ІНКУБАТОРНЕ ВИРОБНИЦТВО

4243
курчата
курчата

ІНКУБАТОРНЕ ВИРОБНИЦТВО

Первісне визнання пташенят

Для цілей бухобліку виведені курчата є додат­ковими біологічними активами (п. 4 П(С)БО ЗО «Біологічні активи»).

Під час первісного визнання п. 9 П(С)БО 30 дозволяє оцінювати такі активи на вибір під­приємства:

  • за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу;
  • за виробничою собівартістю відповідно до П(С)БО 16 «Витрати».

Під час первісного визнання виведених пта­шенят роблять проводку: Дт 21 «Поточні біо­логічні активи» Кт23 «Виробництво»,обираю­чи субрахунок, на якому обліковують витрати на інкубацію.

Залежно від обраного способу оцінки пташе­нят прибуткують:

  • у разі оцінки за справедливою вартістю на субрахунок 212 «Поточні біологічні акти­ви тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю»;
  • у разі оцінки за виробничою собівартіс­тю на субрахунок 213 «Поточні біологічні ак­тиви тваринництва, які оцінені за первісною вартістю».

До цих субрахунків за потреби відкривають субрахунки другого, третього та ін. порядків (наприклад, 2121 «Добовий молодняк курей яєч­ного напрямку»,2122 «Добовий молодняк курей м’ясного напрямку»).

Оцінка за справедливою вартістю

Мета цього способу оцінки — відобразити в обліку біологічні активи за реальною ринко­вою ціною.  Справедлива вартість — сума, за якою можна продати актив чи оплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату (п. 4 П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств»). Визначає справедливу вартість спеціально створена на підприємстві комісія. До неї вклю­чають галузевих фахівців, керівників вироб­ничих підрозділів, спеціалістів відділу збуту та бухгалтера.

На членів комісії покладають обов’язки щодо збору інформації для формування бази та обґрунтування визначення справедливої вар­тості.

Комісія встановлює справедливу вартість, ґрунтуючись на цінах активного ринку. Якщо та­ких ринків декілька, то треба обрати ціни ринку, на якому реалізовуватимуть продукцію птахів­ництва (наприклад, ціни в обласному центрі чи столиці) (п. 13 П(С)БО ЗО). Підприємство може самостійно встановити методику обчислення справедливої вартості та відобразити її в наказі про облікову політику.

Для збирання даних можна використовувати:

  • самостійно зібрану інформацію про ціни на ринку;
  • інформацію організованих оптових рин­ків;
  • прайси, рекламні проспекти виробників сільгосппродукції та ін. джерела.

Окрім того, інформацію можна отримувати з органів державного управління:

— середньозважені біржові ціни:

— дані цінового моніторингу Мінагро-політики;

— інформацію управління агропромислового розвитку тощо.

Під час визначення справедливої вартості біо­логічних активів ціни активного ринку зменшу­ють на витрати на місці продажу. Згідно з п. 4 П(С)БО 30 до таких затрат відносять витрати, пов’язані з продажем біоактивів та сільгосппро­дукції на ринку, зокрема, комісійні винагороди продавцям, брокерам, непрямі податки, що спла­чуються під час реалізації (наприклад, ПДВ).

Оформлюють визначену комісією справед­ливу вартість Актом визначення справедли­вої вартості біологічних активів і сільгосп­продукції.

Бухоблік первісного визнання пташенят за справедливою ціною.

№ з/п Зміст господарської операції Бухгалтерський облік Сума, грн Первинний документ
Дт Кт
1 Закладено яйця до інкубатора (12000 шт. х 1,2 грн) 2321 27 14400,00 Акт на закладку яєць
2 Відбраковано яйця під час першого міражу на 7 день інкубації1 (160 шт. х х 1,2 грн) + (160 шт. х 7 днів х 0,2 грн) 24 2321 416,00 Акт на перегляд (міраж яєць)
3 Відбраковано яйця під час другого міражу на 27 день інкубації ((210 шт. х 1,2 грн) + (210 шт. х 27 днів х х 0,2 грн)) 24 2321 1386,00 Акт на перегляд (міраж яєць)
4 Нараховано зарплату працівникам інкубаторію 2321 661 3200,00 Відомість нарахування зарплати
СЛ Нараховано єдиний внесок (37,19%) 2321 651 1190,08 Відомість нарахування зарплати
6 Списано на виробництво електроенергію, використану під час виробництва добового молодняку 2321 631 600,00 Акт про спожиту електроенергію
7 Нараховано плату за оренду інкубатора 2321 631 950,00 Рахунок-фактура, платіжне доручення
8 Списано спецодяг 2321 22 450,00 Акт на списання виробничого і господарського інвентарю (ф. № ВЗСГ-5)
9 Відображено брак під час сортування добового молодняку (180 шт. х 1,2 грн) + + (180 шт. х ЗО днів х 0,2 грн) 24 2321 1296,00 Акт на вихід і сортування добового молодняку птиці (ф. № ПБАСГ-5)
10 Віднесено вартість браку до собівартості добового молодняку (416 грн + 1386 грн + 1296 грн) 2321 24 3098,00 Звіт про собівартість браку
11 Оприбутковано добовий молодняк за справедливою вартістю (11450 шт. х2,2 грн) 2121 2321 25190,00 Акт визначення справедливої вартості. Акт на вихід і сортування добового молодняку птиці (ф. № ПБАСГ-5)
12 Відображено дохід від первісного визнання додаткових біологічних активів (25190 грн — (14400 + 3200 + + 1190,08 + 600 + 950 + 450 + 3098» 2321 710 1301,92 Бухгалтерська довідка
13 Наприкінці звітного періоду розподілено загальновиробничі витрати 2321 91 800,00 Відомість розподілу загальновиробничих витрат
14 Відкориговано методом «сторно» доходи від первісного визнання 2321 710 800,00 Бухгалтерська довідка