НОВОВВЕДЕННЯ, ЯКІ ЗАПРАЦЮЮТЬ У 2015 РОЦІ

926

НОВОВВЕДЕННЯ, ЯКІ ЗАПРАЦЮЮТЬ У 2015 РОЦІ.

 

Податкові накладні. Відтепер (із 01.01.15 р.) платники податків зобов’язані складати податкові накладні та надавати їх покупцю в електронному вигляді. При цьому така накладна повинна містити електронні цифрові підписи вповноваже­ної особи платника (постачальника) та аналог від­битка його печатки, а також вона має бути зареєс­трована в Єдиному реєстрі податкових накладних. Відповідно, оновлено Порядок заповнення подат­кової накладної, який наразі діє в редакції наказу Мінфіну України від 14.11.14 р. № 1129.

Визначення бази обкладання ПДВ. Що сто­сується бази обкладання ПДВ — для операцій із постачання товарів/послуг вона не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, а для операцій із постачання необоротних активів — не нижче балансової (залишкової) вартості за даними бух.­обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійсню­ються такі операції (у разі відсутності обліку не­оборотних активів — виходячи зі звичайної ціни) (абз. 2 п. 188.1 Податкового кодексу України). Виняток передбачено для товарів (послуг), ціни на які підлягають держрегулюванню. та для газу, який постачається для потреб на­селення. Зазначені зміни запроваджено Законом України від 31.07.14 р.№ 1621-УІІ.

 • Електронне адміністрування ПДВ. Нова система адміністрування ПДВ повинна запра­цювати 01.01.15 р. Із цієї дати набирає чинності Закон України від 31.07.14 р. № 1621-VII, який вносить від­повідні зміни до ПКУ а також Порядок елек­тронного адміністрування податку на додану вартість, затверджений постановою КМУ від 16.10.14 р. № 569.

 

 

пенсійне забезпечення військовослужбовців

З 01.01.15 р. набрав чинності Закон України від 20.05.14 р. № 1274-УІІ. У Законі України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.92 р.№ 2262-ХІІ (онов­лено норму, яка визначає розмір пенсії в разі втра­ти годувальника, зокрема 70% грошового забез­печення (зарплати) загиблого (померлого) году­вальника на одного непрацездатного члена сім’ї.

Якщо на утриманні загиблого (померлого) году­вальника перебували двоє та більше членів сім’ї, пенсія призначається в розмірі 90% грошового забезпечення, що розподіляється між ними рівни­ми частками, але не менше ніж 40% на кожного непрацездатного члена сім’ї. У таких самих розмі­рах, незалежно від причини смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих ін­валідів війни та членам сімей, до складу яких вхо­дять діти, які втратили обох батьків. Зазначені пенсії передбачені для членів сімей військовослужбовців, осіб, звільнених із вій­ськової служби, інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, котрі загинули (помер­ли) внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або вико­нанні інших обов’язків військової служби (служ­бових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, у парти­занських загонах і з’єднаннях та підпільних органі­заціях і групах, визнаних такими законодавством України, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи участю в бойових діях у мирний час. які є непрацездатними та перебували на утри­манні загиблого (померлого) годувальника (при цьому дітям та іншим особам, зазначеним в абз. 2 ст. ЗО Закону № 2262. незалежно від того, чи пере­бували вони на утриманні загиблого (померлого) годувальника).

А мінімальний розмір пенсії в разі втрати го­дувальника не може бути нижче двох визначе­них законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Особи, яким раніше призначено пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону № 2262. ма­ють право на перерахунок пенсії з урахуванням положень Закону України від 20.06.14 р.№ 1542-VII, який також набрав чинності 01.01.15 р. Якщо внаслідок перерахунку за нормою цього Закону розмір пенсії або виплачуваної її части­ни зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.

