Новости законодательства

665

СКОРОЧЕННЯ ПІЛЬГ

Законодавці рішуче скоро­тили кількість пільговиків та пільг, особливо стосовно різ­номанітних службовців, від міліціонерів до бібліотекарів.

Комунальні послуги. Поставили право ок­ремих категорій наших співвіт­чизників на отримання житло­во-комунальних пільг у залеж­ність від невисокого сукупного доходу сім’ї, який за попередні шість місяців не повинен пе­ревищувати величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Чорнобильці. У нормативці щодо правового режиму тери­торії, що зазнала радіоактив­ного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, скасували поняття зони поси­леного радіоекологічного кон­тролю (четверта зона). Для чорнобильців другої та третьої категорій скасували щорічне забезпечення сана­торно-курортними путівками або путівками на відпочинок, а громадянам, віднесеним до четвертої чорнобильської ка­тегорії, скасували всі компен­сації та пільги. Скасували й компенсації громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, доплати громадянам, які пра­цюють там-таки, припинили збереження за працівниками середньої зарплати та стажу роботи при звільненні у зв’язку з відселенням або самостійним переселенням.

Пенсії. Розмір пенсій держслужбовців, прокурорів та на­родних депутатів зменшили з 70% їхньої зарплати до 60%. А пенсії наукових (науково-педагогічних) працівників — з 80% їхньої зарплати до 60%. Щомісячне довічне грошове утримання суддів зменшилося з 70% до 60% грошового утри­мання судді.

Освіта. Щодо харчуван­ня в навчальних закладах дер­жавної та комунальної форми власності, то зникла із закону фраза, що воно здійснюється за рахунок бюджетних асиг­нувань. Безоплатне забезпе­чення підручниками гаранту­вали дітям-сиротам, інвалідам та дітям із малозабезпечених сімей. Дозволили реорганіза­цію та ліквідацію загальноос­вітніх навчальних закладів ко­мунальної форми власності за рішенням сесії місцевої ради, державної та приватної форм власності — за рішенням за­сновника (засновників).

Право на безоплатне навчан­ня в дитячо-юнацьких спортив­них школах залишили дітям із багатодітних чи малозабезпе­чених сімей, дітям-інвалідам, дітям-сиротам і дітям, позбав­леним батьківського піклу­вання.

Розмір оплати батьками хар­чування дітей у державному та комунальному дошкільно­му навчальному закладі пови­нен становити не менше 60% (у міській місцевості) та не менше 40% (у сільській місце­вості) від вартості харчуван­ня на день. Водночас від такої плати звільнено батьків (осіб, які їх замінюють) у сім’ях, у яких сукупний дохід на кож­ного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого міні­муму), який установлено зако­ном про Держбюджет.

Проїзд у транспорті. Учасникам війни та прирівня­ним до них особам скасували безоплатний проїзд міським та приміським транспортом. Аналогічного права позбави­ли й осіб, які мають особливі чи особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, колиш­ніх в’язнів концтаборів і гетто та дружин (чоловіків) помер­лих жертв нацистських пере­слідувань.

Інваліди І та II груп, діти-інваліди та особи, які супрово­джують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше од­нієї особи), мають право на безоплатний проїзд у паса­жирському міському транспор­ті (крім таксі). Про приміський транспорт більше не йдеться.

Пільги на проїзд для всіх названих категорій, окрім ін­валідів та учасників бойових дій, скасують із 01.06.15 р.

А ось пільговий проїзд учнів, студентів та педагогів до місця навчання й додому дозволили в порядку та розмірах, визначе­них органами місцевого само­врядування, які повинні виді­лити на це відповідні кошти з місцевих бюджетів.

Зайнятість населення. У відповідному Законі України від 05.07.12 р. № 5067-VI скасу­вали норми щодо державної підтримки молодих працівни­ків, залучених до роботи в се­лах і селищах, та право на до­строковий вихід на пенсію без­робітних.

Органи влади. Передбачили обмеження чисельності ор­ганів прокуратури та внут­рішніх справ, апаратів судів із відповідним скороченням штатів.

