Про застосування нових розмірів штрафів за несплату єдиного внеску

571

ПРО ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ ЗА НЕСПЛАТУ ЄДИНОГО ВНЕСКУ

(Витяг)

Державна фіскальна служба України у зв’язку з набранням чинності 1 січ­ня 2015 року Законом України від 28 грудня 2014 року № 77-\/ІІІ «Про вне­сення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» (далі— Закон № 77), яким внесено зміни, зокрема, до частини одинадцятої статті 25 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціаль­не страхування» (далі — Закон № 2464), повідомляє таке.

Частиною 1 статті 58 Конституції України передбачено, що закони та інші нор­мативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. Офіційне тлумачення цьо­го положення надано Рішенням Конституційного Суду України від 09.02.1999 № 1-рп/99 у справі за конституційним зверненням Національного банку України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів).

<…>

Листом Міністерства юстиції України від 29.04.2011 № 5149-0-26-11-18 нада­но роз’яснення законодавства та повідомлено: «Щодо усунення суперечностей між положеннями нормативно-правових актів зауважуємо, що при розв’язанні таких правових колізій, як правило, застосовуються загальновизнані прийоми тлумачення правових норм (надання переваги нормі, що має вищу юридичну силу, а у разі виявлення суперечностей (колізії) між положеннями різних нор­мативно-правових актів, які мають однакову юридичну силу, застосовують­ся положення нормативно-правового акта, який прийнято пізніше або який є спеціальним тощо)».

Статтею 8 Конституції України встановлено, що Конституція України має най­вищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні їй відповідати.

Законом № 77 внесено зміни, зокрема, до пункту 2 частини одинадцятої статті 25 Закону № 2464.

Відповідно до внесених змін за несплату (неперерахування) або несвоє­часну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску буде накладати­ся штраф у розмірі 20 відсотків своєчасно несплачених сум (п. 2 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464).

Враховуючи викладене, за порушення, вчинені до 31.12.2014 включно, фіс­кальні органи (органи доходів і зборів) застосовують фінансові санкції, пе­редбачені пунктом 2 частини одинадцятої статті 25 Закону № 2464, у розмірі 10 відсотків своєчасно несплачених сум єдиного внеску незалежно від дати фактичної сплати.

За порушення, що виникли з 01.01.2015, буде накладатися штраф у розмірі 20 відсотків своєчасно несплачених сум єдиного внеску.

Рішення про застосування штрафних санкцій за несплату (неперерахуван­ня) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску скла­дається згідно з додатком 9 до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, за­твердженої наказом Міндоходів від 09.09.2013 № 455.

З метою своєчасного застосування рішень про застосування штрафних сан­кцій за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне пе­рерахування) єдиного внеску необхідно провести інвентаризацію незастосо-ваних штрафних санкцій за таке порушення та вжити відповідних заходів.

Зобов’язуємо посилити контроль за своєчасністю винесення рішень про за­стосування штрафних санкцій за несплату (неперерахування) або несвоєчас­ну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску.