НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

555

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

КВОТИ НА ІМПОРТ В УКРАЇНУ

До уваги імпортерів! Затвердили Порядок контро­лю за розподілом тарифної квоти. Він визначає механізм використання тарифних квот на ввезення для вільного обігу в Україну товарів із держав — членів ЄС та з інших країн, якщо це передбачено міжна­родними договорами України про вільну торгівлю із цими країнами. Ідеться про товари, на які встановлено тарифні квоти Додатком 1-А до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС чи міжнародними дого­ворами України про вільну торгівлю.

Розподіл тарифної квоти між імпортерами здійснюють у по­рядку черговості залежно від часу та дати реєстрації мит­ницею митної декларації. При цьому якщо тарифна квота на певний вид продукції вклю­чає декілька позицій із різни­ми переліками кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, то в першу чергу використовують частину тарифної квоти переліку з мен­шою кількістю кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД.

Заявкою на отримання де­кларантом тарифної квоти є подана митниці митна декла­рація на бланку єдиного адмі­ністративного документа для випуску товарів у вільний обіг (заповнена у звичайному по­рядку, або додаткова до попе­редньої, періодичної, тимчасо­вої декларацій, або попередня митна декларація з обсягом даних, необхідним для випус­ку товарів у вільний обіг), у якій задекларовано визначені до­кументи, що підтверджують статус преференційного по­ходження товарів (сертифікати про перевезення товарів EUR.1 або декларацію-інвойс).

ДФС України здійснюватиме публікацію та щоденне онов­лення на офіційному веб-порталі в мережі Інтернет інфор­мації про загальні обсяги та залишок невикористаної та­рифної квоти за кожним видом продукції.

Наказ Мінфіну України від 11.12.14 р. № 1203. Набере чинності в день набрання чинності розді­лом IV Угоди про асоціацію, але не раніше дня його офіційного опуб­лікування. Станом на 26.01.15 р. не опублікований.

 

ПРИПИНЕННЯ ІПОТЕКИ, ЗАРЕЄСТРОВАНОЇ В КРИМУ ЧИ ЗОНІ АТО

 

Нотаріуси, які знаходяться в Криму чи на території проведення АТО, не мають об’єктивної можливості провести держреєстрацію при­пинення іпотеки нерухомості майна, що розташоване у від­повідній місцевості, та держ­реєстрацію припинення забо­рони відчуження цього майна. Тому для вирішення питання про зняття заборони та вне­сення відповідних відомостей до Держреєстру речових прав на нерухоме майно заінтере­сованій особі необхідно звер­нутися до будь-якої державної нотаріальної контори або при­ватного нотаріуса, у тому чис­лі до нотаріусів інших районів і міст Донецької і Луганської областей, де реєстри працю­ють без обмежень.

СОЦСТРАХУВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ІЗ КРИМУ ТА ЗОНИ АТО

З’явився Порядок надання страхових виплат, фінансуван­ня витрат на медичну та со­ціальну допомогу, передбачених загальнообов’язковим держав­ним соціальним страхуванням від нещасного випадку на вироб­ництві та професійного захво­рювання для осіб, які переміщу­ються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції.

Згідно з ним особи, які тимчасово переміщені, ма­ють право на призначення та/ або продовження раніше при­значених страхових виплат, страхових витрат на медич­ну та соціальну допомогу за фактичним місцем проживан­ня (перебування), що підтвер­джується довідкою про взят­тя на облік особи, яка пере­міщується з тимчасово оку­пованої території України або району проведення антитеро­ристичної операції.

ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ВИВЕЗЕНИХ З ОКУПОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ

Документи, які підляга­ють архівному зберіганню та вивезені з АР Крим та м. Севастополя юрособами, що припиняють свою діяль­ність і не мають правонаступ­ників або органів вищого рів­ня на території інших регіонів, слід передавати до архівних установ за місцем припинення юросіб, яке визначається від­повідно.

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ ПРИ ОРЕНДІ МАЙНА

Первинний документ про пе­редачу майна в оренду склада­ють після укладання відповід­ної угоди при фактичній пере­дачі об’єкта оренди від орен­додавця до орендаря. Якщо ж первинний документ підтверджує факт користування об’єктом оренди орендарем протягом періоду (скажімо, уп­родовж місяця), то в ньому слід зазначати вартість відповідної послуги (надання майна в орен­ду) протягом цього періоду. Датою складання такого пер­винного документа є, відповід­но, дата його підписання.

 

ДОБРОВІЛЬНА СПЛАТА ЄДИНОГО ВНЕСКУ: КОРИГУВАННЯ СТАВОК

До уваги осіб, які виявили бажання добровільно бра­ти участь у декількох видах загальнообов’язкового дер­жавного соціального страху­вання! Податкове відомство роз’яснило порядок практич­ної реалізації нових ставок єдиного внеску, запровадженої 01.01.15 р. Законом України від 28.12.14 р.№ 77-VIII. Для цього слід урахувати змі­ни для вже чинних договорів, а при укладанні нових до­говорів та розрахунках сум одноразової сплати єдино­го внеску за попередні періо­ди, у яких особа не підлягала загальнообов’язковому держ-соцстрахуванню (у тому чис­лі за період із 01.01.04 р. по 31.12.10 р.), керуватись норма­ми законодавства, які набрали чинності 01.01.15 р.

 

ПРИДБАННЯ КВАРТИРИ ЧЕРЕЗ КУПІВЛЮ МАЙНОВИХ ПРАВ

 

Укрдержреєстр зробив ви­сновок, що проведення держреєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, розташовані в багатоквартир­ному будинку, на підставі до­говорів купівлі-продажу май­нових прав на такі об’єкти, укладених після введення в експлуатацію багатоквартир­ного будинку, не суперечить законодавству. При цьому можливість проведення та­кої реєстрації не залежить від факту подання особою, яка за­лучала кошти фіз- та юросіб для будівництва, документів, передбачених абз. 16 — 20 п. 50 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого пос­тановою КМУ від 17.10.13 р. № 868.

 

ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ПРИ СПОЖИВАННІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Затвердили Порядок від­шкодування збитків, завданих газопостачальному або газо­розподільному підприємству внаслідок порушення спожи­вачем природного газу Правил надання населенню послуг із газопостачання, а також спо­живачеві природного газу внаслідок порушення газопос­тачальним або газорозподіль­ним підприємством Правил на­дання населенню послуг із га­зопостачання.

Він передбачає, що за резуль­татами виявлених порушень представники підприємства складають акт-претензію, один із двох примірників якого зали­шається в споживача. А ось у разі порушення з боку підпри­ємства споживач подає йому претензію, складену в довільній формі. У разі якщо між підпри­ємством і споживачем не досяг­нуто згоди про відшкодування збитків, спірні питання вирішу­ють у судовому порядку.