Чи може засновник виконувати обов’язки директора без зарплати

14239

Чи може засновник виконувати обов’язки директора без зарплати

Можна припустити, що директор може працювати без оплати  — ч. 2 ст. 65 ГКУ. В ній вказано, що власник здійснює свої права щодо управління підприємством без­посередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших ус­тановчих документів.

Власник  має право одноосібно або спільно з іншими власниками на основі належного йому(їм) майна сновувати господарські організації або здійснювати госпдіяльність в інших організаційно-правових формах господарювання, не забороне законом (ч. 1 ст. 135 ГКУ). Юрособа набуває цивільних прав та обов’язків, здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону (ч. 1 ст. 92) Для керівництва госпдіяльністю підприємсва власник (власники) або уповноважени орган повинен призначити чи обрати керівника підприємства (ч. З ст. 65 ГКУ).

Керівник підприємства вправі дія імені підприємства без доручення, представляти його інтереси в органах держвлади і місцевого самоврядування.

Що стосується повних товариств — кожний його учасник управі діяти від імені товариства, якщо за­сновницьким договором не визначено, що всі учас­ники ведуть справи спільно або що ведення справ доручено окремим учасникам (ст. 122 ЦКУ). Якщо справи повного товариства вестиме один або кіль­ка учасників, то обсяг їхніх повноважень визна­чають дорученням, яке підписує решта учасників (ч. 2 ст. 68 Закону про госптовариства).

А управління справами командитного това­риства здійснюють його учасники з повною від­повідальністю в порядку, встановленому ЦКУ для повного товариства (ч. 1 ст. 136 ЦКУ ч. 1 ст. 81 Закону про госптовариства).

Власник підприємства засновує та визначає умови діяльності підприєм­ства з урахуванням встановлених за­коном вимог до обраної ним організаційно-правової форми підприємства.

Такої позиції дотримується і Мін’юст України (див. лист від 20.09.13 р. № 533-0-2-13/6.1).

Визначаючи компетенцію виконавчого органу TOB, порядок ухвалення ним рішень і порядок вчинення дій від імені юрособи, потрібно керува­тися ЦКУ іншими законами і статутом TOB.

Щодо акціонерних товариств — його виконав­чим органом є правління або інший орган, визна­чений статутом (ст. 161 ЦКУ). Крім цього, у ч. З ст. 58 Закону про AT деталізовано, що виконав­чий орган акціонерного товариства може бути колегіальним (наприклад, правління, дирекція) або одноосібним, тобто директор, генеральний директор.

Держпраці України  за ненарахування оплати праці співробітнику може застосувати до юрособи санкцію в тридцятикратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої на момент виявлення порушення за кожного працівника, щодо якого скоєно порушен­ня (абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП).

Якщо ж підприємство вирішило повністю припинити свою роботу, тобто жодної діяль­ності воно не здійснюватиме, усіх працівни­ків буде звільнено, відсутні будь-які договірні зобов’язання, а також у нього немає жодних по­даткових зобов’язань (воно не отримало прибутку або ж було збитковим у попередньому фінансовому році) — в цьому випадку директору (якщо він власником підприємства) можна не нараховувати заробітну плату. Але вважаємо за потрібне повідомити органи ДФС про це.

 Чи може директор працювати безоплатно

При створенні підприємства (в протоколі) призначають директора, отже з ним потрібно укласти трудовий договір (контракт).

Трудові відносини зі всіма працівниками (зо­крема, з директором) регулює КЗпП. Держава забезпечує право громадян на оплату праці (ст. 2 КЗпП).

Зарплатою іменують винагороду, обчислену, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу (ч. 1 ст. 1 Закону про оп­лату праці, ч. 1 ст. 94 КЗпП), її розмір залежить від складності та умов виконуваної роботи, про­фесійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та госпдіяльності юрособи.

А мінімальна зарплата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій тери­торії України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності та господарювання та фізосіб (ч. 5 ст. 95 КЗпП, ч. 4 ст. З Закону про оплату пра­ці), її сплачують за просту, некваліфіковану працю. Заборонено сплачувати зарплату в розмірі, меншому від законодавчо встановленого, тобто не менше ніж мінімальна зарплата за виконану працівником місяч­ну (чи погодинну) норму праці або обсяг робіт.

Коли на підприємстві скрутно з фінансами, то можна застосувати такі методи:

  • встановити зарплату директору хоча б на 1 грн більше за мінімальний розмір, установле­ний законом;
  • перевести директора на неповний робочий день або тиждень.

Отже, директор не може виконувати свої обов’язки безоплатно, оскільки виплата зарпла­ти працівникам є обов’язковою.

*Проте, вважаємо, що має шанс на життя такий варіант, —  можна вказати в установчих документах, що директор може виконувати безоплатно свої обов’язки та передбачити це в колдоговорі у випадку, коли він є одноосібним власником даного підприємства.