довіреності на отримання тмц в минулому

З 01.01.15 р. утратила чинність Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, затверджена наказом Мінфіну від 16.05.96 р. № 99. А разом із нею перестав бути ак­туальним обов’язок оформлювати відпуск ТМЦ довіреністю, форму якої містив додаток до цієї Інструкції. Водночас Мінфіном унесено зміни до Положення про документальне забезпечення за­писів у бухгалтерському обліку, затверджене його наказом від 24.05.95 р. № 88: повноваження на здій­снення госпоперації особи, яка в інтересах юрособи або фізособи-підприємця одержує основні засоби, за­паси, нематеріальні активи, грошові документи, цінні папери та інші ТМЦ згідно з договором, може бути підтверджено письмовим договором, довіреністю, ак­том органу юрособи тощо (наказ Мінфіну України від 30.09.14 р. №987).

стандартизація

Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.14 р. № 1315-УІІ запрацює 03.01.15 р. З його приходом повинна змінитися й система стандартизації. Єдиним національним органом стандартизації стане державне підприємство, яке не підлягатиме приватизації. Незважаючи на те що функції нацоргану виконуватиме держпідприємство. йому заборонено мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності. Національний орган стандартизації прийматиме національні стандарти, а підприємства, установи, організації — інші стандарти та техумови. Тобто стандартизація стане дворівневою. Нацстандарти та кодекси усталеної практики застосовуватимуться добровільно, як і стандарти, техумови підприємств, установ, організацій. Зазначимо, що проекти нацстандартів, кодексів усталеної практики не підлягатимуть погодженню з держорганами. що повинно позитивно вплинути на строк їх прийняття. Нацорган перевірятиме нацстандарти не рідше одного разу на п’ять років на відповідність законодавству, потребам виробників і споживачів, рівню та розвитку науки й техніки.

 

обіг харчових продуктів

Зазначену сферу покликано кардинально вдосконалити Закон України від 22.07.14 р. № 1602-VII, основна частина якого набере чинності 20.09.15 р. Він оновить низку нормативно-правових актів, серед яких — Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.97 р. № 771/97-ВР.

Оновиться система органів контролю серед яких так званий компетентний орган контролю. Він здійснюватиме держнагляд у зазначеній сфері. Держінспектор такого органу матиме право інспектувати будівлі, транспортні засоби, тимчасові та інші потужності, які мають відношення до виробництва та/або обігу харчових продуктів, і він-таки наноситиме позначки придатності туші тварин (їх частин). Він буде спроможний видати розпорядження, накази про тимчасову заборону обігу об’єктів санітарних заходів, тимчасове припинення виробництва або його окремих процесів, якщо існує безпосередня загроза життю людей. Зупинення виробництва обмежено 10 календарними днями, причому держінспектор зобов’язаний подати відповідну заяву до суду не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.

Держінспектори проводитимуть держнагляд із застосуванням актів держконтролю. Зокрема, без них не обійдуться інспектування, огляд, відбір зразків та їх дослідження, інші подібні за своїм змістом дії, що проводять із метою перевірки відповідності законодавству в цій сфері. Тобто без такого акта заборонено здійснювати держнагляд, а також перевіряти питання, які в ньому відсутні чи які не мають посилань на вимогу нормативно-правового акта (статтю, пункт, підпункт, абзац тощо), який підлягає виконанню (дотриманню).

Експлуатаційний дозвіл не потрібно буде оформлювати тим операторам ринку, які здійснюють первинне виробництво, та/або транспортування,та/або зберігання,та/або продаж харчових продуктів, які не потребують дотримання температурного режиму та можуть зберігатися при температурі вище 10 °С, залишаючись придатними для споживання людиною (ст. 23), а також:

—      закладам громадського харчування;

 • потужностям, які здійснюють виробництво харчових продуктів, інгредієнтами яких є винятково продукти рослинного походження та/або перероблені продукти тваринного походження;
 • закладам роздрібної торгівлі, обсяги продажів окремих харчових продуктів якими не перевищують обсягів, затверджених відповідною постановою КМУ з урахуванням кращих міжнародних та європейських практик, а також документів відповідних міжнародних організацій. У разі відсутності зазначеної постанови ця норма поширюватиметься на всі заклади роздрібної торгівлі.

