Договір поставки довгостроковий

4013
ДОГОВІР
поставки (довгостроковий)
м. Київ “____” ____________ 200___р.

 

Сторони:

 

Продавець ___________________________________________________________________________

(повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)            

в особі ___________________,  діючого на підставі___________________________,  з однієї сторони, та

                (посада та ПІБ)                                                                  (статуту, довіреності, положення)

Покупець ____________________________________________________________________________

в особі ___________________, діючого на підставі _________________ з другої сторони,

уклали цей Договір про наступне:

 

 1. Предмет договору.

 

 • Постачальник зобов’язується постачати товар (передавати у власність Покупця) для використання у підприємницькій діяльності, а Покупець зобов’язується прийняти товар та сплатити за нього на умовах Договору.

 

 1. Відомості про товар.

 

 • Предметом поставки є такий товар(и)___________________________________________
 • Обсяг та кількість постачання.
  • Товар, вказаний в п. 1.2. цього Договору, поставляється Покупцю партіями.
  • Кожна партія товару визначається специфікацією, в якій зазначається: найменування товару, кількість товару, що повинна постачатися в конкретній партії, часткове співвідношення (асортимент, номенклатура) за сортами, марками, типами, розмірами та додаткові до комплекту вироби.
 • Якість товару.

Якість та комплектність товару, що поставляється, повинна відповідати стандарту___________ (технічні умови, зразки тощо).

Підтвердженням якості товару є ________________________________________ .  (найменування документа)

 • Гарантійний строк експлуатації (придатності, зберігання): з моменту введення в експлуатацію (отримання) становить _______________. Постачальник гарантує якість товарів в цілому.
 • Комплектність товару:________________________________________________
 • Тара, пакування та маркування.
  • Товар повинен бути затарений та упакований Постачальником, таким чином, щоб виключити псування або знищення його, на період від передачі до прийняття товару Покупцем.
  • Товар повинен бути затарений наступним чином ______________________________________ .
  • Товар повинен бути спакований наступним чином _____________________________________.
  • Порядок та строки повернення тари _________________________________________________ .
  • Вартість тари та пакування входить /не входить/ до ціни товару.
  • Товар повинен бути промаркований наступним чином _________________________________ .

 

 1. Умови постачання.
  • Партія товару, що узгоджена відповідною специфікацією повинна бути поставлена Покупцю не пізніше ________ першого місяця відповідного періоду постачання.
  • Постачання здійснюється на умовах самовивозу товару Покупцем.
  • Перехід права власності відбувається в момент поставки /оплати/ відповідної партії товару, що оформляється видатковою накладною /актом прийому-здачі/.
  • Пунктом постачання товару за цим Договором є ____________________________________________ .

 

 1. Ціна та порядок розрахунків.

 

 • Вартість кожної партії товару, що поставляється згідно з цим Договором, визначається в специфікації (Додаток № 1).
 • Розрахунки за кожну поставлену партію товару здійснюються в безготівковому порядку протягом ____________ з моменту__________________ .

 

 1. Права та обов’язки сторін.

 

 • Обов’язки Постачальника:
  • Постачати Покупцеві товар, за умов даного Договору.
  • Попередити Покупця про всі права третіх осіб на товар, що постачається.
  • В разі якщо Покупець відмовився від прийняття товару, який не відповідає за якістю стандартам (тех. умовам, зразкам) зазначеним в п. 2.3 або умовам Договору розпорядитися товарами у десятиденний строк (для товарів, що швидко псуються протягом 24 годин з моменту одержання повідомлення від Покупця).
  • У разі поставки некомплектних виробів, на вимогу Покупця доукомплектувати їх у 20 — денний строк після одержання вимоги або замінити комплектними виробами у той же строк.
 • Обов’язки Покупця:
  • Прийняти товар, крім випадків, коли він має право вимагати заміни товару або право відмови від договору.
  • Оплачувати товар згідно з умовами визначеними у цьому Договорі та в специфікації (Додаток № 1).
 • Права Постачальника:
  • Вимагати від Покупця прийняття товару, що відповідає умовам визначеним в Договорі та в специфікації (Додаток № 1).
  • Припинити постачання чергової партії товару, якщо Покупець не повністю сплатив вартість попередньої партії товару.
 • Права Покупця:
  • Вимагати від Постачальника постачання товару.
  • У разі поставки товару більш низької якості, ніж вимагається стандартом (тех. умовами, зразком), відмовитися від прийняття та оплати товару, а якщо товар уже оплачений , вимагати повернення сплаченої суми.
  • Відмовитись від товару, якщо Постачальник у встановлений строк не укомплектує або не замінить на комплектний поставлений некомплектним виріб.
  • Інші____________________________________________________

