ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

29495

ДОГОВІР ОРЕНДИ

НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ №

 

м. Київ                                                                                             __________________ року

 

_____________________________________________, яка діє на підставі свідоцтва __________________________________________________________________________________________________________________________________в подальшому – «Орендодавець», з однієї сторони, та

________________________________________________________________________________в особі _________________________, яка діє на підставі___________________, в подальшому – «Орендар», в подальшому разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», володіючи правоздатністю і повною цивільною дієздатністю попередньо ознайомлені з положеннями цивільного законодавства, що регулюють укладений ними правочин (зокрема з вимогами щодо недійсності правочину), керуючись Главою 58 Цивільного кодексу України, а також ст. ст. 202-204, 626-629 ЦК України, уклали цей договір (далі — «Договір») про наступне:

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає Орендарю в тимчасове платне користування без права викупу нежитлового приміщення (даті — «Приміщення») загальною площею ______кв. м. (_______________________________________квадратних метрів) для розміщення_________________.

Приміщення розташоване в будівлі №, по вул.________, в м. Києві.

1.2. Приміщення, що надається в оренду, належить Орендодавцеві на підставі______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

1.3. З моменту передачі приміщення Орендар мас виконувати всі відповідні приписи чинного законодавства і органів державної влади та управління, відомств, їх структурних підрозділів, державних комітетів та підвідомчих їм органів, органів місцевої влади і місцевого самоврядування та їх структурних підрозділів будь-якого рівня та будь-якої направленості, а також покладені ними зобов’язання, що стосуються виключно роботи Орендаря та має виконувати їх за власні кошти. Орендар самостійно, за власні кошти і на власний ризик отримує і зберігає всі дозволи органів державної влади та управління, відомств, їх структурних підрозділів, державних комітетів та підвідомчих їм органів, органів місцевої влади і місцевого самоврядування та їх структурних підрозділів будь-якого рівня та будь-якої направленості, укладає усі додаткові договори з будь-якими установами та організаціями незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкованості, які необхідні для його роботи, а також вирішує будь-які спірні питання з третіми особами, що пов’язані з його підприємницькою діяльністю. Якщо до Орендаря будуть заявлені претензії з боку третьої сторони стосовно невиконання покладених на нього зобов’язань, Орендар зобов’язується виконувати їх без позовів і збитків для Орендодавця та за власні кошти. Встановлюється, що неотримання необхідних дозволів та не укладання відповідних договорів не дає права Орендарю ні відмовитися від Договору, ні заявити про його розірвання у зв’язку з такими.

1.4. Орендар зобов’язується використовувати Приміщення для розміщення салону краси. Зміна мети використання Приміщення можлива лише за умови отримання письмової згоди Орендодавця і відповідних погоджень, необхідних згідно чинного законодавства України.

1.5. Орендар не має права передавати орендоване Приміщення або його частину в суборенду третім особам без письмової згоди Орендодавця.

 1. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ОРЕНДОВАНОГО ПРИМІЩЕННЯ

2.1. Передача Приміщення Орендареві здійснюється «____»________________201__ р. та оформлюється Актом приймання-передачі №1 (Додаток №1), який підписується Сторонами та є невід’ємною частиною даного Договору.

2.2. Якщо Орендодавець у строки і на умовах, визначених цим Договором, не передасть Орендареві Приміщення, Орендар має право вимагати від Орендодавця передання орендованого майна та відшкодування збитків або має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір та вимагати відшкодування збитків.

2.3. Переобладнання (поліпшення, в т.ч. перепланування, перебудова, добудова, ремонт тощо) Приміщення допускається тільки за наявності попередньої письмової згоди Орендодавця.

2.3.1. Вартість ремонту та/або переобладнання Приміщення Орендатору не відшкодовується, а результати такого поліпшення та/або ремонту переходять у власність Орендодавця, якщо інше не буде погоджено Сторонами.

 

 1. ГАРАНТІЇ

3.1. Сторони гарантують, що на час укладання цього Договору не існує жодних підстав, що унеможливлюють укладання цього Договору чи належне його виконання

Сторонами і виконання зобов’язань за ним, не обмежено ніякими законодавчими або договірними зобов’язаннями.

