НОВИЙ КАДРОВИЙ РІК

4910

НОВИЙ КАДРОВИЙ РІК

Графік відпусток

Роботодавець повинен спланувати, як відпочи­ватимуть протягом календарного року його під­леглі. При цьому йому потрібно врахувати інте­реси як підприємства (організації, установи), так і працівників, а також можливості відпочинку ос­танніх (ч. 11 ст. 10 Закону України «Про відпуст­ки» від 15.11.96 р.№ 504/96-ВР). Із цією метою на початку кожного календарного року не пізніше 5 січня потрібно скласти графік відпусток (п. 20 Типових правил внутрішнього трудового розпо­рядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою Держкомпраці СРСР від 20.07.84 р.№ 213). Це обов’язок кожного роботодавця (ст. 79 Кодексу законів про працю України). На цьому свого часу наголошувало і Мінпраці України у своєму листі від 13.05.10 р.№ 140/13/116-10.

Як правило, питання щодо складання графі­ку відпусток покладають на плечі працівників кадрової служби. Період відпустки роботодав­цю та його підлеглим потрібно погодити між собою. Нові працівники, за загальним прави­лом, можуть претендувати на щорічну основну відпустку повної тривалості через півроку піс­ля початку роботи на підприємстві, а окремі ка­тегорії можуть брати відпустку в зручний для себе час. На практиці суб’єкти господарювання складають указаний графік так, аби досягнути взаємозамінності співробітників, а також не до­пускають одночасного перебування у відпустці керівника та його заступника як підприємства в цілому, так і на рівні структурних підрозділів.

У графіку відпусток на прохання працівника можна передбачити поділ щорічної основної відпустки на частини. Однак при цьому має вико­нуватися обов’язкова умова — основна безперервна частина такої відпустки має складати не менше 14 календарних днів (ч. 1 ст. 12 Закону про відпустки).

Складений графік відпусток має затвердити власник або уповноважений ним орган, зокре­ма керівник підприємства, погодивши його з профкомом. Після цього графік відпусток до­водять до відома всіх працівників (із таким до­кументом ознайомлюють під підпис).

Штатний розпис

Цей документ заведено затверджувати на на­ступний рік наприкінці грудня або ж у перший робочий день нового року на поточний рік на­казом з основної діяльності. Скажімо. Мінпраці України в листі від 20.01.05 р. № 18-23 зазна­чило: штатний розпис затверджує власник або уповноважений ним орган (тобто директор чи інший керівник) на поточний рік.

Штатний розпис бюджетних ус­танов затверджують у порядку, визначеному відповідним міністер­ством, іншим центральним органом вико­навчої влади (абз. З п. 28 Порядку складан­ня, розгляду, затвердження та основні ви­моги до виконання кошторисів бюджет­них установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.02 р. №228). Абзац 1 п. 45 того самого Порядку наказує затверджу­вати штатні розписи бюджетних уста­нов у місячний строк із початку року.

Кожна юрособа приватного права самостійно визначає, хто саме складатиме штатний розпис (відділ кадрів, відділ персоналу, бухгалтерія або­ що) та яку форму він матиме. Водночас штатні розписи юросіб, що фінансуються з бюджету, складають за формою, затвердженою наказом Мінфіну України від 28.01.02 р. № 57.

При розробці розпису зважають на внутріш­ні акти юрособи щодо її організаційної струк­тури та чисельності, оплати праці. Кадровому працівнику незалежно від того, чи причетний він до цієї процедури, радимо прослідкувати за її своєчасністю (до початку нового календарного року) та правильністю. Мінпраці України в листах від 27.06.07 р. № 162/06/187-07 та від 17.06.08 г. № 165/06/186-08 наголосило: відсутність такого розпису слід вважати прямим порушенням трудового зако­нодавства, за яке керівника юрособи можуть притягнути до адмінвідповідальності.

Штатний розпис повинен містити перелік посад, відомості про кількість штатних одиниць, поса­дові оклади, надбавки і місячний фонд заробітної плати. Усі назви посад, зазначені в штатному розписі, повинні відповідати назвам посад із Державного класифікатора професій ДК 003:2012 із посиланням на код професії від­повідно до Класифікатора. Ще один важливий нюанс: до штатного розпису слід включати посади і для осіб, які працюватимуть за сумісництвом.

Накази з кадрової діяльності та журнал їх

реєстрації

Якщо в цьому наявна потреба — заводьте но­вий журнал реєстрації наказів по кадрах (на ве­ликих підприємствах можливі навіть кілька та­ких журналів — окремо для наказів по відпуст­кам, прийому на роботу та звільненню тощо).

Аналогічно «із чистого аркуша» слід починати з 1 січня реєстра­ційні бази для кадрової докумен­тації, якщо вони ведуться в електронній формі.