ПОВОРОТНА ДЕРЖДОПОМОГА

3807

ПОВОРОТНА ДЕРЖДОПОМОГА

Така державна допомога (в поточному році це, наприклад, програма «Надання кредитів фермерським господарствам») не є доходом сільгосппідприємства, оскільки не призводить до зростання власного капіталу. Кошти, от­римані підприємством на умовах повернення, виступають як зобов’язання, а отже, при відоб­раженні її в обліку слід користуватися положен­нями П(С)БО 11 «Зобов’язання».

Так, зобов’язання бувають:

  • довгостроковими (зі строком погашення більше року з дати балансу):
  • короткостроковими (зі строком погашен­ня менше року з дати балансу).

Допомогу, яка є довгостроковою, треба об­ліковувати на рахунку 55 «Інші довгострокові зобов’язання». При цьому не забуваємо, коли на дату балансу термін погашення заборгова­ності лишається менше року, то її слід перевес­ти до складу поточних зобов’язань. Для обліку допомоги, строк повернення якої менше року, можна відкрити окремий субраху­нок до рахунку 60 «Короткострокові позики» (наприклад, 607 «Інші короткострокові пози­ки») або обліковувати їх на субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».