Керівникам органів виконав­чої влади та інших державних органів (окрім органів, залуче­них до антитерористичної опе­рації) доручено скоротити чи­сельність працівників на 20%, надавати працівникам відпуст­ки без збереження зарплати та встановлювати режим непов
ного робочого часу, здійсню­вати інші заходи для економії бюджетних коштів.

Держпідприємства. Уряд повинен забезпечити вста­новлення у 2015 році макси­мального розміру місячної за­рплати працівників суб’єктів господарювання державного сектора економіки не більше 10 розмірів мінзарплати. Вжити заходів щодо скорочення на 20% чи­сельності управлінського персоналу під­приємств держсектора еконо­міки, скорочення на таких під­приємствах кількості легкових автомобілів, припинення при­дбання меблів, мобільних теле­фонів, побутової техніки.

Ліквідація бюджетних ус­танов. Парламент викинув низку своїх актів, які забороняли ліквідацію чи реорганізацію закладів охорони здоров’я, культури. освіти.

Мораторій на перевірки. Перевірки юросіб та фізосіб-підприємців контролюючи­ми органами (крім Державної фіскальної служби України та ДержфінінспекціїУкраїни) мож­ливі протягом січня — червня 2015 року виключно з дозволу КМУ або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його пе­ревірки.

У Податковому кодексі України в черговий раз змінили норми стосовно податкового контролю за трансфертним ціноутворен­ням. Почавши з нової редак­ції визначення пов’язаних осіб, по-новому прописали і ст. 39 указаного Кодексу, яка, регулює трансфертне ціноутворення.

Податківцям дода­ли чергове право: звертатися до суду щодо визнання осіб пов’язаними на основі фак­тів і обставин, що одна осо­ба здійснювала практичний контроль за бізнес-рішеннями іншої юрособи та/або що та сама фіз- або юрособа здійс­нювала практичний контроль за бізнес-рішеннями кожної юрособи.

Переформатували підстави проведення до­кументальної позапланової перевірки. Серед них, зокрема, з’явилася неподання платни­ком в установлений строк звіту про контрольовані операції або документації з трансфертного ціноутворення, якщо їх подан­ня передбачено законом.

Строк, протягом якого кон­тролюючий орган вправі са­мостійно визначити суму гро­шових зобов’язань платника, у разі проведення перевірки контрольованої операції ста­новитиме не звичні 1095 днів, а 2555 днів (сім років).

 

ДОДАТКОВИЙ ІМПОРТНИЙ ЗБІР

З метою стабілізації вітчиз­няного платіжного балансу планують ввести додатковий імпортний збір. Його можуть запровадити в разі значного погіршення стану платіжного балансу або істотного скоро­чення золотовалютних резер­вів, або досягнення ними міні­мального розміру.

Вже зараз заплановано запрова­дження такого збору тимча­сово, на 12 місяців. Його справ­лятимуть із товарів, що вво­зяться на митну територію України в митному режимі імпорту, незалежно від країни походження цих товарів та ук­ладених Україною угод (дого­ворів) про вільну торгівлю.

Об’єктами оподаткування ста­нуть товари, визначені в п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 277 Митного кодексу України, за винят­ком життєво необхідних товарів. Ставки додаткового імпортно­го збору чималенькі: 5 або 10% митної вартості. Зокрема, то­вари, які громадяни ввозять на нашу митну територію з оподат­куванням ввізним митом, хочуть додатково обтяжити вказаним 10%-вим збором.

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ДОМАШНЬОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПОДВІРНОГО ЗАБОЮ

 

Буквально в останню мить перед набранням чинності відкоригували норми стосовно ре­алізації на агропродовольчих ринках продукції домашньо­го виробництва та подвірного забою. Таким чином, не стала реальністю запланована повна заборона на реалізацію та обіг необробленого молока та сиру домашнього виробництва, а та­кож туш подвірного забою на агропродовольчих ринках.

