За якою процедурою встановлюють тарифи на холодне водопостачання та водовідведення

2707

За якою процедурою встановлюють тарифи на холодне водопостачання та водовідведення

Восени минулого року з’явився загаль­нодержавний Порядок формування та­рифів на холодну воду та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем). Цим Порядком ознаменовано єдиний підхід до розрахунку тарифів на такі житлово-комунальні послуги (далі — ЖК-послуги). Але вже тоді в комуналь­ників постало питання: як саме НКРЕКП установлюватиме тарифи, розраховані постачальниками холодної води та во­довідведення?

На це питання відповідає свіжоспечена Процедура встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведен­ня (з використанням внутрішньобудинко­вих систем) (далі — Процедура). До вашої уваги її головні аспекти. Що подавати до НКРЕКП Згідно з Процедурою постачальникам холодної води та водовідведення для вста­новлення тарифу на них потрібно подати в електронній та паперовій формах до НКРЕКП такий пакет документів:

 • заяву (її форму наведено в додатку 2 до Процедури):
 • пояснювальну записку стосовно не­обхідності встановлення тарифів. У ній необхідно обгрунтувати планові витра­ти за їх складовими та проаналізувати фінгоспдіяльність за базовий рік й очі­кувані зміни в плановому періоді (адже тариф розраховують виходячи з плано­вих показників). За браком додаткових пояснень, вважаємо, тут ідеться саме про опис та аналіз показників фінзвіт­ності (у т.ч. витрат), натуральних по­казників госпдіяльності підприємства, а також їх плановий рівень з аргумента­цією змін. Адже суха деталізована струк­тура витрат (як планових, так і фактичних за попередні періоди) знайде своє відобра­ження в розрахунках тарифів. Наприклад, якщо у вас збільшаться прямі матеріальні витрати у зв’язку з під’єднанням до обслу­говування ще одного будинку або ви прос­то плануєте підлатати старі труби, то саме тут про це необхідно розповісти;
 • копію рішення про встановлення ін­дивідуальних технормативів використан­ня питної води. Нагадаємо: їх розрахову­ють самостійно або на підставі договорів з іншими суб’єктами господарювання та по­годжують зі структурним підрозділом обл­держадміністрацій із питань охорони нав­колишнього природного середовища та те­риторіальним органом Держводагентства України;
 • копії розпорядчих документів про об­лікову політику. Виходячи з формулю­вання, тут може йтися про низку розпо­рядчих документів. Припускаємо, що не­обхідно подати не тільки останню версію наказу про облікову політику, а й попе­редні його редакції (зміни до нього), які діяли (приймалися) протягом періодів, що потрапляють у розрахунки собівартості тарифів (звісно, якщо облікова політика змінювалася);
 • розрахунки тарифів (їх форми наве­дено в додатках 3,4 та 5 до Процедури). До них входять: річний план надання послуг холодного водопостачання та водовідве­дення, а також розрахунки їх повної собі­вартості та середньозважених тарифів;
 •  натуральні показники витрат, пов’язаних зі збутом вищезгаданих ЖК-послуг (за встановленою формою в додатку 6 до Процедури). Це такі показники, як: кількість абонентів холодного водопостачання (у т.ч. скільки з них ЖЕКів), кількість вводів (приєднань до внутрішньобудинкових мереж) абонентів, кількість абонентів водовідведення (з розбивкою по кількості ЖЕКів, населення, бюджетних установ та інших споживачів).

Якщо заява чи подані документи не відпові­дають установленим Процедурою вимогам, НКРЕКП повідомляє заявника про відмову в розгляді заяви протягом 10 робочих днів із моменту ії отримання.

Крім того, НКРЕКП може запросити додат­кові письмові обгрунтування або пояснення до наданих матеріалів, а також провести екс­пертизу розрахунків та обґрунтовуючих ма­теріалів. У такому разі строк розгляду заяви призупиняють на час її проведення або подан­ня заявником додаткових роз’яснень.

Хто та в якому випадку може змінити встановлений тариф

Постачальники холодної води та водовідведення можуть са­мостійно ініціювати зміну тарифу. Підставою для цього можуть бути зміни:

 • обсягів постачання згаданих ЖК-послуг більше ніж на 5% від планових;
 • інвестпрограм постачальників холодної води та водовідведення, якщо від цього більше ніж на 5% змінюються тарифи;
 • обсягу окремих витрат, пов’язаних із на­данням послуг холодного водопостачання та водовідведення з не залежних від виконавця причин, якщо тариф змінюється більше ніж на 5%. Це може бути, зокрема: зміна ставок податків, мінзарплати, орендної плати, аморт­відрахувань; вартості ресурсів, які використо­вують для надання ЖК-послуг, тощо. Зверніть увагу: переглянути тариф можна, якщо зміни у витратах коригують його більше ніж на 5%. Тобто, наприклад, одне лише підвищення мін­зарплати більше ніж на 5% не є для цього до­статньою підставою.

НКРЕКП може ініціювати зміну тарифу. Для цього, крім вищенаведених підстав, у неї додат­ково є власні аргументи:

 • НКРЕКП змінює тарифи на складові (ре­сурси) собівартості послуг із постачання холод­ної води та водовідведення. Як бачимо, у цьому випадку не вказано нижньої планки зміни та­рифу на холодне водопостачання та водовід­ведення (наприклад, 5%), починаючи від якої ця підстава починає діяти. Тобто теоретично НКРЕКП у цьому разі могла би ланцюгом змі­нювати тарифи автоматично. Однак, виходячи з формулювання, їй надано право ініціювати зміну тарифу, а не обов’язок, тож не відомо, як рішуче вона буде до цього права вдаватися;
 • постачальник обговорюваних ЖК-послуг не виконує інвестпрограми, яка була закладе­на в чинні тарифи (при цьому НКРЕКП має право вилучити зі структури тарифів кошти на інвестпрограму або врахувати їх як джере­ло фінансування інвестпрограми на наступний плановий період);
 • установлено факт перехресного субсидію­вання між послугами з холодного водопоста­чання та водовідведення та іншими видами госпдіяльності підприємства;
 • НКРЕКП виявила, що заявник надав їй недостовірну інформацію про діяльність із на­дання послуг холодного водопостачання та во­довідведення;
 • установлено нецільове або необгрунтова­не використання постачальником ЖК-послуг коштів, передбачених структурою тарифу.

З повагою,  audit helper!