Зміни в назвах професій в 2015 році

4874

Зміни в назвах професій в 2015 році

СКАСОВАНІ ПРОФЕСІЙНІ НАЗВИ

Директивою «С» анулювали багато професій­них угруповань, а також відповідних професій­них назв робіт, які визнано застарілими та та­кими, що більше не використовують на прак­тиці.

Але не всі професійні категорії (про­фесійні назви робіт та професійні угрупован­ня), які згадуються в директиві «С», повністю «зникають» із КП. Деякі в КП, але будуть мати нові коди. Це забез­печується шляхом подальшого внесення окре­мих скасованих категорій до КП за допомогою директиви «В » із новими кодами КП. Зміна коду КП професійної категорії призводить до зміни її позиції (тобто місця в класифікаційній струк­турі КП), що рівнозначно появі в класифіка­ційній структурі нової професійної категорії, і тому для цього випадку директиву «З» не за­стосовують. Серед зазначених професійних категорій, які «умовно» скасовано, але насправді залишили­ся в КП із новими кодами, можна навести такі приклади професійних назв робіт (у дужках — старий код КП):

1475.4 (1475) Менеджер (управитель) із мар­кетингу;

3436.9 (1221.2) Помічник лісничого;

3479 (3498) Фахівець із бібліотечної справи;

8282 (8290) Скручувальник виробів кабель­ного виробництва;

1456 (1456.1) Менеджер (управитель) ресто­рану;

1456 (1456.2) Менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні);

1456 (1456.3) Менеджер (управитель) підпри­ємства із приготування та постачання готових страв.

Інколи кілька скасованих професійних назв робіт можуть також знову вноситися до КП у «модифікованому» вигляді під однією на­звою, що може свідчити про певні зміни в за­конодавстві. Зміною № 2 скасовано про­фесійні назви робіт:

1210.1 Керуючий санацією:

1210.1 Розпорядник майна підприємств-боржників;

1210.1 Ліквідатор підприємств-боржників.

Внесено, відповідно до Закону про банкрутство, одну професійну назву роботи — 1210.1 Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор).

Нижче вказані нахви професій не зникли (тепер вони належать до такого угрупування 1456 Менеджери (управителі) з організації харчу­ванн):

 • Менеджери (управителі) в рестора­нах;
 • Менеджери (управителі) в кафе, ба­рах, їдальнях;
 • Менеджери (управителі) на підприєм­ствах, які готують та постачають готові страви.

Через застарілість професій скасовано:

4141 Мімеографер;

1210.1 Директор контори.

ЗМІНЕНІ ПРОФЕСІЙНІ НАЗВИ РОБІТ

Змінили такі професій­ні назви робіт:

2147.2 Інженер з буровибухових (вибухових) робіт —» Інженер з буропідривних (підривних) робіт;

2142.1 Молодший науковий співробітник (цивільне будівництво) —> Молодший науковий співробітник (будівництво);

 • Науковий співробітник-консультант (цивільне будівництво) —> Науковий співробіт­ник-консультант (будівництво);
 • Інженер-технолог з переробки про­мислових та побутових відходів —> Інженер-технолог з переробки відходів;

2221.2 Лікар станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги —> Лікар з ме­дицини невідкладних станів;

2460 Єпископ (архієпископ, митрополит, голо­ва об’єднання, старший пресвітер) —* Єпископ (архієпископ, митрополит, голова об’єднання, старший пресвітер і т.ін.);

2460 Священнослужитель (пастор, пресвітер) —► Священнослужитель (пастор, пресвітер, вій­ськовий священик (капелан) і т.ін.);

2482.2 Фахівець із гостинності в місцях роз­міщення (готелі, туристичні комплекси та ін.) —» Фахівець із гостинності (готелі, туристичні комплекси та ін.);

3221 Фельдшер станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги —> Фельдшер з медицини невідкладних станів;

3340 Інструктор вибухових робіт —»Інструктор підривних робіт;

3422 Агент з митного оформлення вантажів та товарів —> Агент з митного оформлення;

5133 Перекладач жестової мови —> Перекладач жестової мови (сурдоперекладач);

7112 Вибухових —► Підривник;

8119 Електромеханік гірничого устаткування гірничий —* Електромеханік гірничого устат­кування підземний;

8224 Кіномеханік —* Оператор проекційного та звукового устаткування тощо.

У зв’язку з тим, що поняття «кон­тора» стало застарілим і змінилися про­фесійні назви  відповідних робіт:

4121 Конторський (офісний) службовець (аудит) —► Офісний службовець (аудит);

4121 Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія) —» Офісний службовець (бух­галтерія);

4144 Конторський (офісний) службовець (до-кументознавство) —> Офісний службовець (до-кументознавство);

4222 Конторський (офісний) службовець (ін­формація) —» Офісний службовець (інформа­ція);

4121 Конторський (офісний) службовець (каса) -4 Офісний службовець (каса);

4133 Конторський (офісний) службовець (пе­ревезення вантажів) —► Офісний службовець (перевезення вантажів);

4131 Конторський (офісний) службовець (реєстрація та облік) —» Офісний службовець (реєстрація та облік);

4141 Конторський (офісний) службовець (сис­тематизація документів) —► Офісний службо­вець (систематизація документів) тощо.

