ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

957
ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

ДОХІД ВІД ПРОДАЖУ ЦП ВИЗНАЮТЬ ЗА ДАТОЮ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

з метою оподаткування ЦП уважають біржовими, якщо на момент прода­жу вони відповідають усім вимогам пп. 153.8.2 ПКУ. При цьому місце купівлі або продажу та­ких ЦП не впливає на їх біржовий статус.

Правильно й те, що біржовий статус конк­ретних ЦП не залежить від того, де їх купило або продало підприємство: на біржі чи поза фондовим майданчиком. Адже в пп. 153.8.2 ПКУ немає такого критерію біржовості ЦП (на це ми наголошували ще в № 6 нашої газети за 2013 рік, стор. 24). Відповідно, якщо на дату продажу ЦП задовольняють усім трьом вимогам із пп. 153.8.2 ПКУ, фінрезультат від операції відносять до фінрезультатів за біржовими ЦП (таблиця 1 додатка ЦП до Декларації № 8723). Якщо ж хоча б один кри­терій не виконано — такий фінрезультат іде до не біржового котла (таблиця 2 додатка ЦП до Декларації № 872)/

КОМІСІЮ НА ПРИДБАННЯ ЦП — ДО ЇХ СОБІВАРТОСТІ, ВИТРАТИ НА ОБЛІК ТА ВІДЧУЖЕННЯ — ДО ІНШИХ ВИТРАТ

БУХГАЛТЕРСЬКУ ПЕРЕОЦІНКУ ЦП

У ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ НЕ ВІДОБРАЖАЮТЬ

  • Чи враховуються при визначенні фінансового результату за операціями з торгівлі цінними паперами у порядку, визначеному пунктом 8 статті 153 Кодексу, операції з погашення боргових цінних паперів емітентом в податковому обліку плат­ника податку — держателя таких боргових цінних паперів?

Відповідь: Оскільки операції з погашення цінних паперів не є операціями з торгівлі цінними паперами як для емітента, так і для держателя таких цінних паперів, то поло­ження пункту 153.8 статті 153 Кодексу на них не поширюються, і такі операції не вра­ховуються при визначенні фінансового результату за операціями з торгівлі цінними паперами ні у емітента таких цінних паперів, ні у їх держателя.

ЕМІТЕНТ ТА ДЕРЖАТЕЛЬ БОРГОВИХ ЦП НЕ ВІДОБРАЖАЮТЬ ЇХ ПОГАШЕННЯ В «ЦІННОПАПЕРОВОМУ» ОБЛІКУ

ЯКЩО ЗА ІНВАЛЮТНИМИ БОРГОВИМИ ЦП РОЗРАХОВУЮТЬСЯ В ГРИВНЯХ, КУРСОВІ РІЗНИЦІ В ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ НЕ ВІДОБРАЖАЮТЬ

ПРИБУТОК ВІД ОПЕРАЦІЙ ІЗ БІРЖОВИМИ/НЕБІРЖОВИМИ ЦП ЗА ПЕРІОД із 01.01.14 р. по 02.08.14 р. ОПОДАТКОВУЮТЬ ЗА СТАВКОЮ 10%, ПІСЛЯ — ЗА СТАВКОЮ 18%

 

ВИКУП ТА ПРОДАЖ ЧАСТКИ У ВЛАСНОМУ СТАТКАПІТАЛІ: ОБЛІК У TOB

 

У бухобліку викуп та подаль­ший продаж частки у власному статкапіталі як операції з власниками відображаються това­риством на рахунках капіталу. У податковому обліку згідно роз’ясненнями кон­тролерів таких операцій не показують.

У бухобліку фактичну собівартість викупленої частки у власному статкапіталі показують за де­бетом субрахунку 452 “Вилучені вклади й паї», заборгованість перед засновником товариства за викуплену в нього частку — за кредитом суб­рахунку 672 «Розрахунки за іншими виплатами».

Після викупу частки в аналітиці до субрахунку 401 «Статутний капітал» зменшують частку від­повідного засновника та відносять її безпосеред­ньо до самого товариства (Дт 401 «Засновник» Кт 401 «Частка, викуплена товариством»).

Вартість перепродажу викупленої частки власного капіталу фіксуємо за кредитом субра­хунку 452, заборгованість нового власника част­ки — за дебетом субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами». Прибуток від такої опера­ції списуємо на збільшення додатко­вого вкладеного капіталу: Дт 452 Кт 422 (п. 28 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти»).

Після продажу частки в аналітиці до субрахунку 401 на її » номінал» (тобто внесок до статкапіталу) збільшують частку засновника, якому її продали, та зменшують частку володіння самого товарис­тва. Такий вигляд у загальних рисах має бухоблік ваших операцій.

Що стосується податкового обліку, то фор­мально товариству нібито треба керуватися доноворічною редакцією п. 153.9 Податкового кодексу України (далі — ПКУ)[1]. За ним прибу­ток, отриманий від продажу та інших способів відчуження неціннопаперових корправ, акцій ПрАТ, цінних паперів, емітованих нерезидента­ми, включають до інших доходів, а збиток — до інших витрат. При цьому фінрезультат розрахо­вують як різницю між доходами від відчужен­ня згаданих цінних паперів та корправ і витра­тами у зв’язку з їх придбанням (див. таблицю З додатка ЦП до Декларації № 872[2]). Проте самі податківці докопалися до інвестиційної суті та­кого перепродажу. До нового року в категорії 102.19 Загальнодоступного інформаційно-довід­кового ресурсу було розміщено роз’яснення, з якого випливало: придбання в учасника част­ки у власному статкапіталі та її подальший про­даж (як учаснику, так і третій особі) за умови незмінності статкапіталу не відображають у по­датково-прибутковому обліку товариства. Не виникало щодо згаданих у запитанні опе­рацій і ПДВ, а також т.зв. ціннопаперового ак­цизу (пп.пп. 196.1.1 та 212.1.9 ПКУ в доноворічній редакції).

При викупі частки у своє­му статкапіталі в учасника — фізособи-резидента податково-агентські функції товариства обмежу­ються відображенням нарахованого (виплаченого) доходу у формі № 1ДФ (код ознаки доходу «112»). Розрахунок інвестприбутку (збитку) від такої опе­рації, декларування та сплата податку на доходи — обов’язок такої фізособи (п. 170.2 ПКУ).

[1] Маємо на увазі норми ПКУ в редакції до 01.01.15 р., тобто

до змін, унесених Законом України від 28.12.14р. № 71-УIII див. № 4 нашої газети за 2015 рік, стор. 52). Податкова декларація з податку на прибуток підприєм­ства, форму якої затверджено наказом Міндоходів України від 30.12.13 р. №872.