Договір про надання фінансової допомоги

10312

Договір про надання поворотної фінансової допомоги

ДОГОВІР №

ПРО НАДАННЯ ПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

 

м.Київ ___ ________________ 20__р.
______________________________________________________________, __________, що діє на підставі ___________________, іменований надалі «Позикодавець», з одного боку, та

__________________________, _______________, що діє на підставі_______________, іменований надалі «Позичальник», в особі_____________________________________________________, з іншого боку, а разом — Сторони, уклали даний Договір про наступне:

 

1.ПРЕДМЕТ ТА ТЕРМІНИ ДОГОВОРУ

 

1.1. Позикодавець надає Позичальнику поворотну фінансову допомогу, а Позичальник зобов’язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

1.2. Поворотна фінансова допомога (надалі допомога) — це сума грошових коштів в національній валюті України, передана платнику податку у користування на визначений строк відповідно до Даного договору, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами.

 

2.УМОВИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ

 

2.1. Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України в межах суми _____________ (____________________________________) гривень ____ коп.

2.2. Поворотна фінансова допомога надається Позичальнику на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується.

2.3. Поворотна фінансова допомога використовується для потреб Позичальника відповідно до статутних цілей його діяльності.

 

3.ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ДОПОМОГИ

 

3.1. Поворотна фінансова допомога підлягає поверненню до ______ ______________20_____ року.

3.2. Повернення грошових коштів проводиться шляхом перерахування грошових коштів на особовий рахунок Позикодавця в установі банку.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором відповідно до чинного законодавства України.

 

5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

 

5.1. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.

5.2. В разі недосягнення згоди зацікавлена Сторона передає спір на розгляд компетентного судового органу в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.3. При виконанні Договору та врегулюванні розбіжностей, що випливають із нього, Cторони керуються чинним законодавством України.

 

6. ФОРС-МАЖОР

 

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань по дійсному договору, якщо повне або часткове невиконання своїх зобов’язань являється наслідком обставин непоборної сили (землетрусу, пожежі, повені, епідемії), а також некласичних видів форс-мажорних обставин, які можуть мати місце на території України, таких як: непередбачені політичні дії, екологічні катастрофи, воєнні дії, у тому числі бойові (учбові), страйки, національні та еміграційні хвилювання, рішення органів влади, зміни національного законодавства, злочинні дії третіх осіб по відношенню до Сторін, що виникли після укладення даного Договору.

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

7.1. Позичальник має право достроково повернути отриману поворотну фінансову допомогу Позикодавцю.

 

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

 

8.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до повного виконання Cторонами їх зобов’язань за Договором. Договір може бути скасовано за домовленістю Сторін.

8.2. Всі зміни та доповнення до даного Договору укладаються в письмовій формі та підписуються обома Сторонами.

8.3. Даний Договір укладено в двох примірниках на двох сторінках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

8.4. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за Даним Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

8.5. У випадках, не передбачених Даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України

8.6. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, так чи інакше пов’язаних з Даним Договором, втрачають юридичну силу.

 

9.РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

 

Позикодавець 

 

 

 

Позичальник