СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

7185

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Обмеження розміру максимальної суми лікарняних та декретних

Як і раніше, застрахована особа може чекати на допомогу по тимчасовій непрацездатності та/або до­помогу по вагітності та пологах у сумі, що не переви­щує в розрахунку на місяць максимальної величини для нарахування єдиного внеску. Тобто максималь­ний розмір соцстрахівської виплати в розрахунку на місяць у період із 01.01.15 р. по 30.11.15 р. становить 20706 грн, а з 01.12.15 р. по 31.12.15 р. — 23426 грн.

Однак із 01.01.15 р. запрацювало ще одне обме­ження щодо максимального розміру як допомоги по тимчасовій непрацездатності, так і допомоги по вагітності та пологах. Щоправда, стосується воно не всіх застрахованих осіб, а лише тих, які протя­гом 12 місяців перед настанням страхового випад­ку за даними Держреєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають стра­ховий стаж менше 6 місяців.

Так. сума лікарняних для таких осіб у розра­хунку на місяць не повинна перевищувати розмір мінімальної зарплати (з 01.01.15 р. — 1218 грн,з 01.12.15 р. — 1378 грн). установленої законом у місяці настання страхового випадку (п. 1 ч. 4 ст. 19 Закону № 1105).

А от допомога по вагітності та пологах для вказаних осіб у розрахунку на місяць має бути не більше двократного розміру мінімальної зарпла­ти та не менше розміру мінімальної зарплати, ус­тановленої законом у місяці настання страхового випадку (п. 2. ч 4 ст. 19 Закону № 1105).

Тож за описаних умов застрахована особа зможе отримати декретні в розрахунку на пов­ний календарний місяць у сумі:

 • не менше 1218 грн та не більше 2436 грн — якщо страховий випадок настане в період із 01.01.15 р. по 30.11.15 :
 • не менше 1378 грн та не більше 2756 грн — коли страховий випадок настане в період із 01.12.15 р. по 31.12.15 р.

Надання соцвиплат, якщо невідоме місцезнаходження страхувальника

Ідеться про випадки, коли одночасно спра­цюють два фактори. По-перше, страхуваль­ник не виконав обов’язків щодо нарахуван­ня та виплати матеріального забезпечення за страховими випадками. По-друге, відсут­ня можливість установити місцезнаходження цього страхувальника, що підтверджують дані Держреєстру загальнообов’язкового держав­ного соціального страхування та акти перевір­ки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне стра­хування (абз. З ч. 1 ст. 30 Закону № 1105).

У такому разі матеріальне забезпечення при­значить і виплатить робочий орган Фонду за місцем реєстрації місця проживання чи пере­бування застрахованої особи в порядку, вста­новленому Правлінням Фонду.

Звертаємо вашу увагу: зазначене нововведен­ня поширюється також на застрахованих осіб за фактами невиплати їм страхувальниками ма­теріального забезпечення за страховими випадка­ми, які настали до дня набрання чинності Законом № 77. — саме так велить його п. 2 р. VII.

Окрім переліченої тріади ключових змін у соцстрахівському законодавстві з ТВП. авто­ри Закону № 77 наголосили: для внутрішньо переміщених осіб (себто громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої те­риторії, території проведення антитерористичної операції або зони надзвичайної ситуа­ції) діятимуть особливості надання соціальних послуг та виплати матеріального забезпечення за соціальним страхуванням, які ще визначить Кабмін (п. З р. VII Закону №77). Крім того. Закон № 77 передбачив запровадження елект­ронного реєстру листків непрацездатності.

 

СОЦСТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

На перших порах, доки не завершиться злиття двох соцфондів у єдиний орган — Фонд соціаль­ного страхування України, наданням соцзабез­печення у зв’язку з нещасним випадком на ви­робництві або профзахворюванням відатимуть робочі органи Фонду соцстрахування від нещас­них випадків (ч. 6 p. VII Закону № 1105).

 • Перш ніж перейти до нововведень, зауважи­мо, що загальний механізм отримання «нещас­них» соцвиплат (окрім пенсій) не змінився допомогу по тимчасовій непрацездатності, а також доплату до середнього заробітку при пере­веденні на легшу роботу Фонд виплачує через пра­цедавця. Щоб отримати їх із Фонду задля виплати працівникам, підприємству треба подати заяву-розрахунок разом із підтвердними документами». Лікарняні за перші п’ять днів непрацездатності страхувальники виплачують власним коштом;
 • задля отримання інших страхових виплат потерпілий (члени його родини) звертаєть­ся безпосередньо до робочого органу Фонду з необхідними документами (їх перелік містить Порядок № 24);
 • витрати страхувальника на поховання осо­би, загиблої на виробництві чи в лікарні під час лікування виробничої травми, Фонд також фі­нансує за заявою-розрахунком та документами, що підтверджують витрачені суми.
 • А далі поглянемо, що змінилося.
 1. Термін розгляду документів Фондом