У свою чергу, тепер працює норма, за якою цілі туші або частини туш парнокопитних та інших копитних тварин, туші свійської птиці, кролів та малих диких тварин, риба, мед, яйця, молоко необроблене. сир домашнього виробниц­тва й продукти рослинного походження можна продавати на агропродовольчих ринках за умови підтвердження їхньої придатності за результатами випробувань (досліджень) дер­жавної лабораторії ветсанек­спертизи, яка знаходиться на відповідному ринку. Без такого випробування зможуть обійти­ся харчові продукти недомашнього виробництва, на які на­явні документи відповідно до законодавства.

 

РЕФОРМА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН:

АВТОНОМІЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ, НОВІ ДОХОДИ Й НОВІ ВИТРАТИ

 

Під Новий рік презентували й реформу міжбюджетних відносин. Текст Бюджетного кодексу України практич­но викладено в новій редакції та переписано давно усталені пра­вила бюджетного процесу. Перерозподілено окремі доходи між державним і місцевими бюд­жетами. Насамперед парламен­тарі переписали перелік доходів державного й місцевих бюд­жетів. Наприклад, до бюджетів міст обласного значення, район­них бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних гро­мад тепер зараховують, зокрема, акцизний податок із реалізації суб’єктами господарювання роз­дрібної торгівлі підакцизних то­варів, податок на майно, плату за окремі ліцензії та сертифіка­ти, за надання окремих адмі­ністративних послуг, штрафи за порушення законодавства про патентування. Водночас місцеві бюджети втратять частину над­ходжень від податку на доходи фізосіб — 25% цього податку за­раховують у доходи держ­бюджету.

Державні та кому­нальні ВНЗ, нау­кові установи та заклади культу­ри можуть накопичувати частину власних надходжень на банківсь­ких рахунках. Кошти, отримані як плата за послуги, благодійні внески та гранти, ці заклади мо­жуть накопичувати на рахунках в органі Казначейства або в дер­жавних банках. Отже, норми, прописані в Законі України «Про вищу освіту» від 01.07.14 р.№ 1556-УП.

Місцеві бюджети можуть обслуго­вуватися в банках. Тепер місцеві ради також можуть вивести час­тину коштів із-під казначейсько­го обслуговування. Ідеться про кошти бюджету розвитку та власні надходження бюджетних установ, які утримуються за ра­хунок місцевого бюджету. Казначейство можна проміняти тільки на Держбанк, порядок такого обслуговування ще має визначити Кабмін.

Відкориговано перелік видат­ків, які проводяться з державного й місцевих бюджетів. Фінан­сування освіти й культури лягає на плечі місцевих бюджетів. Зокрема, сільські й селищні бу­динки культури, бібліотеки і до­шкільні навчальні заклади фі­нансуватимуть із районного бюд­жету (раніше їх утримували за рахунок сільського й селищного бюджету).

Також із 01.01.17 р. за рахунок держбюджету фінансуватимуть підготовку кадрів у ВНЗ тільки III —IV рівнів акредитації. Міжбюджетним трансфертам — нові правила. З подачі Уряду нардепи переписали систему міжбюджетних трансфертів. Із 1 січня між державним і місце­вими бюджетами передава­тимуться:

  • базова дотація — транс­ферт місцевим бюджетам із держекарбниці для горизон­тального вирівнювання податко-спроможності території (колиш­ня дотація вирівнювання):
  • реверсна дотація — кошти, які передаються в держбюджет із місцевих бюджетів.

Крім того, з держбюджету територіальні громади отримувати­муть, зокрема, субвенції: освітню, на підготовку робітничих кадрів та медичну, за рахунок яких вони фінансуватимуть відповідні ви­датки. Такі субвенції розподіля­тимуть між бюджетами на основі формул, які ще має затверди­ти Кабмін. При цьому не вико­ристані на кінець року кошти таких субвенцій зберігаються на рахунках місцевих бюджетів і можуть використовуватися в наступному році.

