Матдопомога членам профспілки

9017

Матдопомога членам профспілки

При дотриманні певних умов обкладати податком на доходи матеріальну допомогу, виплачену члену профспілки, не потрібно.

Устаттях Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.99 р.№ 1045-ХІУУ, п. 9 ч. З ст. 14 сказано: у статуті (положенні) проф­спілки зобов’язані прописувати джерела надхо­дження (формування) коштів та напрями їхньо­го використання. На підставі, зокрема, останніх профспілки щороку затверджують кошторис планових доходів та витрат. Тому, аби профспілка змогла організувати виплату матдопомоги своїм членам, витрати на такий захід  ма­ють бути заплановані в її річному кошторисі.

Потрібно ухвалити рішення щодо здійснення конкретної виплати члену профспілки в пев­ному розмірі. Оформляють його протоколом. На підставі нього здійснюють виплату матдопомоги.

НЕЦІЛЬОВА МАТДОПОМОГА ЧЛЕНУ ПРОФСПІЛКИ

Податок на доходи

Згідно пп. 165.1.47 ПКУ до місячного (річного) оподатковуваного доходу не потрап­ляють суми виплат чи відшкодувань, що здій­снюють за рішенням профспілки, прийнятим в установленому порядку, на користь члена такої профспілки протягом року сукупно в межах розміру, установленого абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ. В останньому йдеться про розмір місяч­ного прожиткового мінімуму, діючого для пра­цездатної особи на 1 січня звітного податково­го року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. У 2015 році цей показ­ник дорівнює 1710 грн.

У 2015 році нецільову матдопомогу, видану профспілкою своїм членам у роз­мірі, що сукупно за рік не перевищує 1710 грн, не потрібно обкладати податком на доходи (за умови, що інших неоподатковуваних виплат упродовж року їм не проводили).

А якщо сума нецільової матдопомоги з урахуванням інших неоподатковуваних виплат сукупно за рік буде більшою за 1710 грн, із різниці профспілці, як податковому агенту, необхідно буде утримати податок на доходи за ставкою 15% (20%) — пп. «г» пп. 164.2.17, п. 167.1, пп. 168.1.1 ПКУ.

У формі № 1ДФ суму нецільової матдопомоги (або її частину), яку не оподатковують, профспілка фіксує з ознакою доходу «167», а ту,  що оподатковують, — «126».

У разі виплати у 2015 році нецільової матдопомоги НЕ членам профспілки від обкла­дення податком на доходи також звіль­няється сума в межах 1710 грн сукупно за рік.  Підстава  буде інша — пп. 170.7.3 ПКУ При цьому суму такої не­оподатковуваної матдопомоги не члену профспілки відображають у формі № 1ДФ з ознакою доходу «169». Суму ж переви­щення оподатковують як додаткове бла­го за ставками 15% (20%) та показують у формі № 1ДФ з ознакою доходу «126».

Єдиний внесок

Такі виплати не можна назвати зарплатними, тому єдиний соціальний внесок утримувати не потрібно.

Військовий збір

З 01.01.15 р., як відомо, об’єктом для сплати військового збору виступають усі доходи фіз.осіб, які підлягають обкладенню податком на доходи (пп. 1.2 п. 16і підрозділу 10 р. XX ПКУ).

У зв’язку із військовий збір за ставкою 1,5% потрібно сплачува­ти виключно з тієї частини нецільової матдопомо­ги, яка підлягає обкладенню податком на доходи.

 

ЦІЛЬОВА МАТД0П0М0ГА ЧЛЕНУ ПРОФСПІЛКИ

Податок на доходи

Оподаткуванням цільової матдопомоги, нада­ної профспілкою, опікуються пп. 170.7.4 та пп. 170.7.2 ПКУ.

Підпункт 170.7.4 ПКУ дозволяє профспілкам не оподатковувати цільову матдопомогу, нада­ну в будь-якій сумі (вартості) закладу охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг (у т.ч. для придбання ліків, донорських компонен­тів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медпризначення для індивідуального користування ін­валідів) на лікування платника (незалежно від того, він член профспілки чи ні) або члена його сім’ї першого ступеня споріднення (з урахуванням усіх обмежень, установлених пп. «а» пп. 170.7.4 ПКУ).

Під звільнення від оподаткування за пп. 170.7.4 ПКУ підпадає цільова матдопомога, надана профспілкою в будь-якій сумі (вар­тості) протезно-ортопедичним підприємствам, реабілітаційним установам для компенсації вар­тості платних реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації, наданих платнику, визнаному в установленому порядку інвалідом, або його дитині-інваліду.

Згідно з пп. 170.7.2 ПКУ до місячного (річного) оподатковуваного доходу не потрап­ляє сума цільової матдопомоги, яка здійснена за рішенням профспілки, прийнятим в установ­леному порядку, на користь члена такої проф­спілки, який постраждав унаслідок:

— екологічних, техногенних та інших катаст­роф у місцевостях, оголошених згідно з Конституцією України зонами надзвичайної екологічної ситуації, — у граничних сумах, ви­значених Кабміном;

— стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, які завдали шкоди або створюють загрозу здоров’ю громадян, навколишньому природному середо­вищу, викликали або можуть викликати людські жертви чи втрату власності громадян, у зв’язку з якими рішення про залучення (надання) бла­годійної допомоги було прийнято, відповідно, КМУ або органом місцевого самоврядування, у граничних сумах, визначених КМУ або органом місцевого самоврядування відповідно.

У формі № 1ДФ неоподатковувану цільову матдопомогу, визнану такою як за пп. 170.7.4, так і за пп. 170.7.2 ПКУ профспілка мусить відображати з ознакою доходу «169».

Єдиний внесок

Сума цільової матдопомоги, виплачена чле­нам профспілки, не належить до об’єктів об­кладення єдиним внеском, зазначених у ч. 1 ст. 7 Закону № 2464. Тому сплачувати єдиний внесок із таких виплат не потрібно.

Військовий збір

Із цільової матдопомоги, яка не підлягає об­кладенню податком на доходи, сплачувати вій­ськовий збір не потрібно.