Для приватних підприємців

1606

Для приватних підприємців

1. У другій групі не можна на­давати послуги іноземним компаніям. Це порушує умови роботи в цій групі. А все тому, що в ній можна надавати послуги лише населенню або фізособам-підпри-ємцям та юрособам — платникам єдино­го податку.

2. Податковий кодекс України дозволяє загальносистемникам ураховувати у складі витрат суми єдиного внеску, які він сплачує за себе, на­раховує на зарплату своїх найманих пра­цівників чи виплати фізособам за послуги (роботи) у межах договорів цивільно-пра­вового характеру. При цьому утриманий із виплат внесок до витрат не потрапляє.

3. Адвокат може не стати единником, за умови що адвокат­ську практику він здійснює в межах про­вадження незалежної професійної діяль­ності. Платниками єдиного податку пер­шої, другої або третьої групи можуть ста­ти лише фізособи-підприємці. Коли так, то, аби стати єдинником, адвокату треба зареєструватися підприємцем і надавати юридичні послуги, різновидом яких, при­міром, можна визнати представництво ін­тересів клієнта в суді.

4. Єдинники не сплачують зе­мельного податку за ділянки, що викорис­товують у своїй господарській діяльності, одним із різновидів якої вважають надан­ня майна в оренду. Тому за ділянку землі, яку єдинник передав в оренду, земельний податок можна не сплачувати. Умова — наявність у Реєстрі платників єдиного по­датку відповідного виду діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010.

5. Загальносистемники починають сплачува­ти податок на доходи авансом із кварталу, що настає за тим, у якому розпочато роботу на загальній системі оподаткуван­ня. При цьому кожний платіж провадять у розмірі не менше ніж 100% податку на доходи, розрахованого в Податковій декларації про доходи за пер­ший квартал роботи на загаль­ній системі оподаткування.

6. Зменшення суми авансів податку на доходи  можливе за умови зменшення суми отриманого доходу за попередній квартал більш ніж на 20 %, порівняно з розрахунковою сумою доходу на такий квартал. Для цього підприємець повинен до на­стання строку сплати авансу подати податківцям заяву з розрахунком зменшення його суми та поясненням причин зменшення доходу.

7. Відсутність діяльності в поточному квар­талі не звільняє загальносис-темника від обов’язку вне­сення авансового платежу з податку на доходи. А все тому, що його суму розрахо­вували в Податковій декла­рації про доходи, яку надано за звітний період (календар­ний квартал чи рік), за під­сумками якого були оподат­ковувані доходи.