У місцевих бюд­жетів теж є захи­щені видатки. Завдяки внесеним до ч. 2 ст. 55 БКУ змінам перелік захищених видатків загального фонду тепер поширюється і на місцеві бюджети. Обсяг таких ви­датків, нагадаємо, не може змен­шуватися при скороченні бюд­жетних призначень.

 

ДЕРЖБЮДЖЕТ-2015

 

 

Мінімальний та максимальний розмір пенсії за віком

Мінімальний розмір пенсії за віком за наяв­ності у чоловіків 35 років, а у жінок ЗО років страхового стажу становить розмір прожитко­вого мінімуму для осіб, які втратили працездат­ність (абз. 1 ч. 1 ст. 28 Закону № 1058). Тобто в перші 11 місяців 2015 року — 949 гри (у розра­хунку на місяць), а у грудні 2015 р. — 1074 гри.

А ось максимальний розмір пенсії за віком не може перевищувати 10-кратного показника того самого змісту (ч. З ст. 27 Закону № 10582. Тобто максимум становить із 01.01.15 р. по 30.11.15 р. 9490 грн (у розрахунку на місяць), а в грудні — 10740 грн.

 

Допомоги сім’ям із дітьми

Допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами

надають у розмірі 100% середньомісячного до­ходу (стипендії, грошового забезпечення, допо­моги по безробіттю тощо), але не менше за 25% розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахун­ку на місяць (ст. 9 Закону № 2811, п. 7 Порядку № 1751). Тобто з 01.01.15 р. по 30.11.15 р. — не менше 304,5 грн (у розрахунку на місяць), а в грудні — не менше 344,5 грн3. А для непрацюю­чих жінок та жінок, зареєстрованих як суб’єкти підприємницької діяльності, така допомога од­разу встановлена на рівні 25% розміру прожит­кового мінімуму (пп. 5 п. 7 Порядку № 1751).

Допомогу на дітей, над якими встановили опі­ку чи піклування, надають у розмірі, що стано­вить два прожиткових мінімуми для дитини від­повідного віку (ч. 1 ст. 18 Закону № 2811. п. 26 Порядку № 1751).

Допомогу на дітей одиноким матерям, оди­ноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років4, надають у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини від­повідного віку (ч. 1 ст. 183 Закону № 2811, п. 34 Порядку № 1751).

У разі затвердження нового розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку розмір допомоги по вагітності та пологах, допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуван­ням, та допомоги на дітей одиноким ма­терям перераховують без звернення осіб, яким вони призначені, з місяця набрання чинності актом законодавства, що вста­новлює новий прожит ковші мінімум (п. 57 Порядку № 1751).

 

Допомога по безробіттю

Ідеться про застрахованих осіб, визнаних у встановленому порядку безробітними, стра­ховий стаж яких протягом 12 місяців, що пе­редували реєстрації особи як безробітної, ста­новить не менше ніж 6 місяців. У разі, якщо розмір допомоги по безробіттю, розрахований для них відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону № 1533, менший за 80% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, допомогу по безробіттю такій особі виплачу­ють у розмірі тих самих 80%. тобто 974,4 грн (п. 1.2 постанови № 327). Це правило діє до 31.12.15 р.

Пенсійний збір при купівлі авто

Платниками збору на обов’язкове держав­не пенсійне страхування є юр- та фізособи. які набувають право власності на легкові автомо­білі, що підлягають першій державній реєстра­ції в Україні в підрозділах ДАІ МВС України (крім випадків забезпечення легковиками ін­валідів згідно із законодавством та успадку­вання легкових автомобілів відповідно до за­кону). Це не єдині платники указаного збору, але саме для них його ставка прив’язана до розміру прожиткового мінімуму для праце­здатних осіб, установленого законом на 1 січ­ня звітного року (п. 7 ч. 1 ст. 1, п. 8 ст. 4 Закону № 400). Отже, у 2015 р. такий збір становитиме 3% вартості залізного коня, якщо вона не пере­вищує 200970 грн (165 прожиткових мінімумів), 5% вартості — коли авто коштує більше, ніж 353220 грн (290 прожиткових мінімумів), і 4% — коли вартість умістилася між двома на­веденими межами.

