ПОЛІПШЕННЯ ТА ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У БЮДЖЕТНИКІВ

6840

ПОЛІПШЕННЯ ТА ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У БЮДЖЕТНИКІВ

Мінфін змінив підходи до перегляду вартості ОЗ бюджетної установи. Витрати та поліпшення об’єкта ОЗ збільшу­ють його первісну вартість, якщо в результаті таких робіт бюджетна установа очікує в майбут­ньому одержати більше економічних вигід, ніж планувалося спочатку. До поліпшення можна зарахувати реконструкцію, реставрацію, модернізацію. добудову, дообл аднання ОЗ. Також поліпшенням вважають:

— модифікацію ОЗ, у результаті якої подовже­но термін експлуатації об єкта чи збільшено його виробничу потужність:

— заміну окремих частин на сучасніші й потуж­ніші для підвищення якості робіт чи послуг;

— тіровадження нового технологічного проце­су хтя перегляду й зменшення витрат.

Де установа де-факто отримує в розпорядження актив із покращеними характеристиками, тому логічним наслідком цього може бути збільшен­ня строку його корисного використання. Звісно, у результаті зміниться й норма амортиза­ції цього ОЗ (про нарахування амортизації — у наступній консультації). За новим порядком бухобліку такі витрати на­копичують на субрахунку балансового рахунку 10 (далі — СБР) 14 «Незавершені капітальні інвестиції»,  а після завершення всіх робіт і підписання відповідної первинки (напри­клад, Акт прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів типо­вої форми № 03-2 бюджет)) на суму витрат збіль­шують первісну вартість поліпшеного об’єкта. Зауважимо: за результатами поліпшення ОЗ рішення про характер та ознаки проведених робіт (тобто чи підви­щують вони техніко-економічні можливості активу й у майбутньому збіль­шать економічні вигоди або ж виконані для підтримання ОЗ у придатному стані) при­ймає керівник бюджетної установи. Вердикт ухвалюють на підставі аналізу наявної ситуації та суттєвості понесених витрат (п.2 р. IV Методрекомендацій із бухобліку ОЗ). Витрати на утримання ОЗ у придатному для використання стані, а також для відновлення його первісно очікуваного потенціалу вважають витратами звітного періоду. Відповідно, вони не збільшують первісної вартості ОЗ — їх списують на фактичні видатки бюджетної установи. Такі ро­боти — проведення ремонту, технічного нагляду, техобслуговування.

ІНДЕКСАЦІЯ ТА ПЕРЕОЦІНКА ОЗ

Проводити індексацію первіс­ної вартості ОЗ у поточному році за минулий чи ні (адже за минулий рік інфляція становила 124.9%)? Відповідь тільки одна: індексувати ОЗ у поточному році за минулий рік не потрібно.

Як ми пам’ятаємо, раніше чинне Положення з бухобліку НА дозволяло бюджетним установам щороку впродовж І кварталу наступного звітно­го року індексувати первісну вартість і знос ОЗ із урахуванням минулорічного індексу інфляції. Аби розрахувати коефіцієнт індексації, документ від­правляв до п. 146.21 ПКУ Однак із 01.01.15 р. і По­ложення з бухобліку НА, і згаданий пункт ПКУ канули в Лету. Тому скористатися у 2015 р. раніше чинними нормами вже не вийде.

З іншого боку, у НП(С)БОДС 121 є інакший механізм перегляду первісної вартості ОЗ — пе­реоцінка. Хоча й тут безліч пересторог і особли­востей.

Бюджетна установа може ухва­лити рішення про переоцінку об’єкта 03,якщо його залишкова вартість суттєво відрізняється від справедливої на дату балансу. Що розуміють під словом «суттєво», пояснює п. 4 р. III НП(С)БО 121. Ідеться про 10-відсоткове відхи­лення його залишкової вартості від справедливої: якщо залишкова вартість на 10% чи більше відріз­няється від справедливої,тільки тоді об’єкт ОЗ мож­на переоцінити (дооцінити або уцінити).

Інших необоротних матактивів, амортизують за методом «50/50», не переоцінюють.

