ОСББ: ІЗ КИМ УКЛАДАТИ ДОГОВОРИ

4082
ОСББ
ОСББ

ОСББ: ІЗ КИМ УКЛАДАТИ ДОГОВОРИ

Житлово-комунальні послуги — це поле взає­модії таких фігур: власник, споживач, виконавець та виробник (ч. 2 ст. 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.04 р. № 1875-IV, далі — Закон №1875). Особливими правами наділено балансоутримувача та упра­вителя. У певних випадках вони можуть висту­пати в ролі споживача, виконавця або виробни­ка (ч. 6 ст. 19 Закону № 1875).

У багатоквартирному будинку сторонами до­говору про надання житлово-комунальних по­слуг є власник квартири (орендар, квартиронай­мач) та балансоутримувач (його уповноважена особа) — ч. 1 ст. 29 Закону № 1875. Проте цьому правилу непідвладні договори про надання по­слуг із централізованого опалення, централі­зованого постачання холодної і гарячої води, послуг із водовідведення (з використанням внут-рішньобудинкових систем).

У цій ситуації таким балансоутримувачем зазви­чай буде ОСББ. Адже після набуття ОСББ ста­тусу юрособи його загальні збори вирішують пи­тання про (ст. 11 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.01 р. № 2866, далі — Закон про ОСББ):

  • приймання на свій баланс житлового комп­лексу;
  • залишення попереднього власника балансо­утримувачем усього житлового комплексу або його частини (тоді з попереднім власником ук­ладають договір);
  • укладення договору з будь-якою юрособою (чий статут передбачає можливість провадити таку діяльність) про передачу їй на баланс усьо­го житлового комплексу або його частини.

Якщо ОСББ прийняло на свій баланс весь жит­ловий комплекс, тоді договори на надання житло-комунпослуг (окрім послуг із централізованого опалення, централізованого постачання холодної і гарячої води, послуг із водовідведення (з вико­ристанням внутрішньобудинкових систем)укладатимуть між мешканцями та ОСББ (або уповноваженою ним особою — управителем).

Та якщо ОСББ-балансоутримувач не виконавець, воно укладає договори з постачальниками/виконавцями житлокомунпослуг та несе перед ними повну відповідальність за несвоєчасну оплату мешканцями спожитих послуг (ч. 2 ст Закону № 1875). Тобто ОСББ — це посереді між мешканцями будинку та постачальника: виконавцями житлокомунпослуг.

Також ОСББ може залишити на своєму лансі лише будинок, а його частини, наприк. внутрішньобудинкові мережі газо-, електро стачання, передати на баланс постачалыльників/виконавців цих послуг. Тоді договір про дання послуг з утримання будинків, споруд прибудинкових територій укладуть мешка та ОСББ (або уповноважена ним особа — равитель), а договори на надання послуг га чи/та електропостачання укладатимуть мешк ці безпосередньо з постачальниками/виконав: ми цих послуг без посередництва ОСББ. Ось і є так званий комбінований варіант.

Щодо житлово-будівельних кооперативів, вони мають аналогічні повноваженнями, ОСББ щодо передачі майна з балансу на бала якщо це передбачено їхніми статутами. Адже і лодіння, користування та розпорядження майн кооперативу здійснюють його органи управліня відповідно до їхньої компетенції, визначеі статутом кооперативу (ч. 4 ст. 19 Закону Украі «Про кооперацію» від 10.07.03 р. № 1087-IV).

І на завершення про договори на надання пост із централізованого опалення, централізоване постачання холодної і гарячої води, послуг із і довідведення (з використанням внутрішньобуді кових систем). їх укладають між власником квартири (орендарем, квартиронаймачем) та виконавцями цих послуг — ч. З ст. 29 Закону № 1875.

Висновок: Власник квартири (орендар, кварті ронаймач) та балансоутримувач (уповноважся ним особа) укладають між собою договори про надання житлокомунпослуг.

А договори про надання послуг із централізс ваного опалення, централізованого постачанн холодної і гарячої води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем у багатоквартирному будинку укладає власни квартири (орендар або квартиронаймач) та виконавець кожної із цих послуг.