ДВА СУБ’ЄКТИ В ОДНОМУ ПРИМІЩЕННІ

4160
ресторан
ресторан

ДВА СУБ’ЄКТИ В ОДНОМУ ПРИМІЩЕННІ

На приватного підприємця доведеться отримувати окремий дозвільний документ від органів санепідемслужби. Також знадобиться звернутисядо Держгірпромнагляду. А стосовно пожежної безпеки турбуватись не варто.

 Санітарно-епідеміологічна безпека

Висновок держсанепідемекспертизи — це документ, що засвідчує відповідність (чи не­відповідність) об’єкта експертизи медичним вимогам безпеки для здоров’я і життя людини (п. 1 Порядку № 247).

І важливо, що органи CEC перевіряють не тільки технологічну документацію, продукцію, а й діючі обпекти (абз. 9 ст. 11 Закону № 4004, п. 3.1 Порядку № 247).Тобто об’єктом санепідем-експертизи може бути і безпосередньо кафе.

Поряд із цим у п. 3.1 Порядку № 247 зазначе­но: санепідемекспертизі підлягають об’єкти, стосовно яких її раніше не проводили та їх влас­ник (чи уповноважена особа) не має чинного позитивного висновку на цей об’єкт.

А от кухня — новий суб’єкт господарювання. Бо ж тепер це, наприклад, не TOB , а ФОП . В описаній Вами ситуації власник бару не змі­нився. Він як і був, скажімо, TOB , так ним і залишився. Тому отримувати висновок державної санепідемекспертизи підприємству не треба. Він у нього вже є.

До того ж в абз. 4 п. 1.7 Правил № 219 сказано: суб’єкт госпдіяльності повинен забезпечува­ти належний санітарний стан виробничих, тор­говельних і складських приміщень відповідно до вимог Санітарних правил, а також прилег­лої до підприємства території.

Нагадаємо: за результатами вказаної експер­тизи кухні орган CEC презентує підприємцю висновок державної санітарно-епідеміологіч­ної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення (п. 6 Переліку дозвільних документів). І це не без­коштовно. Ціна послуги — 200 грн без ПДВ (п. 244 постанови № 1351).

Вважаємо, такому підприємцю (тобто на кух­ню) необхідно отримати висновок від органу CEC. Адже це окремий самостійний суб’єкт господарювання, який цього документа ще не має.

На замітку! Через те, що з юридичної точки зору кафе — інший суб’єкт господарювання, приватному підприємцю необхідно отримати ще й експлуатаційний дозвіл (ч. 1 ст. 22 Закону № 771, п. 79 Переліку дозвільних документів). Його видають виробникам та продавцям хар­чових продуктів. Цей документ підтверджує, що приміщення, обладнання тощо, які вироб­ник харчових продуктів використовує у своїй діяльності, відповідають санепідемнормам.

Та майте на увазі: з 20.09.15 р. закладам гро­мадського харчування цей документ не знадо­биться.

Пожежна безпека

Контроль за пожежною і техногенною без­пекою, цивільним захистом та діяльністю аварійно-рятувальних служб — парафія саме Держслужби України з надзвичайних ситуа­цій (далі — ДСНС) (п. 1.4 Порядку № 863, п. 10 Положення № 11).

Дійсно, із 01.07.13 р. новоутворені суб’єкти господарювання для початку роботи повинні попередньо подати декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта госпо­дарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі — декларація відповід­ності). Це стосується і початку використання об’єктів нерухомості. Таку вимогу містить ч. 2 ст. 57 КЦЗ, абз. 8 ч. 1 ст. 1, ч. 5 ст. 4 Закону про дозвільну систему.

І право починати свою госпдіяльність у суб’єкта господарювання з’являється з дня реєстрації декларації відповідності в органах ДСНС (ч. 5 ст. 57 КЦЗ). До слова, за діяльність без зареєстрованої декларації відповідності ст. 175 КпАП передбачено адмінштраф — від 680 до 1700 грн.

Та якщо декларацію відповідності зареєстру­вав орендодавець — власник приміщення, орен­дарю подавати її не треба. Це прямо прописано в п. 1 Порядку № 440.

Оскільки підприємець орендуватиме при­міщення в його власника — подавати декла­рацію відповідності та отримувати дозвіл від ДСНС не треба. Це вже зробив орендода­вець.

 Безпека праці

Експлуатація технологічного устаткуван­ня харчпрому належить до робіт підвищеної небезпеки (п. 6 додатка 6, п.2 додатка 7 до Порядку № 1107). А роботодавці виконують їх на підставі декларації відповідності його матеріально-технічної бази вимогам зако­нодавства з питань охорони праці та про­мислової безпеки3 (п. З ст. 21 Закону про охо­рону праці, абз. 8 ч. 1 ст. 1, ч. 5 ст. 4 Закону про дозвільну систему, п. 21 Порядку № 1107).

Останню подають у двох примірниках до те­риторіального органу Держгірпромнагляду за місцем виконання робіт. І зробити це треба не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку їх виконання. Декларацію роботодавець може віднести особисто, а може й надіслати рекомен­дованим листом з описом вкладеного.

Реєструють документ безоплатно протя­гом п’яти робочих днів із дня його отримання. І відмовити в реєстрації декларації роботодав­цю не вправі.

Форму декларації відповідності, порядок її подання та реєстрації затверджено постановою № 440. » Форму наведено в додатку до 8 Порядку № 1107. Підприємцю доведеться подати декларацію відповідності щодо охорони праці, бо ж її на­дають саме роботодавці. А кафе якраз і буде окремим суб’єктом господарювання, якому, звісно, не обійтися без найманих працівни­ків.