ІНДЕКСАЦІЯ ЗАРПЛАТИ ТА ДОПЛАТА ЗА РОБОТУ В НІЧНИЙ ЧАС

2087

ІНДЕКСАЦІЯ ЗАРПЛАТИ ТА ДОПЛАТА ЗА РОБОТУ В НІЧНИЙ ЧАС

Спеціалісти Мінсоцполітики під­твердили: коли посадовий оклад не підвищуєть­ся, а відбувається збільшення доплати за ро­боту в нічний час за рахунок кількості відпра­цьованих нічних годин (із 22:00 до 6:00), таке збільшення зарплати не впливає на базовий місяць для індексації. 

Якщо в місяці відбулося збільшен­ня окладу й заразом збільшився розмір доплати за роботу в нічний час, тоді сумою підвищення вважатимуть і ту суму, на яку збільшився ок­лад, і ту, на яку зросла доплата за роботу в ніч­ний час. Відповідно, це вплине на проведення індексації.

ІНДЕКСАЦІЯ ЗАРПЛАТИ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ДОПЛАТ І НАДБАВОК

(Коментар до листів Мінсоцполітики України від 12.12.14 р. №288/10/136-14 та від 11.12.14 р. № 286/10/136-14)

Надбавки неразового характеру, передбачені чинним зако­нодавством, виступають об’єктами індексації і збільшення їхнього розміру впливає на визна­чення базового місяця. Базовий місяць для індексації змі­нюється, лише коли надбавку за вислугу років установлено вперше або відбувається підвищен­ня відсотка цієї надбавки.

Так само, коли працівнику встановлено допла­ту за перевірку зошитів, завідування кабінетом або класне керівництво й вона не має разового характеру, це впливає на визначення базового місяця під час індексації.

 

ІНДЕКСАЦІЯ ЗАРПЛАТИ ПЕДАГОГІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА КІЛЬКОХ ПОСАДАХ НА УМОВАХ НЕПОВНОГО РОБОЧОГО ЧАСУ

(Коментар до листів Мінсоцполітики України від 25.12.14 р. № 289/10/136-14 та від 11.12.14 р. №286/10/136-14)

Часто педагоги змушені працювати на кількох посадах на умовах неповного ро­бочого часу.

В подіб­них випадках зарплату працівника слід індексу­вати пропорційно до відпрацьованого часу за кожною посадою окремо, зважаючи на прожит­ковий мінімум для працездатної особи.

А от коли особа працює методистом на повну ставку и, плюс до того, викладає у школі, індек­сацію здійснюють за основною посадою, тобто за ставкою методиста в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

 

ІНДЕКСАЦІЯ СТИПЕНДІЇ: КОЛИ МІСЯЦЬ СТАС НОВИМ БАЗОВИМ

(Коментар до листа Мінсоцполітики України від 11.12.14 р. №я 287/10/136-14)

Спеціалісти Мінсоцполітики знову наголоси­ли, що місяць стає базовим для індексації сти­пендії, лише коли в цьому місяці її призначили або підвищили її розмір.

Але підвищення стипендії, пов’язане з успіш­ним навчанням (до ординарної (звичайної) ака­демічної стипендії), не впливає на зміну базово­го місяця при проведенні індексації стипендії. А суму індексації розраховують на розмір орди­нарної (звичайної) академічної стипендії (тобто без урахування підвищення за успішність) та до­даткової соціальної стипендії, якщо студент має на неї право, у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Коли сти­пендію формують із різних джерел (ординарна академічна стипендія плюс додаткова соціальна стипендія), суму індексації виплачують за раху­нок кожного джерела пропорційно до його час­тини в загальному доході.