Податок на нерухомість

1228

Податок на нерухомість

ЩО ВВАЖАТИ ПРОМИСЛОВИМИ БУДІВЛЯМИ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМІСТЬ

 

Згідно з пп.пп. «є», «ж» пп. 266.2.2 ПКУ не є об’єктом оподаткування вказаним податком:

  • будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промисло­вих підприємств;
  • будівлі, споруди сільськогосподарських то­варовиробників, призначені для використання безпосередньо в сільськогосподарській діяль­ності.

Відповідно до Державного класифікатора ДК 018-2000 будівлі — це споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучений (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів. У свою чергу, спорудами є будівельні системи, пов ‘язані із землею, які створені з будівельних матеріалів, напівфабрикатів, устаткування та обладнання в результаті виконання різних будівельно-монтажних робіт. Фактичне перед нами готове визначення об’єктів нерухомості, яке дозволяє відокремити їх від рухомю об’єктів, включно з торгівельними кіосками.

Будівлі промислові мають у Державному класифікаторі ДК 018-2000 код 1251. Цей клас включає криті будівлі промислового призначення, наприклад, фабрики, майстерні, бойні, пивоварні заводи, складальні підприємства.

Будівлі сільськогосподарськогс призначення, лісівництва та рибного господарства мають у Державному класифікаторі ДК 018 2000 код 1271. Цей клас включає будівлі для використання в сільськогосподарській діяльності наприклад, корівники, стайні, свинарники, кошари, кінні заводи, птахофабрики, зерносховища, склади та надвірні будівлі, підвали, винокурні, винні ємності, теплиці, сільськогосподарські силоси тощо.

ДЕКЛАРУВАННЯ ТА СПЛАТА ПОДАТКУ ЗА КРИМСЬКУ НЕРУХОМІСТЬ

Загальне правило стосовно де­кларування та сплати податку на нерухомість за місцем розташування останньої, зі зрозумілих причин, не спрацює наразі в розрізі об’єктів, що знаходяться в АР Крим чи м. Севастополі.

В листах  Міндоходів України вії 27.06.14 р. № 11671/6/99-99-17-04-15 (адресував ся платникам-фізособам) та ДФС України вії 20.08.14 р. № 2108/6/99-99-17-04-15 (для юросіб) контролери радили власникам об’єктів житлової нерухомості на території АР Крим та м. Севастополя до остаточного врегулювання пи­тання сплати місцевих податків у цих регіонах:

  • юрособам — подавати податкові деклара­ції до контролюючого органу за своїм місце­знаходженням;
  • юр- та фізособам — сплачувати податок на нерухомість до місцевого бюджету за міс­цем свого знаходження (реєстрації).

 

ЧИ ПЛАТЯТЬ ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ ЗА МАЙНО В ГОСПОДАРСЬКОМУ ВІДАННІ

Комунальне підприємство розташовано в будівлі, передана йому в господарське відання й узята ним на баланс.

Згідно з пп. 266.1.1 ПКУ плат­никами податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власни­ками об’єктів житлової та/або нежитлової не­рухомості.

Право власності передбачає повноваження володіти, розпоряджатися та користуватися від­повідним майном (ст. 319 Цивільного кодексу України, ст. 134 Господарського кодексу України, далі — ГКУ).

Право господарського відання відрізняється від права власності тим, що  обмежуються права на розпорядження річчю. Адже правом господарського відання є речове право суб’єкта підприємництва, який володіє, користується та розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), з об­меженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випад­ках, передбачених законодавством (ч. 1 ст. 136 ГКУ).

Саме на праві господарського відання може от­римати майно державне унітарне (ч. З ст. 73 ГКУ), державне комерційне (ч. 2 ст. 74 ГКУ) чи кому­нальне комерційне унітарне підприємство (ч. З ст. 78 ГКУ). При цьому майно залишається, від­повідно, у державній чи комунальній власності.

У свою чергу, комунальне підприємство во­лодіє та користується таким об’єктом, але не вправі самостійно ним розпоряджатися, тобто не є власником. А це нівелює підставу для спла­ти таким суб’єктом господарювання податку на нерухомість.

Водночас не є об’єктом обкладення податком на нерухомість ті її об’єкти, які належать орга­нам місцевого самоврядування (пп. «а» пп. 266.2.2 ПКУ).

ЗА ЯКОЮ СТАВКОЮ ЮР0С0БИ СПЛАЧУЮТЬ ПОДАТОК ЗА СІЧЕНЬ 2015 р.

Згідно з пп. 12.3.5 ПКУ в разі, якщо місцева рада не прийняла рішення про вста­новлення податку на нерухомість, такий податок до прийняття рішення справляють, виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімаль­них ставок.  Радимо обережним юрособам задек­ларувати та сплатити податок на нерухомість як за січень 2015 року, так і наступні місяці 2015 року за новою ставкою, навіть якщо та з’явилася в останній день січня.