ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ СТАТУС УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ В АТО

1085
Узагальнююча податкова
http://www.audit-helper.com.ua/

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ СТАТУС УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ В АТО

Коментована постанова набрала чинності 17.03.15 р. та відкоригувала Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які захи­щали незалежність, суверенітет та територіаль­ну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпе­ченні її проведення, затверджений постановою КМУ від 20.08.14 р. № 413 (далі — Порядок № 413). Розглянемо новації в питаннях надан­ня статусу учасника бойових дій (далі — УБД) учасникам антитерористичної операції (далі — АТО).

Збільшили перелік документів, які дають право на статус УБД

Перше, — доповнення пе­реліку документів, які слугують підставою для надання статусу УБД наступним категоріям (абз. 2 п. 4 Порядку № 413):

— військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) і працівникам Збройних сил та інших військових формувань;

—  особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам правоохо­ронних та спеціальних органів.

Ідеться про документи щодо безпосередньо­го залучення таких осіб до виконання завдань АТО в районах її проведення. Тепер у перелі­ку таких доказів, окрім раніше встановлених, бачимо і витяги з оперативних завдань. Також підставою для статусу УБД стануть інші офіцій­ні документи, видані держорганами. Головне — щоби вони містили достатні докази про безпо­середню участь особи у виконанні завдань АТО в районах її проведення.

Змінили коло органів, які надають статус УБД учасникам АТО

Раніше рішення про надання статусу УБД учасникам АТО приймала лише міжвідом­ча комісія. А тепер його прийматимуть (п. 5 Порядку № 413):

  • комісії з питань розгляду матеріалів про визнання УБД, створені в міністерствах та ві­домствах,— щодо військовослужбовців та правоохоронців;
  • міжвідомча комісія з питань розгляду ма­теріалів про визнання УБД — стосовно пра­цівників юросіб, яких залучали й які брали безпосередню участь в АТО в районах її про­ведення.

Таким чином, відомчі комісії розглядатимуть документи, подані для призначення статусу УБД військовикам та правоохоронцям (п. 6 Порядку № 413). У разі потреби вони можуть заслухати пояснення осіб, стосовно яких по­дані папери, свідків. На це їм відвели місячний строк — аналогічно до раніше передбаченого для міжвідомчої комісії.

Водночас установили: міжвідомча комісія розглядатиме спірні питання визнання в якості УБД військовослужбовців, правоохоронців та прирівняних до них осіб. Простіше кажучи, вона стала своєрідною апеляційною інстанцією для відомчих комісій. Раніше Порядок № 413 не пе­редбачав механізму передачі рішень останніх на розгляд міжвідомчої комісії. Воно й зрозумі­ло, адже до появи коментованого акта перші виконували суто технічні функції.

Встановили підстави позбавлення статусу УБД учасників АТО

Досі Порядок № 413 не говорив про випадки, у яких можливе позбавлення наданого згідно з ним статусу УБД. Тепер же відповідні норми закріпили в п. 8 Порядку. Відповідно до нього комісія або міжвідомча комісія позбавляє ста­тусу УБД у разі:

  • наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення умис­ного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в АТО;
  • виявлення факту підроблення документів про участь в АТО (у забезпеченні її проведення) або надання недостовірних даних про особу;
  • подання особою заяви про позбавлення її статусу УБД.

Видача посвідчення та знаку УБД, реєстр учасників АТО

На завершення звертаємо увагу працівників юросіб, які брали безпосередню участь в АТО в районах її проведення, на наступне. Для цієї категорії посвідчення УБД і відповідний на­грудний знак видаватиме Держслужба. Раніше такі функції доручали органам соцзахисту на­селення.

Крім того, усім без винятку учасникам АТО варто знати: коментований акт зобов’язав Держслужбу забезпечити ведення єдиного держ-реєстру учасників бойових дій із числа осіб, зазначених у Порядку № 413. На нашу думку, ідеться про Єдиний реєстр учасників АТО, по­рядок ведення якого уже затверджений наказом Мінсоцполітики України від 06.02.15 р. № 114.