 

ВНЕСЕНІ ПРОФЕСІЙНІ НАЗВИ РОБІТ

 1. У зв’язку з підвищенням ролі служб з управління персоналом у діяльності підприємств, а також із врахуванням Указу № 45-2012 внесено такі професійні назви робіт:

—   до професійного угруповання 1232 «Керівники підрозділів кадрів і соціально-тру­дових відносин»:

1232 Директор з управління персоналом; 1232 Начальник служби;

—   до професійного угруповання 2412.2 «Професіонали в галузі праці та зайнятості»:

2412.2 Оцінювач професійної кваліфікації.

 1. Із врахуванням нормативно-правових актів (далі — НПА) щодо порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти до професійного угруповання 3475 «Спортивні тренери,інструктори-методисти та професійні спортсмени» внесено посаду 3475 Тренер-методист.
 2. Для врахування новітніх технологій, сприяння вирішенню деяких проблем у сфері будівництва та з метою інтегрування професій (розширення можливості для відповідних робітників працювати відразу за кількома різними вузькими спеціалізаціями залежно
  від потреб підприємства) внесено професійні назви робіт:

—   до професійного угруповання 7139 «Укрупнені професії кваліфікованих робітни­ків у будівництві»:

7139 Лицювальник (будівельний); 7139 Монтажник світлопрозорих та венти­льованих фасадів;

—   до професійного угруповання 3111 «Лаборанти та техніки, пов’язані з хімічними та фізичними дослідженнями»:

3111 Лаборант з безпеки та якості будівель­ної продукції;

—   до професійного угруповання 7249 «Укрупнені професії механіків та монтажни­ків електричного та електронного устатку­вання»:

7249 Електромонтажник будівельний;

—   до професійного угруповання 8212 «Робітники, що обслуговують установки з ви­робництва цементу та інших мінеральних про­дуктів»:

8212 Оператор мобільної установки холодно­го ресайклінгу.

 1. Для сприяння вирішенню деяких проблем у галузі медицини, а також суміжних сферах діяльності (біологія), розведення професій за
  сферами використання або за рівнями кваліфікації, внесено професійні назви робіт:

—   до професійного угруповання 2212.2 «Патологи, токсикологи, фармакологи, фізіо­логи та епідеміологи»:

2212.2 Професіонал з клінічних досліджень;

—   до професійного угруповання 2211.1 «Наукові співробітники (біологія, ботаніка, зоологія та ін.)»:

2211.1 Вірусолог;

2211.1   Фізіолог рослин;

—   до професійного угруповання 2149.2 «Інженери (інші галузі інженерної справи)»:

2149.2   Інженер біомедичний.

 1. Для розведення професій за сферами використання в геології до професійного угруповання 3111 «Лаборанти та техніки, пов’язані з хімічними та фізичними дослідженнями» внесено:

3111 Асистент геолога;

3111 Асистент гідрогеолога; 3111 Асистент геохіміка; 3111 Асистент геолога нафтогазорозвідки тощо.

 1. Для урахування вимог Закону про адмінпослуги та деяких інших НПА внесено професійні назви робіт:

—  до професійного угруповання 1229.3 «Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади»:

1229.3 Адміністратор (органи державної вла­ди);

—  до професійного угруповання 3449 «Інші державні інспектори»:

3449 Державний інспектор з ринкового на­гляду.

 1. У соціальній сфері та з врахуванням відповідних НПА до професійного угруповання 1120.1 «Вищі посадові особи органів державної
  виконавчої влади» внесено посади:

1120.1 Урядовий уповноважений з прав ін­валідів;

1120.1 Уповноважений Президента України з прав дитини.

 1. Для урахування потреб агропромислового комплексу до професійного угруповання 2 » Агрономи, гідротехніки, зооінженери, лісово­ди та професіонали споріднених професій» вне­сено професійну назву роботи 2213.2 Технолог зі зберігання та первинної переробки продук­ції рослинництва.
 2. Для розширення можливості використан­ня назв посад «менеджерського спрямування» для самих різних сфер діяльності (спеціалізацій) внесено узагальнені професійні назви робіт до відповідних професійних угруповань, від яких за потреби згідно з примітками 1 та 2 додатка В до КП можна утворювати найрізноманітніші спеціалізації відповідних менеджерських посад. Зокрема, професійну назву роботи «Менеджер (управитель)» внесено до професійного угру­повання 1231 «Керівники фінансових, бухгал­терських, економічних, юридичних та адміністра­тивних підрозділів та інші керівники» та ново­го професійного угруповання 1499 «Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяль­ності, не віднесені до інших угруповань» із при­своєнням кодів КП 1231 та 1499 відповідно.

За невідповідності найменувань професій і посад у штатному розписі підприємства, уп­ровадженим Зміною № 2, штатний розпис під­приємства, записи до трудових книжок праців­ників, а також інші відповідні документи, де зазначають найменування професій (посад) працівників, слід узгодити з вимогами КП. Для цього кадровикам (іншим працівникам, від­повідальним за кадрове діловодство) потріб­но провести аудит доречної кадрової докумен­тації, передусім штатного розпису підприємс­тва, і в разі виявлення невідповідності зазна­чених документів Зміні № 2 здійснити певні дії. Зокрема:

Провести роз’яснювальну робо­ту серед працівників підприєм­ства, повідомити їх, якщо треба, за два місяці про зміни істотних умов праці, отримати за по­треби від них згоду на зміну найменування їх посад або заяву про переведення на нові поса­ди та видати відповідні накази по підприємству про переведення.

За необхідності здійснити від­повідні записи до трудових книжок.