Трудовий договір

8616

Трудовий договір

* радимо укладати Фізособам-підприємцям зараз договори, хоча їх і не потрібно реєструвати ні в фонді зайнятості, ні в податковій.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 8 червня 2001 р. N 260(зі змінами, внесеними наказом Міністерства праціта соціальної політики України

від 14.10.2010 р. N 320)

 

 

Трудовий договір 

між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю

Місто ________ «____» _________  20___ р.

 

 

Прізвище ____________________

Ім’я  ______________________

По батькові  _____________________

Рік народження _________

Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг)

____________________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер (за наявності) ___________________

Для фізичної особи — підприємця

Виписка з єдиного держ.реєстру  ___________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер (за наявності) _______________________________________________________________

Місце проживання _______________________________________________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий

___________________________________________________________________________________________________

іменований далі Фізична особа, з одного боку, і

Прізвище __________________________________

Ім’я  _____________________________________

По батькові __________________________________

Дата народження _______________________________

Вид діяльності (професія) _________________________

Останнє місце роботи _____________________________

Місце проживання ______________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий

серія ___________________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер (за наявності)________________________________________________________________,

іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке:

 1. Цей договір є: (потрібне підкреслити) безстроковим, що укладається на невизначений строк;
  на визначений термін, установлений за погодженням сторін   _______________________________
  (указати строк дії договору)

таким, що укладається на час виконання певної роботи ______________________________________________
(указати строк виконання роботи)

 1. Працівник зобов’язаний виконувати_____________________________________________________________________                                                                      зазначаються докладні  характеристики роботи продавця, водія, секретаря,

_а саме –_______________________________________________________________________________________________________садівника, няньки тощо та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт),  якістю виконання робіт,
___________________________________________________________________________________________________
рівня виконання норм та нормованих завдань, дотримання правил з охорони праці; строків її виконання)

 1. Фізична особа зобов’язується:

оплачувати працю Працівника у розмірі  мінімальної заробітної плати на місяць в сумі _____________грн на місяць, з подальшим збільшенням відповідно до мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством

Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати; 

забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником зобов’язань, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати необхідний інвентар, робочий одяг.

 1. Час виконання робіт установлюється з за домовленістю згідно з робочим графиком
  (указується час початку та закінчення робочого дня)

При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними. Наприклад, з 8,00 годин до 12.00 годин та з 17.00 годин до 20.00 годин. Розподіл робочого дня на частини можливий і в ході виконання трудового договору, про що складається відповідне доповнення до цього договору.

При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік робочого часу за певний період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень.

 1. Вихідні дні надаються субота, неділя (або згідно з графиком)
  (указуються відповідні дні тижня)

За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися, про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні.

Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.

 1. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її надання за домовленістю, 24 календарні дні
  (указується тривалість, початок та закінчення відпустки)

Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш як 24 календарні дні.

 1. При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами законодавства про працю України.
 2. Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у договорі, але не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.
 3. Трудовий договір повинен бути зареєстрований Фізичною особою (або за нотаріальним дорученням уповноваженою нею особою) у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.
 4. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються районним судом. У такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений, наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов’язки (фіктивний трудовий договір).
 5. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством про прибутковий податок з громадян.
 6. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Сплата страхових внесків провадиться у розмірах і порядку, визначених законодавством.
 7. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг __немає_________________________________________________
  (указати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)
 8. Трудовий договір складений у трьох автентичних примірниках, один з яких перебуває у Фізичної особи, другий — у Працівника, третій — у державної служби зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору.
 9. Підписи сторін:

 

  Фізична особа  _________________                                                                Працівник __________________

(або за нотаріальним

 дорученням уповноважена нею особа)

«____» _________20____ р.                                                                                             «____» _________20____ р.

 

 1. Трудовий договір зареєстрований від «___» _______________ 20_ р. за N _________

_____________________________________________________________________________________________________
(найменування державної служби зайнятості)

М. П.                          _______________                                              ______________________________
(підпис)                                   (прізвище, ім’я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

 1. Трудовий договір розірваний сторонами «___» ____________ 20__ р.
  _____________________________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________
  (підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті КЗпП України)

Підписи сторін:

 

Фізична особа _____________                                                                             Працівник ________________                     (або за нотаріальним дорученням                                                                       (крім випадків розірвання трудового договору
уповноважена нею особа)                                                                                за ініціативою фізичної  особи у випадках,                                             ,                                                                                                                                 визначених КЗпП, за відсутності працівника)

 1. Трудовий договір від «___» _______________ 20_ р. за N ______ знято з реєстрації «___» _______________ 20_ р.

__________________________________________________________________________
(найменування державної служби зайнятості)

М. П.                          _______________                                              ______________________________
(підпис)                                   (прізвище, ім’я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

 

 1. Трудовий договір визнаний недійсним за рішенням суду від «___» _______________ 20_ р. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  (підстави та копія рішення суду додаються)
 2. Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до трудової книжки Працівника та її зберігання.

Підписи сторін:

 

 Фізична особа  _________________                                                                Працівник __________________

(або за нотаріальним

 дорученням уповноважена нею особа)