3.2. Приміщення, яке вказано в п.1.1. Договору, належать Орендодавцю на праві власності, і не є предметом судових спорів між Орендодавцем і будь-якою третьою особою, не знаходяться під арештом, не здане в оренду третім особам.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

4.1. Приміщення на умовах цього Договору надається Орендарю в оренду строком на 2 роки 11 місяців (два роки одинадцять місяців), починаючи з дати підписання Акту приймання-передачі №1 (Додаток №1 до цього Договору), тобто строк дії Договору  з 21 листопада 2013 року по 21 жовтня 2016 року.

4.2. Строк дії договору («Строк оренди») може бути подовжений та/або переукладений на новий строк. У разі згоди Орендодавця на подовження Строку оренди між Сторонами підписується новий Договір оренди з коригуванням умов та термінів Договору на новий строк. При підписанні нового Договору, Орендар має переважне право перед іншими особами на укладання договору оренди. В разі укладання нового Договору оренди умови встановлюються за домовленістю Сторін.

У разі недомовленості щодо орендної плати та інших умов Договору переважне право Орендаря на укладення нового Договору припиняється.

4.3. Після закінчення Строку оренди Орендар зобов’язаний звільнити Приміщення в день закінчення Строку оренди та здати його Орендодавцю згідно з Актом приймання — передачі у технічно-справному стані, включаючи всі поліпшення, які встановлені стаціонарно і є невід’ємною частиною Приміщення.

 

 1. ОРЕНДНА ПЛАТА

5.1. Розрахунки за користування Приміщенням здійснюються у безготівковому порядку, в національній валюті України, шляхом щомісячного перерахування Орендарем грошових коштів (орендної плати) на розрахунковий рахунок Орендодавця п/р________________, що відкритий ______________________________та у відповідності з умовами цього Договору.

Сторони попередньо погодили, що на строк оренди згідно умов п. 4.1. даного Договору, місячний розмір орендної плати за 1 (один) квадратний метр складає: __________ (п’ятсот________________________), таким чином, на дату укладання даного Договору, розмір орендної плати за один місяць становить: ________

5.2. Нарахування орендної плати здійснюється з дати підписання Акту приймання — передачі №1 (Додаток №1 до цього Договору). Підписання Акту приймання — передачі №1 свідчить, що Орендар отримав Приміщення у володіння та користування відповідно до умов цього Договору. Орендна плата сплачується Орендарем в порядку та строки, передбачені цим Договором.

 • Орендна плата сплачується в наступному порядку:

5.3.1. З дати підписання даного Договору Орендар зобов’язаний не пізніше 10-ти (десяти) банківських днів сплатити авансовий платіж (далі — «Авансовий платіж») у розмірі 100 % орендної плати за місяць оренди. Авансовий платіж зараховується в рахунок орендної плати останнього місяця оренди. Невикористаний Авансовий платіж підлягає поверненню Орендареві протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня припинення дії цього Договору.

5.3.2. Орендар зобов’язаний щомісячно, не пізніше 10 (десяти) банківських днів розрахункового місяця, сплачувати Орендодавцю плату за оренду Приміщення шляхом перерахування її на поточний рахунок Орендодавця.

5.4 Сторони дійшли згоди, що плата за Приміщення не включає в себе вартість комунальних послуг, послуг телефонного та іншого зв’язку, електроенергії, водопостачання, опалення (які Орендар сплачує з 1-го місяця оренди) та інших послуг (робіт) по утриманню (експлуатації)частини Приміщення.

Вартість цих послуг сплачується Орендарем самостійно, на підставі укладених прямих або через Орендодавця (в окремо узгодженому порядку) договорів, згідно з показаннями відповідних лічильників, квитанціями, рахунками, актами, що надаються відповідними обслуговуючими підприємствами.

Такі розрахунки мають бути здійснені щомісячно протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання Орендарем відповідних документів на оплату.

Визначені цим пунктом витрати Орендаря компенсації (відшкодуванню) Орендодавцем не підлягають.

Орендодавець не несе відповідальності за збитки (у тому числі, втрачену вигоду), що зазнав Орендар у результаті збоїв в енергопостачанні (електро — і теплопостачанні) Приміщення, якщо такі збої відбулися не з вини Орендодавця.

5.5. У разі несплати у визначений строк орендної плати протягом 14 (чотирнадцяти) банківських днів Договір вважається розірваним з вини Орендаря, який зобов’язаний звільнити Приміщення і передати його Орендодавцю за Актом приймання — передачі протягом 5 (п’яти) банківських днів.

 

 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Орендар зобов’язаний використовувати Приміщення, що орендується виключно

за його цільовим призначенням та дбайливо ставитися до нього.

