БЕЗПОВОРОТНА ДЕРЖДОПОМОГА

2947

БЕЗПОВОРОТНА ДЕРЖДОПОМОГА

Для обліку коштів бюджетного фінансу­вання підприємств у бух.обліку призначений рахунок 48 «Цільове фінансування і цільові надходження». За кредитом цього рахунку ві­дображають надходження бюджетних коштів для фінансування певних заходів, а за дебе­том — використані суми за певними напряма­ми, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум (див. Інструкцію про за­стосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і госпо­дарських операцій підприємств і організацій, затверджену наказом Мінфіну України від 30.11.99 р.№291).

Кошти цільового фінансування є для підпри­ємства доходом, оскільки вони призводять до зростання власного капіталу (п. 5 П(С)БО 15 «Дохід»). Порядок їх відображення в складі до­ходів установлений п.п. 16—19 П(С)БО 15.

У бухобліку отримане цільове фінансування можна розділити на три види.

  1. Фінансування, відносно якого встанов­лені умови його витрачання. Таке фінансу­вання визнається доходом протягом тих пе­ріодів, у яких були понесені витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування, тобто в тих періодах, коли отримані кошти використані за цільовим призначенням.
  2. Фінансування капітальних інвестицій. Зазначене цільове фінансування визнається доходом протягом періоду корисного вико­ристання відповідних об’єктів інвестування пропорційно до суми нарахованої аморти­зації цих об’єктів (п. 18 П(С)БО 15). До та­кого виду відноситься програма «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними».
  3. Фінансування, направлене на компенсацію витрат, понесених підприємством, а також фінансування без установлення умов його ви­трачання. У цьому випадку отримані бюджет­ні кошти визнають доходом одночасно з відоб­раженням дебіторської заборгованості (п. 19 П(С)БО 15).

З діючих у поточному році програм сюди можна віднести:

— державну підтримку галузі тваринництва;

— заходи по боротьбі зі шкідниками та хво­робами сільськогосподарських рослин, якщо підприємство отримує з бюджету кошти для компенсації вже понесених ним витрат чи під­приємство отримало безкоштовно засоби за­хисту рослин.

Слід зазначити, що кошти цільового фінансу­вання, відображені на рахунку 48 закривають на дохід:

  • абонасубрахунок718 «Дохідвідбезоплат­ноодержанихоборотнихактивів».якщокоштиотриманіувиглядісубсидійіпоточнихтранс­фертівпідприємствам;
  • абонасубрахунок745 «Дохідвідбезоп­латноодержанихактивів»,якщоотриманофінансуваннякапітальнихінвестицій.