Облік безвідсоткової позики за МСФЗ

5322

 

Облік безвідсоткової позики за МСФЗ

 

Д] Облік безвідсоткової позики за МСФЗД] Приклад

У системі МСФЗ зобов’язання оцінюють за справедливою або за амортизованою вартіс­тю (тобто за сумою, дисконтованою методом ефективної ставки відсотка). Оцінка за спра­ведливою вартістю притаманна, як правило, тій кредиторській заборгованості, яка має ринкові котирування (зазвичай це облігації, які постійно й активно котируються на ринку). А інша части­на «кредиторки» оцінюється за амортизованою (поточною,теперішньою) вартістю (див., напри­клад. МСБО39 «Фінансові інструменти:визнання та оцінка», §§ 4.2.1,4.2.2,5.3.1 МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»). Як ефективну ставку використо­вують ринкову ставку, яка застосовується для подібних позик у момент їх одержання (див. § 9 МСБО 39). Одразу зазначимо: облікова ставка НБУ, яка застосовується, зокрема, для розрахун­ку так званих «умовних відсотків» відповідно до пп. 14.1.257 Податкового кодексу України (далі — ПКУ), вкрай рідко може використовуватися як ефективна. Причина проста: ставка НБУ най­частіше досить далека від ринкових реалій Приклад

У системі МСФЗ зобов’язання оцінюють за справедливою або за амортизованою вартіс­тю (тобто за сумою, дисконтованою методом ефективної ставки відсотка). Оцінка за спра­ведливою вартістю притаманна тій кредиторській заборгованості, яка має ринкові котирування (зазвичай це облігації, які постійно й активно котируються на ринку). А інша части­на «кредиторки» оцінюється за амортизованою (поточною,теперішньою) вартістю (див., напри­клад. МСБО39 «Фінансові інструменти:визнання та оцінка», §§ 4.2.1,4.2.2,5.3.1 МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»). Як ефективну ставку використо­вують ринкову ставку, яка застосовується для подібних позик у момент їх одержання (див. § 9 МСБО 39). Одразу зазначимо: облікова ставка НБУ, яка застосовується, зокрема, для розрахун­ку так званих «умовних відсотків» відповідно до пп. 14.1.257 Податкового кодексу України (далі — ПКУ), вкрай рідко може використовуватися як ефективна. Причина проста: ставка НБУ най­частіше досить далека від ринкових реалій.

Податкові особливості

Отже.згідно з новорічною редакцією пп. 138.10.5 ПКУ відсотки за користування позиками потріб­но списувати на фінансові витрати, крім тих відсотків, які підлягають капіталізації за прави­лами, визначеними П(С)БО. Схожа норма була й у п. 141.1 ПКУ Визначення відсотків наведене в пп. 14.1.206 ПКУ на жаль, теж не відрізнялося однозначністю. Такі відсоткові витрати як інші визнавали в податковому обліку у звітному пе­ріоді, коли вони здійснені за правилами бухоблі­ку (п. 138.5 ПКУ). Що стосується дати відображення доходів, то в і п. 137.16 ПКУ мовилося: інші доходи вини-ь за датами, визначеними згідно з П(С)БО ше не встановлено нормами р. III ПКУ).