Працівник-іноземець їде у відрядження

2989

Працівник-іноземець їде у відрядження

Аби одержати добові, у пас­портному документі працівника-іноземця чи доках, які його замінюють, мають фігурува­ти відмітки, що засвідчують перетин кордону України.

Загальні норми. Працівникам, яких направ­ляють у службове відрядження, виплачують до­бові за період перебування в поїздці (ч. 2 ст. 121 Кодексу законів про працю України).  Добові — це витрати на харчування та фі­нансування власних потреб фізособи у зв’язку з відрядженням (п. 16 р. І Інструкції про служ­бові відрядження в межах України та за кор­дон, затвердженої наказом Мінфіну України в редакції від 17.03.11 р. № 362).

Зауважимо: на сьогодні питання витрат на від­рядження р. III Податкового кодексу України (далі — ПКУ) вже не регулює. Тож із 01.01.15 р. усі видатки колеги у відрядженні можна віднес­ти до податкових витрат із податку на прибуток. Головне, щоб їх затвердив (визнав) керівник. Про це свідчитиме його автограф у Звіті про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, затвердженому наказом Міндоходів України від 24.12.13 р. № 845.

Суми закордонних добових. Згідно з онов­леним абз. «а» пп. 170.9.1 ПКУ суму відшко­дованих у встановленому законодавством по­рядку витрат на відрядження в межах фактич­них витрат не вважають доходом фізособи, яка перебуває в трудових відносинах зі своїм роботодавцем (є членом керівних органів фірми). Указані витрати не будуть об’єктом обкладення податком на доходи завдяки на­казу про відрядження та підтвердним папе­рам, що засвідчують їхню вартість. Окрім того, при закордонному відрядженні до опо­датковуваного доходу колеги не входять до­бові в розмірі 0,75 від мінзарплати, встанов­леної законом на 1 січня податкового (звітно­го) року, в розрахунку за кожен день поїздки. У 2015 році це 913,5 грн, оскільки мінімалка на 01.01.15 р. — 1218 грн (ст. 8 Закону України » Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.14 р.№ 80-VIII).

Правила обчислення добових при закор­донному відрядженні. Для в’їзду на територію держав, де громадя­нам України віза (дозвіл на в’їзд) не потріб­на, добові визначають згідно з наказом про відрядження та відповідними первинними до­кументами. А коли громадяни України в’їжджають на територію певних країн за візою (дозволом на в’їзд), то з документів знадобиться все той самий наказ про відрядження та ксерокопії сторінок закор­донного паспорта або документа, що його за­мінює, з відмітками вповноваженої посадової особи Держприкордонслужби України.

Цей загальний порядок діє для українців. Щодо працівників-іноземців вчиняти радимо за такою ж схемою.

Аналог закордонного паспорта для інозем­ця. У разі відрядження за кордон працівника для виплати йому добових варто вимагати від­міток «у закордонному паспорті або документі, що його замінює».

Звісно, українського закордонного паспор­та іноземець не матиме, що не дивно. Тож до­кументами для в’їзду в Україну та виїзду з неї будуть (ст. 15 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.11 р. № 3773), зокрема, для:

  • іноземців та осіб без громадянства — пас­портні доки з візою, якщо іншого порядку в’їзду та виїзду не встановлено законодавством чи міжнародним договором України;
  • іноземців, які постійно проживають на те­риторії України, — паспортні документи разом із посвідкою на постійне проживання.

Громадянам держав, із якими укладено дого­вори про місцевий прикордонний рух, для пе­реміщення через наш кордон треба мати папе­ри, що дають право на його перетин у межах місцевого прикордонного руху. їх оформлю­ють дипломатичні представництва та консуль­ські установи України за встановленими МЗС України правилами.

Тож іноземець — працівник Вашої фірми може поїхати у відрядження за кордон. Однак обов’язково попередьте його про неодмін­не одержання відмітки про перетин кордо­ну в одному з перелічених вище документів. І пам’ятайте: прикордонники в паспортних та інших документах, передбачених законодав­ством, чи імміграційних картках іноземців обов’язково проставляють відмітку про пере­тин держкордону. Ця норма прописана в п. 2.6 Інструкції з організації і здійснення перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон, затвердженої наказом Адміністрації Держприкордонслужби України від 05.06.12 р. № 407.

Відсутність відміток — підстава утрима­ти податок на доходи. Якщо немає підтверд­них документів, наказу про відрядження або відмітки вповноваженої посадової осо­би Держприкордонслужби України в пас­порті іноземного колеги або документі, що його замінює, суму добових зараховують до оподатковуваного доходу платника податку, оскільки під дію звільняючого пп. 165.1.11 ПКУ ці суми вже не потраплять. І це аксіома. А значить, із непідтверджених добових нале­жить утримати податок на доходи за ставкою 15% (або 20% — залежно від розміру доходу) (пп. 164.2.11, п.п. 167.1 та 170.9 ПКУ).

Базу оподаткування для непроштампованих добових визначають із застосуванням підвищувального натуркоефіцієнта з п. 164.5 ПКУ — 1,176471 (для ставки 15%) та 1,25 (для ставки 20%).

  • Бездокументальні добові — без єдино­го соцвнеску. Тут відштовхуємося від п. 6 р. І Переліку видів виплат, що здійснюються за кошти роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове держав­не соціальне страхування, затвердженого по­становою КМУ від 22.12.10 р.№ 1170, де вказано: витрати на відрядження, а саме — добові (у повному обсязі), об’єктом нарахування єди­ного соцвнеску не є.