 

Розмір аліментів

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30% прожитково­го мінімуму для дитини відповідного віку (ч. 2 ст. 182 СКУ), тобто (див. таблицю):

 

 

Вік дитини, на яку виплачують аліменти Мінімальний розмір аліментів на дитину на місяць, грн
з 01.01.15 р. з 01.12.15 р.
До 6 років 309,6 350,1
Від 6 до 18 років 385,8 436,5

Виняток із цього правила передбачений ст. 184 СКУ яка дозволяє суду за певних обставин ви­значати розмір аліментів у твердій грошовій сумі.

 

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ, НА ЯКІ ВПЛИВАЄ РІВЕНЬ МІНЗАРПЛАТИ

Безнадійна заборгованість фізособи

Однією з ознак такої заборгованості, названих упп. 14.1.11 ПКУє те, що розмір сукупних вимог кредитора за нею не перевищує 50% однієї мін-зарплати (у розрахунку на рік), установленої на 1 січня звітного податкового року (у разі відсут­ності законодавчо затвердженої процедури банк­рутства фізосіб). Така заборгованість визнається безнадійною в разі, якщо відповідні заходи, пе­редбачені законодавством України, які вживав кредитор, не призвели до її стягнення. Указаний розмір становить 7308 грн.

Ставка податку на доходи фізосіб та декларування

З 01.01.15 р. маємо справу не з 15% та 17%,а з 15% та 20%. (п. 167.1) ПКУ Отже, коли доходи фізособи у зв’язку з трудо­вими відносинами та за цивільно-правовими до­говорами в місяць не перевищують 10-кратного розміру місячної мінзарплати, встановленої на 1 січня, то ставка указаного податку — 15%. Щодо доходів, отриманих у 2015 році, така межа буде 12180 грн. Якщо ж указані доходи в місяць перестрибнуть планку в 12180 грн. то до суми пе­ревищення застосують ставку вже у 20%.

Обов’язок подачі платниками податку на до­ходи фізосіб декларації за результатами подат­кового (звітного) року виникає, якщо протягом такого року оподатковувані доходи їм нарахо­вували (виплачували, надавали) одночасно два або більше податкові агенти і при цьому загаль­на річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує 120 розмірів мінзарплати (пп. «є» п. 176.1, п. 179.2 ПКУ). У 2015 р. цей показник становить 146160 грн.

Обкладення податком на доходи виплат фізособі

  • «Прощені» борги

До загального місячного (річного) оподатко­вуваного доходу платника податку на доходи фізосіб. завдяки Закону про податкову рефор­му, потрапляє тепер дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, про­щеного (анульованого) кредитором за його са­мостійним рішенням, не пов’язаним із процеду­рою банкрутства, до закінчення строку позов­ної давності, у разі, якщо його сума перевищує 50% однієї мінзарплати (у розрахунку на рік), установленої на 1 січня звітного податкового року (пп. «д» пп. 164.2.17 та пп. 165.1.55 ПКУ). Ідеться про борг у розмірі від 7308 грн.

  • Пенсії

Закон № 1105 зробив елементом оподаткову­ваного доходу фізособи суми пенсій (уключаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згід­но із законом, якщо їх розмір перевищує три розміри мінзарплати (у розрахунку на місяць), установленої на 1 січня, — у частині такого пе­ревищення (пп. 164.2.19 ПКУ). Тобто податок слід буде сплатити з пенсії, якщо вона переви­щує 3654 грн. але не з усієї суми, а лише з тієї її частини, що більша за указану межу.

 

Дохід від продажу власної продукції тваринництва

Не включають в оподатковуваний дохід фіз-осіб від продажу власної продукції тваринниц­тва груп 1—5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 100 розмірів мінзарплати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (пп. 165.1.24 ПКУ). Себто для 2015 року — 121800 грн.