 

оновлення закону про банки

З 01.01.15 р. набере чинності Закон України від 04.07.14 р. № 1587-УІІ. Зокрема, буде онов­лено поняття «банківська група» та вимоги до функціонування органів управління банків: за­гальних зборів, ради й правління банку, його керівника. Серед іншого, передбачено, що не менш як на одну четверту рада банку має скла­датися з осіб, які мають повну вищу освіту в галузі економіки або права. Інші члени ради банку повинні мати повну вищу освіту та осві­ту в галузі менеджменту (управління). Хоча б один із членів ради банку повинен мати освіту в галузі економіки або права, досвід роботи в банківській системі на керівних посадах не мен­ше трьох років.

Голова правління банку та головний бухгал­тер банку вступатимуть на посаду після надання НБУ письмової згоди на це. Члени ради банку та правління банку в місячний строк після об­рання (призначення) на посаду надаватимуть НБУ документи, що підтверджують їхню про­фесійну придатність та ділову репутацію. Не може бути керівником банку особа, яка займа­ла посаду Голови НБУ, заступника Голови НБУ, керівника структурного підрозділу, яка за поса­дою входила до складу Правління НБУ та члена його Ради, якщо з дня припинення зазначених повноважень не минув один рік.

Голові, членам правління банку та голов­ному бухгалтеру банку заборонено обійма­ти посади в інших юрособах, окрім дочірніх підприємств.

НБУ надано право вимагати замінити будь-кого з керівників банку, якщо його профпри-датність та ділова репутація не відповідають вимогам цього Закону.

 

зміни в зарахуванні орендної плати за водні об’єкти

Доходи місцевих бюджетів про здані в орен­ду ставки, які знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення, з 01.01.15 р. не беруть до уваги при визначенні об’єму міжбю- джетних трансфертів. Відповідні зміни до Бюджетного кодексу України з 01.01.15 р. вносить Закон України від 04.07.14 р. № 1592-VII.

 

БОРОТЬБА З корупцією.

Національне антикорупційне бюро — це но­вий правоохоронний орган, який протидіяти­ме корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу нацбезпеці. Відповідно, його буде наділено широкими повноваженнями, зокрема:

 • заводити оперативно-розшукові справи та здійснювати гласні та негласні оперативно-роз­шукові заходи;
 • витребувати через прокурора від інших правоохоронних органів оперативні матеріа­ли та кримінальні провадження, що стосують­ся кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Нацбюро;
 • витребувати від інших правоохоронних та держорганів, органів місцевого самовряду­вання інформацію, необхідну для виконання обов’язків Нацбюро. До речі, на його запит до­ведеться протягом трьох робочих днів надати відповідну інформацію (цей строк може бути продовжено до десяти днів);

на підставі відповідного рішення суду на строк до 10 діб опечатувати архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) чи інші сховища, брати їх під охорону, а також вилучати предмети й документи в порядку, передбаченому Кримінальним про­цесуальним кодексом України;

 • за письмовим розпорядженням директора Нацбюро або його заступника входити безпе­решкодно за службовим посвідченням до дер­жавних органів, органів місцевого самовряду­вання, військових частин та установ, пунктів пропуску через державний кордон України та зони митного контролю;
 • використовувати з наступним відшкоду­ванням завданих збитків транспортні засоби, які належать фіз- та юрособам (крім транспорт­них засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав й ор­ганізацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, при­пинення кримінального правопорушення, пере­слідування та затримання осіб, які підозрюють­ся в їх учиненні, доставления до закладів охо­рони здоров’я осіб, що потребують екстреної медичної допомоги;
 • за наявності підстав, передбачених зако­ном, подавати до суду позови про визнання не­дійсними угод у порядку, встановленому зако­нодавством;
 • зберігати, носити та застосовувати вогне­пальну зброю й спеціальні засоби, а також за­стосовувати заходи фізичного впливу на підста­вах і в порядку, передбачених Законом України «Про міліцію».