Із 01.01.15 р. до 01.07.15 р. не працюватиме ст. 44 Закону № 1105, яка. зокрема, виділяє Фонду на розгляд справ за нещасними випадками (проф­захворюваннями) не більше десяти днів. Водночас ч. 8 р. VII Закону № 77 стверджує: до приведення законодавства України у відповідність із Законом № 1105 закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьо­му Закону. Тож, керуючись п. 1.4 Порядку № 24 в перші 6 місяців поточного року Фонд розглядати­ме справи про страхові виплати на підставі заяви потерпілого або осіб, які мають на них право, у 10-денний строк, не враховуючи дня надходження такого документа (звісно, якщо зазначений доку­мент не скоригують).

 1. Повернення страхових виплат у разі несплати єдиного внеску

Законодавці передбачили: у випадку невико­нання зобов’язань щодо сплати страхових вне­сків (тобто єдиного соцвнеску) працедавець зобов’язаний повернути Фонду матзабезпечення, виплачене потерпілому на виробництві (п. 9 ч. 2 ст. 15 Закону № 1105). Вважаємо, тут ідеться, скоріш за все. лише про виплати, які проходять через роботодавця, — допомогу по тимчасовій непрацездатності та доплату до середнього за­робітку переведеним на легшу роботу. Й, очевид­но, підприємство віддаватиме такі кошти з влас­ної кишені без стягнення їх із працівників. А от якою має бути сума заборгованості за внесками, щоб довелося повертати виплати. Закон № 1105 не уточнив. Ні слова й про те, матзабезпечення за який період треба буде повертати. Якщо ані в Законі № 1105, ані в підзаконній нормативці цього не уточнять, виходить, що Фонд зможе затребува­ти назад виплати за будь-який період починаючи з 01.01.15 р. навіть за одноденної затримки платежу по єдиному внеску і навіть на недоплату внеску в 1 грн! Тож сподіватимемось на подальше норма­тивне врегулювання або хоча б на роз’яснення компетентних органів із цього приводу.

 1. Пенсія по інвалідності та у зв’язку із втратою годувальника

Оновлений Закон № 1105 не регулює при­значення пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника, пов’язаних із нещасним випадком чи профзахворюванням. Отже, такі пенсії виплачуватимуть на загальних підставах за Законом про пенсійне страхування.

 1. Граничний розмір одноразової допомоги за стійкої втрати працездатності

Обчислюють цю допомогу, як і раніше, із розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати про­фесійної працездатності. Але тепер гранич­ний розмір зазначеної виплати не може пе­ревищувати 17 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на день настання права на страхову виплату (у січні — листо­паді 2015 року межа становить 20706 грн, у грудні 2015 року — 23426 грн). Раніше ж мак­симальна сума обмежувалася чотирикрат­ним розміром від вищевказаного показника. Тож, по суті, ліміт допомоги зменшили в чо­тири рази.

 1. Одноразова допомога сім’ї в разі смерті потерпілого

Із 01.01.15 р. сума такої допомоги дорівнює 100 прожитковим мінімумам для працездат­них осіб на день настання права на страхо­ву виплату (у січні — листопаді 2015 року це 121800 грн, у грудні 2015 року-137800 грн). Раніше її призначали в розмірі, не меншому за п’ятирічну заробітну плату потерпілого і, крім того, не меншому за річний заробіток потер­пілого на кожну особу, яка перебувала на його утриманні, а також на дитину, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після його смерті.

Але тепер додатково до зазначеної одноразо­вої виплати виплачуватимуть одноразову допо­могу кожній особі, яка перебувала на утриман­ні померлого, а також на дитину, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після смерті потерпілого, у розмірі 20 прожит­кових мінімумів для працездатних осіб на день настання права на страхову виплату (у січні — листопаді 2015 року така допомога становитиме 24360 грн, у грудні 2015 року — 27560 грн).

 1. Супровід інваліда на санаторно-курортне лікування

Його фінансуватимуть за такими пра­вилами:

 1. Особі, яка супроводжує потерпілого до місця лікування і назад (окрім санаторно-ку­рортного лікування), відшкодують витрати на проїзд і житло за розмірами згідно із законодав-ством про службові відрядження (за наявності оригіналів підтвердних документів).
 2. Якщо особа супроводжує на санаторно-ку­рортне лікування інваліда, якому за висновком МСЕК або індивідуальною програмою реабілі­тації визначено потребу в супроводі, то Фонд забезпечує таку особу путівкою без лікування (лише проживання та харчування) або компен­сує такі витрати в разі самостійного придбання путівки.

Забезпечення автомобілем

У новій редакції Закону № 1105 прописали, що в разі самостійного придбання автомобіля потерпілим Фонд компенсує його вартість у по­рядку та розмірах, установлених КМУ.