 

Страхові внески роботодавців

В оподаткований дохід фізособи не потрап­лять також суми, які сплачує роботодавець-резидент за свій рахунок за договорами недержав­ного пенсійного забезпечення платника, якщо така сума не перевищує 15% нарахованої цим роботодавцем суми зарплати платнику про­тягом кожного звітного податкового місяця, за який вноситься страховий платіж (страхо­вий внесок, страхова премія) або сплачується пенсійний внесок, внески до фондів банківсь­кого управління. Однак це правило запрацює тоді, коли відповідні суми не перевищувати­муть п’яти розмірів мінзарплати, встановленої на відповідний рік, у розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків (пп. «в» пп. 164.2.116 ПКУ). Тобто для січня — листопада 2015 р. ідеться про 6090 грн, а у грудні цього самого року — про 6890 грн.

  • Подарунки та призи

Не оподатковують дарунки (а також призи переможцям та призерам спортивних змагань), які отримала фізособа в негрошовій формі, якщо їх вартість не перевищує 50% однієї мі­сячної мінзарплати, встановленої на 1 січня (пп. 165.1.39 ПКУ). Тобто протягом 2015 року не оподатковують подарунки ціною до 609 грн.

  • Благодійна допомога

Не обкладають податком на доходи благодій­ну допомогу, яку надають згідно з пп. 165.1.54 ПКУ в сумі, що сукупно протягом звітного (по­даткового) року не перевищує однієї тисячі розмірів мінзарплати, встановленої законом на 1 січня (протягом 2015 року — 1 218 000 грн), — на відновлення втраченого майна та на інші потреби за переліком, який визначає КМУ. Згідно з пп. 170.7.8 ПКУ оподаткуван­ню підлягає сума перевищення над указаним розміром благодійної допомоги.

  • Витрати на відрядження

Як і раніше, не є об’єктом обкладення по­датком на доходи сума відшкодованих праців­нику витрат на відрядження в межах фактич­них витрат, зокрема, на проїзд, оплату вартості проживання в готелях тощо лишень за наявності підтвердних документів, що засвідчують їх вартість.

Крім того, не потраплять під приціл податку на доходи витрати на відрядження, не під \тверджені документально, на харчування т фінансування інших власних потреб фізособі (добові витрати), понесені у зв’язку з такиї відрядженням у межах території України, але не більш як 0,2 розміру (при відрядженнях з кордон — не вище 0,75 розміру) мінзарплати з кожен календарний день відрядження (пп. «а пп. 170.9.1 ПКУ).Тож не обкладають податком на доходи добові в сумі до 243,60 грн на день при відрядженнях у межах України й не більш 913,50 грн — за її межами.

Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Підпункт 266.5.1 ПКУ визначив, що місцєві ради можуть встановлювати ставку податк на нерухомість у розмірі, що не перевищує 2% розміру мінзарплати, встановленої законом н 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. і бази оподаткування. Але це загальне правил* коригує п. 33 підрозділу 10 р. XX Кодексу, який установив на 2015 р. щодо нежитлової нерухомості максимальну ставку указаного податку на рівні 1 % мінзарплати за 1 кв. м.

Таким чином, у поточному році максимальна можлива ставка податку на нерухомість становить 12,18 грн за 1 кв. м нежитлової нерухомосі та 24,36 грн за 1 кв. м житлової. Конкретні ставки повинні визначати відповідні місцеві рад залежно від регіональних особливостей, типі споруд чи їхніх.

Ставка збору за місця для паркування транспортних засобів

Цей місцевий збір також повинні визначати місцеві, себто сільські, селищні чи міські раді При цьому пп. 268′.3.1 ПКУ говорить: збір по винен бути в розмірі від 0,03 до 0,15 відсотків мінзарплати, установленої законом на 1 січні за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобі за 1 кв. м площі земельної ділянки, відведене для організації та провадження такої діяльності. Тобто організатор паркування повинен сплачувати збір за формулою: (кількість днів) х (площа майданчиків для паркування у кв. м) х ставка збору. А остання може бути визначено в проміжку від 0,37 до 1,83 грн.