6.1.1. Орендар приймає на себе наступні зобов’язання:

— своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату та інші платежі, передбачені цим Договором;

— дотримуватися та виконувати вимоги санітарних норм і правил, вимог протипожежних правил та техніки безпеки;

— самостійно та за свої кошти забезпечити підтримання об’єкту оренди у належному вигляді і стані визначеному Актами приймання-передачі;

— забезпечити збереження інженерних мереж, комунікацій і обладнання об’єкта оренди. Не проводити в Приміщеннях без письмової згоди Орендодавця приховані і відкриті проводки комунікацій, перепланування і переобладнання, ремонт;

— дотримуватися умов конфіденційності цього Договору;

— негайно повідомляти Орендодавця про будь-які пошкодження, аварії або інші неполадки в результаті яких завдано (або які можуть привести) матеріальні збитки об’єкту оренди, а також своєчасно прийняти заходи для запобігання можливості подальшого руйнування або пошкодження об’єкта оренди;

— заключити договір страхування протягом 30 днів на Приміщення на весь строк дії Договору від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ га користь Орендодавця в страховій компанії;

— виконувати всі відповідні приписи чинного законодавства і органів державної влади та управління, відомств, їх структурних підрозділів; державних комітетів та підвідомчих їм органів, органів місцевої влади і місцевого самоврядування та їх структурних підрозділів будь-якого рівня та будь-якої направленості, а також покладені ними зобов’язання, що стосуються виключно роботи Орендаря та має виконувати їх за власні кошти;

— після закінчення Строку оренди звільнити Приміщення протягом семи календарних днів, з дня закінчення Строку оренди та здати його Орендодавцю згідно з Актом приймання-передачі у технічно- справному стані з урахуванням природного зносу, включаючи всі поліпшення, які встановлені стаціонарно і є невід’ємною частиною Приміщення.

— у разі невиконання умов цього Договору звільнити Приміщення на вимогу Орендодавця протягом семи календарних днів.

6.2. Орендар несе майнову відповідальність за спричинені збитки від неправильної експлуатації Приміщення, інженерних мереж та недотримання правил пожежної безпеки.

6.3. Орендодавець або його довірена особа має право відвідувати Приміщення з метою здійснення періодичного обстеження стану конструктивних елементів Приміщення (стін, перекриттів, інженерних мереж тощо), погодивши з Орендарем час проведення обстеження, а також з метою здійснення технічного та профілактичного оглядів за умовами використання Приміщення, перевірки показників засобів обліку;

6.3.1. Орендар зобов’язаний надати представникам Орендодавця безперешкодний доступ до орендованого Приміщення в будь-який час доби для ліквідації аварії, усунення неполадок санітарно — технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни.

У разі пожежі, стихійного лиха або будь-яких подій екстремального характеру, які вимагають негайного доступу Орендодавця до Приміщення з метою уникнення пошкодження Приміщення та/або небезпеки життю або здоров’ю людей, Орендодавець має право у будь-який час увійти до Приміщення, негайно повідомивши про це Орендаря (відповідального співробітника Орендаря) по телефону.

6.4. Орендар зобов’язаний не використовувати Приміщення для діяльності, що є або може стати небезпечною, шкідливою, незаконною для Орендодавця або будинку.

6.5. Орендар зобов’язаний відповідно до технічних вимог експлуатувати електричні, газові, водопровідно-каналізаційні мережі, пристрої і прилади щоб не завдати збитків Орендодавцю.

6.6. У випадку, якщо в результаті неправильної експлуатації зазначених систем буде завдано збитків Орендодавцю, Орендар зобов’язаний відшкодувати їх у повному обсязі, в розмірі, визначеному відповідним актом оцінки завданих збитків, який підписується уповноваженими Представниками Орендодавця і Орендаря.

6.7. Орендар зобов’язується мати і утримувати за свій рахунок в орендованому Приміщенні протипожежне обладнання за номенклатурою і в кількості відповідно до вимог правил пожежної безпеки.

6.8. Будь-які переробки, дообладнання, влаштування пристроїв (електроопалювальних приладів, рефрижераторних установок та ін.), спорудження нових будов, прибудов, надбудов до Приміщення, перебудов в Приміщенні, які Орендар побажає виконати за свій рахунок додатково, можуть бути зроблені не інакше, як з попередньої письмової згоди Орендодавця та після отримання необхідних дозволів та погоджень.