 

 1. Відповідальність сторін.
  • У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
  • Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
  • Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи  неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору,  якщо це невиконання чи  неналежне  виконання  зумовлені  дією  обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона,   для  якої  склались  форс-мажорні  обставини, зобов’язана терміново повідомити у письмовій формі іншу Сторону.
  • Якщо якість виробу не відповідає умовам зазначеним в п. 2.2.1 Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі _____ % від вартості неякісного товару, а також безоплатно усуває недоліки в ____ денний строк з моменту отримання обґрунтованої претензії від Покупця.
  • За порушення строків поставки товару Постачальник сплачує штраф у розмірі ___ грн. за кожен день прострочення поставки.
  • За необґрунтовану відмову від розрахунку за товар Покупець виплачує пеню у розмірі ___ % від суми відмови (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення), за кожний день прострочення, до моменту повного виконання Покупцем свого зобов’язання по оплаті.
  • За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань, що випливають з цього Договору винна Сторона несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі ____ відсотків від ціни товару зазначений в специфікації до цього Договору (Додаток № 1).

 

 1. Строк дії Договору

 

 • Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до «_» ___ 200___ р.
 • У випадку, якщо жодна із сторін письмово не заявить про свій намір розірвати або змінити договір за _____днів до його закінчення, Даний Договір вважається пролонгованим на строк _________________________.

 

 1. Зміна умов Договору та інші положення.

 

 • Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.
 • Дострокове розірвання Договору можливе лише за згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законодавством.
 • Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку визначеному відповідним чинним законодавством України.
 • Продавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).
 • Покупець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).
 • Даний Договор укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
 • У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.
 • Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
 • Додатки до Договору э його невід’ємною частиною.

 

Місцезнаходження та реквізити Сторін

 

Продавець Покупець
Назва_____________________________________________________Юридична адреса_________________________________

Код ЄДРПОУ  _________________________________

Св-во платника ПДВ №__________________________

(Св-во платника єдиного податку  № ___________ )

ІПН  _________________________________________

 

Розрахунковий рахунок _______ в________________

МФО______________

 

Поштова адреса__________________________________

Телефон_________________________________________

 

Назва_____________________________________________________Юридична адреса_________________________________

Код ЄДРПОУ  _________________________________

Св-во платника ПДВ №__________________________

(Св-во платника єдиного податку  № ____________ )

ІПН  _________________________________________

 

Розрахунковий рахунок _______ в________________

МФО______________

 

Поштова адреса__________________________________

Телефон_________________________________________

 

________________________М.П. ________________________М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специфікація   №_______

до Договору поставки №____від “__”_____200_р.

 

м. Київ                                                                                                                      «____» ___________ 200___ р.

 

Найменування та опис товару Кількість(шт.) Ціна за одиницю Сума
1
2
3
4
Всього без ПДВ
ПДВ 20%
Загальна сума з урахуванням ПДВ

 

Загальна вартість товару становить ________(__________) грн., у тому чіслі ПДВ 20 % — ________ грн

 

Додаткові відомості  про товар:

1.1.      Тара и упаковка _______________________________________ ;

 • Комплектність товару _________________________________ ;
 • Гарантійні умови ______________________________________ ;
 • Додаткові умови:______________________________________ ;

 

 

Від Постачальника Від Покупця
 Директор 

                               ________________________

 

М.П.

 Директор 

                                   ________________________

 

М.П.