 

 

протидія відмиванню злочинних доходів

Такому відмиванню зашкоджуватиме Закон України «Про запобігання та протидію легалі­зації (відмиванню) доходів, одержаних злочин­ним шляхом, фінансуванню тероризму та фі­нансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.14 р. № 1702-УІІ, який із 07.02.15 р. замінить майже однойменний Закон. Відповідно до цього Закону під обов’язковий фін моніторинг підпадатимуть фіноперації, зок­рема:

 • переказ коштів на рахунок, відкритий у фін-установі з офшорної зони:
 • операції з векселями (крім фінансових казначейських векселів), ордерними цінни­ми паперами (раніше йшлося про векселі з бланковим індосаментом або індосаментом на пред’явника):
 • перерахування або отримання коштів не­прибутковою організацією:
 • проведення страхової чи перестрахової виплати або страхового чи перестрахового від­шкодування або виплати викупної суми, крім зарахування чи списання коштів на/з рахунки (рахунків) державних позабюджетних фондів;
 • переказ коштів за кордон за зовнішньо­економічними договорами (контрактами) (крім договорів (контрактів), які передбачають фак­тичне постачання товарів на митну територію України).

Але за умови, що сума, на яку здійснюється операція, дорівнює чи перевищує 150 тис. грн (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, будь-яких ін­ших азартних ігор, у тому числі електронне (вір­туальне) казино, — 30 тис. грн) або їх еквівалент в інвалюті.

Ріелтери та нотаріуси виконуватимуть обов’язки суб’єктів первинного фінмоніторингу не залежно від вартості нерухомості за опе­рацією (договором), яку вони обслуговують (посвідчують). Проте нотаріуси, адвокати, адво­катські бюро та об’єднання, особи, які надають юридичні послуги, аудитори, аудиторські фірми, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, матимуть право не пові­домляти спеціально уповноваженому органу про свої підозри щодо фіноперації в разі, коли вона пов’язана з їхньою професійною таємницею, або має привілей на збереження службової таємни­ці, а також коли вони виконують свої обов’язки щодо захисту клієнта, представництва його інте­ресів у судових органах та у справах досудового врегулювання спорів.

 

 

інвентаризація за новою інструкцією

З 01.01.15 р. почало діяти Положення про ін­вентаризацію активів та зобов’язань, затвер­джене наказом Мінфіну від 02.09.14 р. №879. Воно замінило Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, то­варно-матеріальних цінностей, грошових кош­тів і документів та розрахунків, затверджену наказом Мінфіну від 11.09.94 р. № 69, яка втра­тила силу.

Новий акт визначає аспекти суцільної інвен­таризації та окремо містить випадки, коли обся­ги інвентаризації визначає керівник підприємс­тва. Зокрема, при встановленні фактів краді­жок або зловживань, псування цінностей та в разі техногенних аварій, пожеж чи стихійного лиха. Також згаданим Положенням установле­но конкретні строки інвентаризації в певних випадках. Наприклад, перед складанням річної фінзвітності інвентаризацію проводять до дати балансу в період: трьох місяців для необорот­них активів, запасів (крім деяких видів активів, які на момент інвентаризації будуть знаходити­ся поза підприємством), поточних біологічних активів, дебіторської та кредиторської забор­гованостей, витрат і доходів майбутніх періодів, зобов’язань (крім невикористаних забезпечень, розрахунків із бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне стра­хування); двох місяців для незавершених капі­тальних інвестицій, незавершеного виробниц­тва, напівфабрикатів, фінансових інвестицій, грошових коштів, коштів цільового фінансу­вання, зобов’язань у частині невикористаних забезпечень, розрахунків з бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; до тимчасового вибуття з підприємства об’єктів основних засобів, зок­рема, автомобілів, морських й річкових суден, які відбудуть у тривалі рейси, інших матеріаль­них цінностей, які на дату інвентаризації знахо­дитимуться поза підприємством.

 

нові акцизні марки

 

З нового року запроваджено акцизні марки для алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчиз­няного та імпортного виробництва нового зразка, їх затверджено постановою КМУ від 19.11.14 р. № 627.

