Порядок працевлаштування іноземців та осіб без громадянства

2336

Працевлаштування нерезидента

Для працевлаштування іноземця (осіб без громадянства) потрібно отримати на це дозвіл у Держаної служби занятості України. Без даного дозволу підприємства не можуть використовувати працю іноземних громадян. Перебуваючи на території України іноземці оформлюють візу типу ІМ-2, для постійного проживання, або ІМ-1, якщо для працевлаштування на визначений строк, і для тимчасового перебування оформлюються інші види віз.
Дозвіл не знадобиться, якщо іноземці:
— постійно проживають в Україні (в паспорті є відмітка про посвідку на постійне проживання);
— набули статус біженця або одержали дозвіл на імміграцію в Україну;
— визнані особами, потребуючими додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист в Україні;
— вважаються представниками іноземного морського (річкового) флоту та авіакомпаній, що обслуговують такі компанії на території України;
— працюють у закордонних засобах інформації;
— спортсмени, які набули професійного статусу, артисти та працівники мистецтва для роботи в Україні за фрахтом;
— працюють в аварійно-рятувальних службах для виконання термінових робіт;
— працюють в іноземних представництвах, що зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку;
— вважаються священнослужителями і перебувають на території України на запрошення релігійних організацій для провадження канонічної діяльності лише в таких організаціях з офіційним погодженням з органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації;
— прибули в Україну для реалізації проектів міжнародної допомоги чи для провадження викладацької та/або наукової діяльності у вищих навчальних закладах на їхнє запрошення;
— прибули у випадках, передбачених законами та ратифікованими міжнародними договорами.
Бувають випадки, коли іноземні роботодавці, у яких є договір про надання послуг з вітчизняними роботодавцями, відправляють своїх співробітників для виконання певних робіт на територію України і відсоток таких залучених працівник більше 50% працівників-українців, тоді потрібно отримувати дозвіл на кожного направленого іноземця.
Не залежно від строку трудового договору іноземцю видають договір на 1 рік, далі можна його продовжити на аналогічний період. Можна одержати дозвіл і на строк найму.
Перелік документів, які подаються для отримання дозволу вказано в п.п. 6-8 Порядку № 437:
6. Для отримання дозволу на застосування праці іноземців чи осіб без громадянства, крім осіб, зазначених в абзаці шостому пункту 2 цього Порядку, роботодавець подає територіальному органові:
заяву згідно з додатком до цього Порядку;
копії документів про освіту або кваліфікацію іноземця чи особи без громадянства;
копії сторінок паспортного документа іноземця чи особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому законодавством порядку;
дві кольорові фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;
документ, виданий лікувально-профілактичним закладом про те, що особа не хвора на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інші інфекційні захворювання, перелік яких визначено МОЗ;
довідку, скріплену печаткою та завірену підписом роботодавця про те, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця чи особи без громадянства, відповідно до законодавства не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці. У разі наявності в роботодавця режимно-секретного органу зазначена довідка подається також за підписом керівника такого органу;
довідку МВС про те, що іноземець чи особа без громадянства, які на момент оформлення дозволу перебувають на території України, не відбувають покарання за скоєння злочину та стосовно них не здійснюється кримінальне провадження;
довідку уповноваженого органу країни походження (перебування) про те, що іноземець чи особа без громадянства, які на момент оформлення дозволу перебувають за межами України, не відбувають покарання за скоєння злочину та стосовно них не здійснюється кримінальне провадження.
Документи, зазначені в абзацах третьому, шостому та дев’ятому цього пункту, повинні бути перекладені на українську мову, засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

7. Роботодавець додатково подає для отримання дозволу щодо іноземців чи осіб без громадянства, зазначених:

1) в абзаці четвертому пункту 2 цього Порядку, — копію договору (контракту), укладеного між вітчизняним та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, що направлені закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг);

2) в абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку, — рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця чи особи без громадянства на роботу в Україну та копію контракту, укладеного між іноземцем чи особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні;

3) в абзаці другому пункту 5 цього Порядку, — копії установчих документів, засвідчених в установленому порядку;

4) в абзаці третьому пункту 5 цього Порядку, — засвідчені нотаріально копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права і (або) суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право).

У разі коли такі документи видані за межами України, вони повинні бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову.

8. Для отримання дозволу на застосування праці іноземців чи осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, роботодавець подає:

заяву згідно з додатком до цього Порядку;

копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні;

дві кольорові фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра.

9. Для продовження дії дозволу роботодавець подає територіальному органові не пізніше ніж за 20 календарних днів до закінчення дії дозволу:

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 42 від 28.01.2015}

заяву згідно з додатком до цього Порядку;

дві кольорові фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;

довідку МВС про те, що іноземець чи особа без громадянства, які на момент оформлення дозволу перебувають на території України, не відбувають покарання за скоєння злочину та стосовно них не здійснюється кримінальне провадження.

Інші документи, визначені в цьому Порядку, подаються у разі внесення до них змін.

Рішення про видачу, продовження дозволу або відмову в цих діях приймають у строк до 7 календарних днів із моменту одержання документів від роботодавця. Про Центр зайнятості повідомляє письмо та розміщує інформацію на своєму веб-сайті.
Вартість отримання дозволу складає 4 мінімальні заробітні плати (на даний час -5 512,00 грн).

За використання праці іноземця без дозволу передбачений штраф у 20-кратному розмірі установленої законом на момент виявлення порушення, а, також, адміністративний штраф на посадових осіб підприємства в розмірі від 1700 до 3400 грн (ст. 204 КпАП).

Під час працевлаштування іноземця йому видають засвідчену копію даного дозволу, а також аналогічні копії надають Консульській установі України та органу Державної міграційної служби.

На кожного працевлаштованого іноземця заводять трудову книжку.
Якщо дохід виплачує іноземцю резидент, то він обкладається згідно діючого законодавства.
Щоб правильно відобразити виплату доходу та утримання з нього податків, необхідно, щоб нерезидент отримав довідку про присвоєння облікової картки платника податків.
Для отримання такої довідки особа зобов’язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному контролюючому органу Облікову картку фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР (додаток 2 до Положення від 10.12.2013 № 779), яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство.

Іноземці та особи без громадянства для реєстрації додають до Облікової картки документ, що посвідчує особу, та засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською мовою (після пред’явлення повертається) і копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).
На цьому  — все! Сподіваємось, що цією консультацією вчасно Вам допомогли!