 

Ставки единого податку (перша — друга групи)

Ставки единого податку для платників пер­шої — другої груп місцеві ради встановлюють у фіксованій формі. Розмір для першої групи обмежено планкою у 10% мінзарплати, для дру­гої — у 20% її ж (п.п. 293.1. 293.2 ПКУ). Тобто максимальна ставка єдиного податку для пер­шої групи платників — 121,80 грн, а для дру­гої — 243,60 грн.

Пільга з податку на прибуток

Однією з неодмінних передумов, на підставі яких п. 16 підрозділу XX ПКУ дає право на нульову ставку податку на прибуток, є нара­хування за кожний місяць звітного періоду за­рплати (доходу) працівників, які перебувають із платником у трудових відносинах, не меншої ніж дві мінзарплати, розмір якої встановлено зако­ном. Тобто зарплати працівників повинні склада­ти мінімум 2436 грн протягом перших 11 місяців 2015 р., а з 01.12.15 р. — не менше 2756 грн.

Мінімальний страховий внесок

Так іменують суму єдиного внеску, яка підля­гає обов’язковій сплаті щомісяця. Пункт 5 ч. 1 ст. 1 Закону про ЄСВ велить визначати її як до­буток відповідної мінзарплати (не забувайте, що 01.12.15 р. вона зміниться) та розміру внес­ку, встановленого законом на місяць, за який нараховується зарплата (дохід).

Банкрутство та витрати кредитора

Справу про банкрутство господарський суд порушує, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше 300 мінзарплат. які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після вста­новленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено законодавством (абз. 1 ч. З ст. 10 Закону про банкрутство). Ідеться про борг що­найменше в 365400 грн у період з 01.01.15 р. по 30.11.15 р. чи 413400 грн — з 01.12.15 р.

У разі, якщо кредитор не може звернутися до суду із заявою про порушення справи про банк­рутство у зв’язку з тим, що безсуперечні вимоги такого кредитора до боржника сукупно станов­лять меншу суму, то останню включають до скла­ду витрат кредитора (абз. 4 пп. 159.3.3 ПКУ).

Мінімальний розмір статутного капіталу акціо­нерних товариств становить 1250 розмірів мін­зарплати, встановленої на момент держреєстра-ції товариства (ч. 1 ст. 14 Закону про AT). Тобто ті акціонерні товариства, що реєструватимуться у 2015 р.. повинні мати статкапітал у розмірі принай­мні 1 млн 522 тис. 500 грн (з 01.01.15 р. по 30.11.15 р.) або 1 млн 722 тис. 500 грн (з 01.12.15 р.).

Авторське право і суміжні права

Суб’єкти авторського права для захисту своїх інтересів вправі звертатися до суду чи інших органів у межах їхньої компетенції. При цьому суд може прийняти рішення про виплату порушни­ком авторських прав компенсації в розмірі від 10 до 50000 мінзарплат (п. «г» ч. 2 ст. 52 Закону про авторське право). Тобто така компенсація може скласти від 12180 грн аж до захмарних 60 млн 900 тис. грн (з 01.01.15 р. по ЗО. 11.15 р.) або від 13780 грн до 68 млн 900 тис. грн (у період з 01.12.15 р.).

До того ж саме до мінзарплати прив’язані мінімальні ставки авторської винагороди (ро­ялті) за відтворення і(або) опублікування при­мірників творів наукової, художньої, публіцис­тичної та іншої літератури і музичного мистец­тва, зафіксованих поліграфічним способом, на­ведені в додатку 5 до постанови № 72.

Плата за ліцензії

Плата за отримання ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності стано­вить одну мінзарплату, виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, крім плати, розмір якої встановлений законами (абз. З 1поста­нови № 1755). Тобто якщо специфічний розмір плати не встановлено законами, то за ліцен­зію з 01.01.15 р. по 30.11.15 р. слід буде платити 1218 грн, а з 01.12.15 р. — 1378 грн.

Судовий збір

Судовий збір, який підлягає сплаті за звернення до суду, справ­ляється у відповідному розмірі від мінзарплати в місячному розмірі, установленої законом на 1 січня календарного року, у якому відповід­ну заяву (скаргу) подають до суду.