Встановлені за рахунок Орендаря прилади, пристрої, обладнання, що не зачіпають конструкції Приміщення або установлені не стаціонарно, можуть бути зняті Орендарем за умови повернення Приміщення Орендодавцю у технічно-справному стані, включаючи всі поліпшення, які встановлені стаціонарно і є невід’ємною частиною Приміщення.

6.9. Орендар має право розмістити вивіску (логотип, назву, рекламу) на фасаді Приміщення, в погодженому місці і не інакше, як за попередньої письмової згоди Орендодавця. При цьому всі необхідні дозволи і погодження Київської місцевої державної адміністрації Орендар отримує самостійно і за власні кошти.

6.10. Орендар має право достроково відмовитись від даного Договору направивши Орендодавцеві складену у письмовій формі відповідну заяву за один місяць до дати такого розірвання.

6.11. Орендодавець зобов’язується:

6.11.1. Забезпечити Орендарю можливість безперешкодного користування Приміщенням у відповідності з умовами, передбаченими цим Договором, 24 години на добу і 7 днів на тиждень;

6.11.2. Передати Приміщення Орендарю в стані, зазначеному в Акті приймання — передачі №1 (Додаток № 1).

6.11.3. Прийняти Приміщення у Орендаря за Актом приймання — передачі.

6.11.4.   Забезпечити потужність підвідної електромережі в Приміщенні не менше, ніж 45 КВТ. У разі невиконання Орендодавцем даної умови, Орендар має право в односторонньому порядку розірвати Договір. При цьому Орендарю повертається Авансовий платіж.

6.12. У разі невнесення протягом 14 (чотирнадцяти) банківських днів Орендарем місячної орендної плати та інших визначених даним Договором платежів (в т.ч. відшкодування вартості комунальних послуг), невиконання Орендарем умов цього Договору, Орендодавець має право дострокового розірвання цього Договору.

6.13. Орендодавець має право направити Орендарю складену у письмовій формі пропозицію про дострокове розірвання Договору за три місяці до дати такого розірвання.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір оренди припиняється по закінченню строку його дії, достроково за вимогою однієї з Сторін, за взаємною згодою Сторін, а також в інших випадках, передбачених цим Договором.

7.2. Крім зазначених у цьому Договорі випадків, Договір також може бути розірваний достроково на вимогу однієї із Сторін в порядку, встановленому чинним законодавством України, у випадку:

7.2.1. дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що виникли після укладання цього Договору, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їм розумними заходами. До обставин непереборної сили Сторони будуть відносити:

— масові заворушення, страйки, бойові дії;

— стихійні лиха (пожежа, повінь, землетрус та інші, в т.ч. природні та кліматичні явища);

— недотримання наданих та засвідчених гарантій вказаних в розділі 3 цього Договору.

7.3. Договір також може бути розірвано Орендодавцем достроково в разі:

7.3.1. Використання Орендарем Приміщення не за призначенням, а також при передачі його в суборенду третім особам;

7.3.2. Внаслідок систематичного (2 і більше разів) порушення Орендарем правил експлуатації Приміщення;

7.3.3. У разі відмови Орендаря відшкодувати спричинені з його вини збитки.

7.3.4. Припинення Орендарем здійснення будь-яких платежі за цим Договором, якщо така затримка триває більше 14 (чотирнадцяти) банківських днів.

 • Після припинення дії Договору Орендар повертає Орендодавцю Приміщення, звільнене від майна, за двостороннім актом.
 • Будь-яке майно, залишене Орендарем, його співробітниками і третіми особами у зданому Орендодавцю Приміщенні після припинення дії Договору оренди, розглядається як безгосподарне і відповідальність за нього Орендодавець не несе.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за Договором у порядку, визначеному цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. За прострочення виконання Орендарем у встановлений термін грошових зобов’язань за цим Договором він сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення платежу .

8.3. Невиконання Сторонами гарантій, зазначених в розділі 3 Договору, тягне сплату винною стороною штрафу в розмірі місячної орендної плати.

8.4. Сплата санкцій не звільняє Орендаря від виконання покладених на нього цим Договором зобов’язань.

8.5. Невідшкодування вартості комунальних послуг протягом строку визначеного умовами цього Договору, надає Орендодавцю право відключити інженерні мережі та обладнання об’єктів енергопостачання (електроенергію та водопостачання) в орендованому Приміщенні до моменту надходження таких платежів на рахунок Орендодавця без відшкодування будь-яких збитків з боку Орендодавця.

8.6. Якщо після семи календарних днів, з дня закінчення строку дії цього Договору або через сім календарних днів після дати його дострокового розірвання Орендар фактично не передав (не повернув) Орендодавцю Приміщення по Акту приймання — передачі, то Орендар сплачує орендну плату (в т.ч. вартість комунальних послуг) до моменту підписання такого акту.

8.7. Сторони не відповідають за зобов’язаннями одна одної перед третіми особами.

8.8. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання зобов’язань стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити чи запобігти власними діями.

До таких обставин надзвичайного характеру відносяться: стихійні лиха, воєнні дії, ембарго, прийняття рішення органом державної влади чи управління, які потягли за собою неможливість виконання Договору (за виключенням рішень, нормативних актів прийнятих безпосередньо відносно Орендаря). Строк дії таких форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою палатою України.

8.9. При настанні і припиненні обставин, вказаних у п. 7.2.1. Договору, Сторона, для якої стало неможливим виконання її зобов’язань за Договором, повинна протягом 24 годин сповістити про це іншу Сторону.

8.10. За відсутності своєчасного сповіщення Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні збитки, завдані відсутнім повідомленням чи несвоєчасним повідомленням, за винятком випадків, коли таке повідомлення стало неможливим внаслідок дій обставин непереборної сили. У разі, якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більш ніж 3 місяці, кожна із Сторін має право відмовитися від подальшого виконання Договору.

8.11. Відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства (норм пожежної безпеки, санітарних норм, тощо) покладається на Орендаря.

 

 1. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ.

9.1. При тлумаченні і виконанні цього Договору сторони керуються чинним законодавством України.

9.2. Усі спори за цим Договором, якщо Сторонами не досягнуто згоди, вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. НАБУТТЯ ДОГОВОРОМ ЧИННОСТІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

10.1. Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами.

10.2. Зміни і доповнення вносяться до цього Договору шляхом укладання Сторонами додаткової письмової угоди до Договору, яка буде його невід’ємною частиною.

10.3. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу і підписаний у м. Києві. Один примірник знаходиться у Орендодавця, другий — у Орендаря.

 

 1. ПРАВОНАСТУПНИЦТВО

11.1. Умови цього Договору мають юридичну силу, а права і обов’язки за цим Договором зберігаються за правонаступниками, відповідно Орендаря і Орендодавця.

11.2. При переході права власності на Приміщення від Орендодавця до третьої особи, до нового власника переходять всі права і обов’язки Орендодавця за цим Договором на весь термін дії цього Договору.

 

 1. ОСОБЛИВІ УМОВИ

12.1. Сторони домовились, що у випадку зміни законодавства щодо регулювання діяльності фізичних осіб — підприємців, укласти новий договір оренди нежитлового Приміщення із Орендодавцем, як з фізичною особою та на умовах цього Договору.

12.2. Сторони прийшли до згоди, що відносини за даним Договором не регулюються Законом України про оренду державного та комунального майна ” від 10.04.1992 №2269-ХІІ, із змінами та доповненнями.

12.3. Усі питання, які не врегульовані даним Договором, підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України.

12.4. Сторони також домовились, що в даний Договір включені всі істотні умови, передбачені чинним законодавством України і Сторони не мають одна до одної щодо цього ніяких претензій.

12.5. Сторони встановили, що Орендар відмовляється від переважного права на придбання Приміщення, передбаченого ч. 2 статті 777 Цивільного кодексу України, а Орендодавець приймає таку відмову. Відмова від такого права і прийняття її Орендодавцем підтверджується підписанням даного Договору. Така відмова перегляду Сторонами надалі не підлягає.

12.6. Після підписання Договору всі попередні переговори з приводу нього, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що стосуються Договору, втрачають силу.

12.7. Умови Договору є чинними на весь строк дії Договору і у випадках, коли після його укладення законодавством встановлено правила, які погіршують становище Орендаря або Орендодавця.

12.8. Якщо з будь-яких причин один з пунктів Договору буде визнано недійсним, це не тягне за собою недійсності Договору в цілому.

 • Орендодавець є платником єдиного податку.
 • Орендар є платником єдиного податку за ставкою 5%.

 

 1.   ПІДПИСИ СТОРІН

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР
_________________ ____________________

 


Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/audithel/audit-helper.com.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: A non-numeric value encountered in /home/audithel/audit-helper.com.ua/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997