Однак одразу заспокоїмо суб’єктів господарю­вання: раніше закуплені попередні зразки можна використовувати у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів до їх повного використання. А продукція, маркована такими марками, може зна­ходитися в обігу до її повної реалізації в межах стро­ку придатності до споживання. Це передбачено ч. 4 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових ви­робів» від 19.12.95 р. № 481/95-ВР.  ГУ ДФС у м. Києві повідомляє, що згідно з нормами постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2014 №721 «Про внесення зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2014 року № 627» продаж марок акцизного податку для алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва, зразки яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 р. N 188 «Деякі питання маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів» подовжено до 1 лютого 2015 р.
Нагадаємо, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2014 №627 з 1 січня 2015 року запроваджено марки акцизного податку нового зразка для маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

 

порушення ідентифікації тварин — штраф

Кодекс України про адміністративні правопо­рушення поповнив новий штраф за порушен­ня вимог законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин. Такими діяннями вважають­ся (ст. 1072 цього Кодексу):

 • неподання для реєстрації даних про іден­тифікованих тварин, господарства їх розведен­ня та утримання, переміщення, забій, утиліза­цію, загибель, падіж тварин;
 • переміщення тварин без ідентифікаційних документів;
 • проведення забою, утилізації не ідентифікованих та незареєстрованих тварин;
 • неподання для реєстрації даних про господар­ства, що здійснюють забій та утилізацію тварин;
 • неподання для реєстрації даних про гос­подарства, що займаються продажем тварин, наданням послуг зі штучного осіменіння та ор­ганізацією виставок тварин;

— здійснення продажу, проведення виставок і штучного запліднення неідентифікованих та незареєстрованих тварин.

За це передбачено штраф на громадян від 51 до 85 грн, а на підприємців, уповноважених осіб — від 85 до 170 грн.

Адмін.відповідальність прописали й для ад­міністраторів Єдиного державного реєстру тва­рин. Зокрема, за порушення строків внесення інформації до цього реєстру, встановлених зако­ном, або строків оформлення та видачі ідентифі­каційних документів тварини. Штраф — від 170 до 255 грн. Такий самий штраф загрожує за вима­гання не передбачених законом даних або доку­ментів для внесення до зазначеного Реєстру.

 

адресна допомога молодим працівникам

Уряд із 01.01.15 р. запроваджує надання одно­разової адресної допомоги молодим працівни­кам, які уклали трудові договори на строк не менш як три роки із закладами, підприємства­ми, установами та організаціями державної й комунальної форми власності, що розташовані в селах і селищах. Таку допомогу передбачено в десятикратному розмірі мінімальної заробіт­ної плати за рахунок коштів державного бюд­жету в готівковій формі. Порядок надання цієї допомоги, а також перелік професій (спеціаль­ностей, напрямів підготовки), за якими вона надається, затверджено постановою КМУ від 11.07.13 р. № 587.

 

Нові нацстандарти бухобліку в держсекторі

З 01.01.15 р. почали діяти (наказ Мінфіну від 18.05.12 р. № 568): Національне положен­ня (стандарт) бухгалтерського обліку в дер­жавному секторі 132 «Виплати працівникам»; Національне положення (стандарт) бухгал­терського обліку в державному секторі 133 «Фінансові інвестиції».

Завдяки наказу Мінфіну від 12.10.10 р.№ 1202 на­брали чинності Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби»,Національне положення (стан­дарт) бухгалтерського обліку в державному сек­торі 122 «Нематеріальні активи» та Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси».

Крім того, набрав чинності наказ Мінфіну від 24.12.10 р. № 1629, а разом із ним Національне положення (стандарт) бухгалтерського облі­ку в державному секторі 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок», Національне положення (стандарт) бухгалтерського облі­ку в державному секторі 127 «Зменшення ко­рисності активів», Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в держав­ному секторі 128 «Забезпечення,непередбачені зобов’язання та непередбачені активи».

Зазначені Стандарти нещодавно було відкориговано на­казом Мінфіну від 25.11.14 р. № 1163.