника, який є платником податку на прибуток і застосовує загальну ставку податку.

Із 01.01.15 р. ПКУ не передбачено нараховува­ти умовні проценти з неповерненої суми ПФД.

  1. Коли ПФД отримано від засновника/учасника, який застосовує пільгову ставку податку або є неплатником цього податку.

Із 01.01.15 р. із такими неповер­неними сумами склалася аналогічна ситуація, що й для неповерненої ПФД від неплатників подат­ку на прибуток або пільговиків (незасновників/ учасників).

Постає питання, як відобразити в податковому обліку ту ПФД, що була повернута в 2015 році? На нашу думку, до кінця року буду законодавчо затрверджені зміни до ПКУ, що врахують цей недолік.