ОПЕРАТИВНА ОРЕНДА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ

5556

ОПЕРАТИВНА ОРЕНДА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ

Досі «бюджетний» бухоблік переданих чи отриманих в оренду ОЗ нормативка омина­ла. Деякі орендні нюанси висвітлено в лис­тах Державної казначейської служби України (Держказначейства) або Мінфіну. На сьогод­ні проблемі бухобліку ОЗ в оренді присвяче­но окремий розділ Методрекомендацій із бух­обліку ОЗ. Але з 01.01.16 р. орендний бухоб­лік регулюватиме НП(С)БОДС 126 «Оренда» (принаймні саме таку дату набрання чинності Стандартом визначено в п. 5 наказу № 1163). Цей документ, між іншим, «презентує» бюд­жетникам поняття не тільки оперативної, а й фінансової оренди. Детально Стандарт роз­глянемо ближче до дати «X» — набрання ним чинності. Нині зосередимося на питаннях опе­ративної оренди, адже тут без специфічних, як для бюджетників, змін не обійшлося.

Чітко визначено: передані бюд­жетником в оренду ОЗ із його бухобліку не зникають. їх і далі продовжують обліковувати на відповідному субрахунку ба­лансового рахунку 10 «Основні засоби» та амортизувати у звичайному порядку.

Якщо ж бюджетна установа взяла в оренду ОЗ, одержаний актив відображають на поза­балансовому рахунку 01 «Орендовані необо­ротні активи» за вартістю, зазначеною в до­говорі оренди.

Коли в оренду здають держмайно, його вартість визначають за ре­зультатами незалежної оцінки (п.п. 7, 8 Методики № 786).

Бюджетники отримали абсо­лютно новий підхід до бухоблі­ку поліпшень орендованих ОЗ. Витрати на поліп­шення орендованих ОЗ, що збільшують майбут­ні економічні вигоди (зокрема на модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, рекон­струкцію), для бюджетника-орендаря будуть ка­пітальними інвестиціями. Згодом такі капінвес-т и ції переведуть до складу ОЗ як окремий об’єкт (п. З р. IV Методрекомендацій із бухобліку ОЗ).

Але спочатку всі витрати на таке поліпшення збирають на відповідному субрахунку балансо­вого рахунку 14 «Незавершені капітальні інвес­тиції в необоротні активи» й тільки потім зара­ховують до ОЗ. Зазначимо: схожі постулати про­писано й у п. 2 p. III НП(С)БОДС 126.

Нагадаємо: орендар може поліпшувати орендо­ване майно, якщо це дозволено орендодавцем (ч. З ст. 773, ч. 1 ст. 778 ЦКУ). Відповідно, він має право претендувати на відшкодування вартості прове­дених робіт або зарахування суми витрат у раху­нок майбутніх орендних платежів. Якщо створене поліпшення можна відокремити від об’єкта орен­ди без пошкодження останнього, орендар віль­ний вилучити його (ч.ч. 2,3 ст. 778 ЦКУ). Але під­креслимо: орендар може сподіватися на будь-яке порада відшкодування невіддільного поліпшення, якщо орендодавець дозволив поліпшити об’єкт або та­кий обов’язок орендаря прописано в договорі, інакше — справа марна (due. ч. 5 ст. 778 ЦКУ).

Але навіть якщо бюджетній установі все-таки вдасться передбачити в кошторисі капвидатки на поліпшення орендованого об’єкта ОЗ (тобто ак­тиву, який їй не належить), не зрозуміло, на яко­му рахунку обліковувати свіжоспечений об’єкт. Наприклад, госпрозрахунковим підприємствам Інструкція № 291 наказує зараховувати такі «орендно-поліпшувальні» активи на субрахунок 117 «Інші необоротні матеріальні активи».

У випадку бюджетників згадку про облік «орендно-поліпшувальних» активів знайдемо в п. 2 p. III НП(С)БОДС 126. У Стандарті йдеть­ся, що витрати орендаря на поліпшення об’єкта операційної оренди, які збільшують майбутні економічні вигоди, визнають капінвестиціями у створення (будівництво) інших необоротних мат-активів. Однак цей Стандарт поки що не чинний, а План рахунків навіть словом не обмовився про субрахунок, на якому обліковувати створений об’єкт ОЗ. На жаль, допоки бухоблік таких ак­тивів містить більше запитань, аніж відповідей… Сподіваємося, Мінфін вчасно внесе відповідні ко­рективи до Плану рахунків. Буде це окремий суб­рахунок чи один з уже наявних — покаже час.

 

ЯК У БУХОБЛІКУ ВИЗНАВАТИ ДОХОДИ ВІД ОРЕНДИ

 

На суму нарахованої орендної плати орендода­вець — бюджетна установа одночасно збільшує дебіторську заборгованість і свої доходи. При цьому для визнання доходів і витрат орендодав­ця, пов’язаних з об’єктом оренди, передбачено такі особливі умови:

  1. Дохід від операційної оренди визнають доходом відповідного звітного періоду рівними частинами (тобто на прямолінійній основі) упродовж строку оренди (або з урахуванням способу одержання економічних вигід чи потенціалу корисності, пов’язаних із використанням об’єкта оренди). У бухобліку такі доходи потрапляють на субрахунок 711 «Доходи за коштами, отри­маними як плата за послуги».Якщо орендар сплачує оренду за кілька звіт­них періодів наперед, плата спочатку «осідає» на субрахунку 716 «Доходи майбутніх періодів». Потім її на прямолінійній основі відносять на субрахунок 711 у розмірі нарахованого плате­жу з урахуванням індексу інфляції.’порАдлна субрахунок 711 «Доходи за коштами, отри­маними як плата за послуги».
  1. Витрати на укладення договору операційної оренди, як-от юридичні послуги, комісійні винагороди та ін., визнають витратами того звітного періоду, в якому їх здійснено. У бухобліку їх списують на відповідні субрахунки восьмого класу рахунків.

Зверніть увагу!

Звітним періодом для складання фінзвітності вважається календарний рік (ст. 13 Закону про бухоблік). Проміжну звітність складають щокварталу наростаючим підсум­ком із початку року. Тому в доходи майбут­ніх періодів логічно відносити передоплату за наступні звітні квартали, потім ці суми щоквартально зараховувати до доходів звіт­ного періоду. Хоча бюджетна установа має право робити це щомісячно. Головне — за­фіксувати обраний варіант у наказі про об­лікову політику.

Одразу пояснимо: зазвичай орендну плату по­трібно вносити щомісячно. Але сторони можуть установити інші строки для орендної плати та записати їх у договорі (ч. 5 ст. 762 ЦКУ ч. З ст. 19 Закону про оренду).

Коли йдеться про оренду державного чи кому­нального майна, бюджетники використовують Типовий договір оренди, форму якого затверд­жено наказом № 1774. Згідно із цим документе орендну плату потрібно вносити щомісяця (ди п. 3.6 Типового договору оренди). Ця умова і заперечує того факту, що орендар вільний н перед сплатити орендну плату. Тоді доходи в оренди бюджетник визнаватиме на прямоліні ній основі — щомісячно в сумі нарахован орендної плати з урахуванням індексу інфляї (п. 3.3 Типового договору оренди).