ПЕНСІЙНА РЕФОРМА — 2015

710

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА — 2015

У березні ВР України прийняла найрезо-нансніший Закон № 213, який стосується широкої аудиторії.

Нові редакції ст. 85 Закону про пенсійне забезпечення та ст. 47 Закону про пенсій­не страхування тимчасово, у період із 01.04.15 р. по 31.12.15 р., передбачають обмеження у виплаті пенсій працюючим пенсіонерам.

Так, у період роботи особи на посадах, які дають право на призначення пенсії або щомісячного довічного грошового утримання в порядку та на умовах, пере­дбачених Законами про держслужбу, про статус народного депутата, про проку­ратуру, статус суддів, пенсії, призначені за законами про пенсійне забезпечення та пенсіне страхування, не виплачува­тимуть.

Тобто якщо особа, отримуючи пенсію, зокрема, за віком або по інвалідності III групи, призначену відповідно до Закону про пенсійне страхування, пра­цює на вищезгаданій » спецпосаді», виплату їй пенсії з 1 квітня 2015 року призупинили до звільнення з посади. Зверніть увагу: це не стосується робо­ти на наукових (науково-педагогічних) посадах.

Крім того, якщо пенсіонер працювати­ме на інших посадах — пенсію виплачува­тимуть у розмірі 85% від призначеної, але

не менше 150% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (на сьогодні —1423,50 грн, з 1 грудня 2015 р. — 1611 грн).

Але є винятки.

У повному розмірі пенсію виплачувати­муть, якщо (далі — особи, на яких зміни не поширюються):

  • особа є інвалідом І або II групи, або ін­валідом війни III групи, чи учасником бойо­вих дій, або особою, на яку поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону про статус ветеранів війни (членом сім’ї загиблого військово­службовця);
  • Пенсії, призначені за Законом про прокура­туру, виплачуватимуть у розмірі, обчисленому відповідно до Закону про пенсійне страхування лише в період роботи на посадах, які дають пра­во на призначення пенсії в порядку і на умовах, передбачених законами про прокуратуру, про статус суддів, про статус народного депутата, про держслужбу. А значить, вказаній категорії пенсіонерів у період роботи на наукових поса­дах виплату пенсії здійснюватимуть у повному обсязі.особам, які проходять військову служ­бу або перебувають на посадах у МО України, Головному управлінні розвід­ки МО України, МВС України, Апараті Ради нацбезпеки і оборони України, Державній спеціальній службі транспорту, СБУ Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Управлінні державної охорони України, Державній пенітенціарній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній службі спеціально­го зв’язку та захисту інформації Працюючим пенсіонерам пенсії, призначені за законами про держслужбу, про статус народ­них депутатів, про статус суддів, про наукову діяльність у період роботи на посадах, які да­ють право на призначення пенсії в порядку і на умовах, передбачених цими законами, виплачу­ватимуть у розмірі, обчисленому відповідно до Закону про пенсійне страхування.                                                                                                                                                                                          Законом № 213 май­же такі саме зміни внесено ще до 14 спеціальних пенсійних законів: про держслужбу, про статус народного депутата, про прокуратуру, статус суддів, про статус чорнобильців тощо.Важливо, що пенсіонери мають право вибо­ру: продовжувати працювати та отримувати зарплату чи звільнитися зі «спецпосади» та отримувати пенсію.Порядок виплати пенсії (щомісячного довіч­ного грошового утримання) працюючим пенсіонерам, установлений Законом № 213, по­ширюється на пенсіонерів (отримувачів щомі­сячного довічного грошового утримання) не­залежно від часу призначення пенсії.Крім того, Законом № 213 внесено зміни до абз. З п. 2 р. II Закону про реформуван­ня пенсійної системи. Згідно з ними порядок виплати пенсії (щомісячного довічного гро­шового утримання) працюючим пенсіонерам установлює законодавство незалежно від дати призначення пенсії (щомісячного довічно­го грошового утримання). Тобто незалежно від того, коли призначено «спецпенсію», до 01.10.11 р. чи після вказаної дати, у разі пра­цевлаштування на «спецпосаду» (незалежно від факту роботи на 01.10.11 р.) виплату пенсії здійснюватимуть у порядку, який діятиме по­чинаючи з 01.04.15 р. Наголошуємо: у всіх випадках після звільнен-ня з роботи виплату пенсії поновлюють у пов-йому обсязі. А от статус пенсіонера — працюю-чий чи непрацюючий — органи ПФУ визначать за матеріалами пенсійних справ та даними систе-ми персоніфікованого обліку. Надавати додаткові документи треба лише тим пенсіонерам, хто своє-часно не проінформував про працевлаштування/звільнення з роботи. Якщо документи про звільнення з робо-ти буде надано як до, так і після 01.04.15 р., то виплату пенсії проведуть у повному обсязі за весь період, коли пенсіонер уже не працю-вав. Якщо документи про працевлаштування, у т.ч. на спецпосаду, пенсіонер не надасть, факт ро-боти буде встановлено обов’язково, однак пенсіо-нера зобов’яжуть повернути надміру виплачену пенсію.3 01.01.16 р. 

    1. Пенсії, призначені відповідно до законів про статус чорнобильців, про пенсії військовослужбовців, про пенсійне страхування, випла­чуватимуться незалежно від отриманого за­робітку (доходу).                                                                                                      2.Працюючим пенсіонерам пенсії, призначені за законами про держслужбу, про статус народ­них депутатів, про статус суддів, про наукову діяльність у період роботи на посадах, які да­ють право на призначення пенсії в порядку і на умовах, передбачених цими законами, виплачу­ватимуть у розмірі, обчисленому відповідно до Закону про пенсійне страхування.                                     3.Пенсії, призначені за Законом про прокура­туру, виплачуватимуть у розмірі, обчисленому відповідно до Закону про пенсійне страхування лише в період роботи на посадах, які дають пра­во на призначення пенсії в порядку і на умовах, передбачених законами про прокуратуру, про статус суддів, про статус народного депутата, про держслужбу. А значить, вказаній категорії пенсіонерів у період роботи на наукових поса­дах виплату пенсії здійснюватимуть у повному обсязі.