Рішення про переоцінку ОЗ обов’язково погоджують з орга­ном управління майном (якщо його визначено). Окрім того, розпорядники нижчого рівня повин­ні одержати згоду на переоцінку ОЗ від вищої ус­танови (бюджетники з подвійним підпорядкуван­ням погоджують переоцінку з установою, яка за­тверджує їм кошторис).     Якщо установа переоцінює об’єкт ОЗ, од­ночасно потрібно переоцінити всі об’єкти цієї групи ОЗ. Надалі такі ОЗ треба переоцінювати з такою регулярністю, щоб їх за­лишкова вартість на дату балан­су суттєво не відрізнялася від справедливої (тобто більше ніж на згадані вже 10%).

Зверніть увагу: вважаємо, тут мовиться не про класифікаційні групи ОЗ, пе­релічені в п. З р. II НП(С)БОДС 121. Вони ж бо дуже узагальнені та включають не тільки од­нотипні об’єкти (наприклад, до групи «Машини та обладнання» належать і силові машини, і комп’ютери, і медобладнання). Тому, на нашу порадл думку, з метою переоцінки бюджетна установа може самостійно розробити деталізовану класи­фікацію ОЗ на групи й прописати її в наказі (роз­порядженні) про облікову політику. Переоцінену первісну вар­тість і суму зносу об’єкта ОЗ обчислюють множенням, відповідно, первісної вартості та зносу на індекс переоцінки. Останній знаходять діленням справедливої вартості об’ єкта на його залишкову вартість.

Якщо в об’єкта ОЗ нульова залишкова вар­тість, його справедливу вартість додають до первісної (переоціненої), а суми зносу не зміню­ють. Отримана сума буде переоціненою залиш­ковою вартістю цього об’єкта. Для такого ОЗ обов’язково визначають ліквідаційну вартість (якщо його й надалі використовують).

Акцентуємо увагу: під час проведення пе­реоцінки в гру вступає Закон про оцінку май­на. Адже з метою бухобліку ОЗ переоціню­ють тільки на підставі незалежної оцінки (абз. 7 ч. 2 ст. 7 Закону про оцінку). Проводити її мо­жуть тільки оцінювачі, які склали кваліфікацій-

Дт441 Кт 13 «Знос(амортизація) необоротних активів».

  1. Уцінку раніше дооціненого ОЗ фіксують так:

— у межах проведеної раніше дооцінки коригують суму зносу (Дт 13 Кт СБР 10,11) і зменшу­ють капітал у дооцінках (Дт 441

ний іспит й одержали кваліфікаційне свідоцтво (ст.ст. 5, 6 Закону про оцінку). Тому переоцінка серйозно вдарить по кишені бюджетної установи.

У бухобліку бюджетника переоцінку первісної вартості ОЗ показують так:

1. Уразі першої дооцінки ОЗ у бухобліку дооцінку первісної вартості відносять до капіталу в дооцінках (ДтСБР10 «Основні засоби», 11 «Іншінеоборотні матеріальні активи» Кт 441 «Дооцінка (уцінка) не­оборотних активів»).

2. різницю між сумою уцінки та попередньої дооцінки списують на витрати звітного періоду (Дт 831 Кт СБР 10,11)

3. Під час першої уцінки ОЗ коригують суму зносу (Дт 13 Кт СБР 10,11), а суму уцінки списують на витрати звітного періоду (Дт 831 «Інші витрати установ» Кт СБР 10,11).

4. Суму дооцінки раніше уціненого ОЗ:

  • у межах проведеної раніше уцінки вважа­ють доходом бюджетної установи (Дт СБР 10,11 Кт 741 «Інші доходи установ»), одночасно кори­гують суму зносу (Дт СБР 10,11 Кт 13);
  • перевищення дооцінки над проведеною рані­ше уцінкою записують у капітал у дооцінках (Дт СБР 10,11 Кт 441).

Надалі перевищення дооцінок над уцінками (зали­шок капіталу в дооцінках) за конкретним об’єктом ОЗ щороку зменшують пропорційно до суми нара­хованої на нього амортизації’ та списують на резуль­тат виконання кошторису. Коли такий ОЗ списують раніше, усю різницю відразу відносять на результат виконання кошторису (Дт 441 Кт 431,432).