 

Найменування документа і дії, за які справляється судовий збір Ставка судового збору
За подання до суду:
позовної заяви майнового характеру 1% ціни позову, але не менше 243,60 грн та не більше 3654 грн
позовної заяви немайнового характеру 243,60 грн
За подання до господарського суду:
позовної заяви майнового характеру 2% ціни позову, але не менше 1827 грн та не більше 73080 грн
позовної заяви немайнового характеру 1218 грн
За подання до адміністративного суду*:
адміністративного позову майнового характеру 2% розміру майнових вимог, але не менше 1827 грн та не більше 4872 грн
адміністративного позову немайнового характеру 13,08 грн

 

 

ДЕРЖД0П0М0ГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ

 

Стаття 9 коментованого Закону передбачає: у 2015 р. рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призна­чення допомоги відповідно до Закону № 1768 становить від відповідного прожиткового міні­муму, як і у 2014 р.:

  • для працездатних осіб — 21%,
  • для дітей — 85%,

—   для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів — 100%.

При цьому розмір державної соціальної до­помоги малозабезпеченим сім’ям у 2015 р. не може бути більше ніж 75% від рівня забезпе­чення прожиткового мінімуму для сім’ї. А його Закон № 1768 визначає як суму прожиткових мінімумів членів сім’ї. Останні, власне, треба обраховувати, зважаючи на коефіцієнти, наве­дені у вищезгаданій ст. 9 коментованого Закону, тобто в наступному розмірі

 

 

Соціально-демографічна група населення Розмір прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць на одну особу, який ураховують при визначенні прожиткового мінімуму сім’ї, грн
3 01.01.15 р. з 01.12.15 р.
Діти віком до 6 років 877,2 991,95
Діти віком від 6 до 18 років 1093,1 1236,75
Працездатні особи 255,78 289,38
Особи, які втратили працездатність 949 1074

 

Частина 3 ст. 9 коментованого Закону говорить, що у 2015 р. будуть здійснювати виплату держав­ної соціальної допомоги, передбаченої п. 1 ст. 15 Закону № 1768. У цій нормі йдеться про збільшен­ня у 2011 —2014 рр. розміру державної соціальної допомоги (у тому числі й максимального) за на­явності у родині дітей. Незрозуміло, як це правило використати у 2015 р.. вочевидь зако­нодавці мали на увазі використання показників 2014 р., тобто збільшення указаної допомоги на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 250 грн. а на кожну дитину віком від 13 до 18 років — на 500 грн.

 

БЕЗОПЛАТНЕ ХАРЧУВАННЯ В ДИТСАДКАХ

Згідно з абз. 2 ч. 5 ст. 35 Закону про дошкільну освіту в державному та комунальному дошкільно­му навчальному закладі від сплати за харчування дитини звільняють ті сім’ї, у яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з ураху­ванням індексу зростання цін не перевищував про­житкового мінімуму. У свою чергу, ч. 4 ст. 9 комен­тованого Закону говорить: рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на вказане звільнення від плати у 2015 році збільшується відповідно до зрос­тання прожиткового мінімуму. Оскільки про таке зростання можна буде говорити тільки 01.12.15 р., то й про коригування показ­ника, що дає право на безкоштовне харчування дитини в дитсадку, можна буде вести розмову аж у грудні поточного року.

 

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ ДЕРЖБЮДЖЕТУ-2015

 

2015 р. зупинили лік ч. 7 ст. 7 Закону про утилізацію. Вона передбачає компенсацію державою витрат пунктів прийому транспортних засобів на утилізацію останніх.

Передбачили, що Уряд затвер­дить особливий порядок прове­дення індексації грошових доходів населення на 2015 рік.

Абзац 3 п. 9 Прикінцевих поло­жень коментованого Закону встановив: чималий перелік норм різних зако­нодавчих актів із питань пільг окремим кате­горіям громадян будуть застосовувати в поряд­ку та розмірах, установлених Кабміном.