Новий Закон про ТОВ та ТДВ

4230

З 17 червня 2018 року вступив в дію Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII (далі — Закон). Про цю подію писало багато інформаційних ресурсів та видань. Ми також вирішили долучитись до обговорення даного нормативного акту.

Коротко повторимо основні зміни, які вже було розглянуто, та більш детально зупинемось на тих питаннях, які не обговорювались.

Так, як статутні документи потрібно привести у відповідность до діючого Закону протягом одного року (до 17.06.2019), розповімо на що звернути увагу.

  1. В статті 11 Закону, яка присвячена статуту, повідомляється:

п. 5. У статуті товариства зазначаються відомості про:
1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;
2) органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;
3) порядок вступу до товариства та виходу з нього.
п. 6. Статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону.

На практиці, якщо буде зазначена тільки інформація, що вказана в п. 5 ст. 11 Закону, то статут повернуть на доопрацювання (у випадку внесення змін до реєстраційних даних вже зареєстрованого підприємства), якщо відбувається реєстрація нового підприємства — відмовлять в реєстрації, документи при цьому не повертають. Посилатись при цьому будуть на Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» № 755-IV або на Цивільний Кодекс України, чи інший нормативний акт, вживаючи термін, що «статутні документи не відповідають…» вказаним вище нормативним актам. Тож, не поспішайте прибирати із статуту «класичні» пункти, що були до прийняття Закону.

2. У багатьох статтях Закону вживається поняття «номінальна вартість часток». Дане визначення обов’язково вкажіть в інформації про розмір вкладів учасників. «Вартість внеску (внесків)», «вартість частки (часток)» і т.п. замініть на «номінальна вартість частки (часток).

3. Не дивлячись на те, що в Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» № 755-IV, вживається поняття Загальні збори засновників (учасників), — в новому Законі про ТОВ та ТВД, є тільки одна назва вищого органу — Загальні збори учасників! Всі інші формулювання в протоколі та статуті будуть слугувати причинами для відмови в проведенні реєстраційної дії.

4. Обов’язкову інформацію про органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень та порядок вступу до товариства та виходу з нього вказуйте в точній редакції, як це вказано в Законі, окрім 2 частини ст. 23 Закону: «У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника — фізичної особи чи припинення учасника — юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону, товариство може виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі товариства становить 50 відсотків або більше, товариство може приймати рішення, пов’язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів цього учасника.» 

Її не включайте до статуту, так як вона набере законної сили тільки в наступному році (через рік від початку дії Закону), відповідно до 1-ї частини Перехідних положень Закону.

5. Це вже обговорювалось, але ми повторимо. Щоб виконавчий орган товариства (директор, генеральний директор) не ніс відповідальність всім своїм майном за фінансові проблеми товариства, потрібно діяти відповідно ч. 3 ст.31 Закону:

«Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства.»

6. Знову повторимо, мабуть, найбільш обговорюваний розділ Закону Глава V. Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість. Де, в ч. 2 ст. 44 вказано: «Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників.» Це питання було детально розкрито в популярних інформаційних ресурсах. Ми підсумуємо: Кожен договір, вартістю більше 50% суми, що вказана в рядку 1495, розділу І «Власний капітал» пасиву балансу, повиннен отримати дозвіл на підписання від Загальних зборів учасників.  Формула розрахунку чистих активів: Активи — Поточні зобов’язання — Довгострокові зобов’язання (Активи — Зобов’язання).

В протоколі, де буде наданий дозвіл на підписання договору, потрібно вказувати повну інформацію про дану угоду, щоб можна легко було її ідентифікувати.

7. Дивно, чому не розглянули питання як саме приймає та документально оформлює рішення товариство з одном учасником? В наш час дуже популярним є створення товариств, де керівник та учасник одна особа!

В ст. 37 Закону  Особливості проведення загальних зборів учасників товариством, що має одного учасника, це передбачено:
1) У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.
2) До товариства з одним учасником не застосовуються положення статей 32-36 цього Закону, а інші положення цього Закону застосовуються з урахуванням положень частини першої цієї статті.

На нашу думку, якщо потрібно надати дозвіл щодо підписання певного правочину, то потрібно склати не протокол Загальних зборів учасника, а рішення даного учасника. Хоча виглядає дико, коли керівник (він же засновник, тобто учасник) буде надавати собі дозвіл на підписання конкретного договору, проте, краще створити та підписати даний «папірець» — пробачте, документ!  😉 

8. Не опинув Закон і посадових осіб товариства. Хто може бути посадовими особами вказано в ст. 42 Закону. Ми, піклуючись, про бухгалтерів хочемо зазначити, що бухгалтер (головний бухгатер) не обов’язково буде посадовою особою. В ст. 42 чітко вказано, що «Посадовими особами товариства є члени виконавчого органу, наглядової ради, а також інші особи, передбачені статутом товариства».

Якщо статутом не перебачити, що бухгалтер, чи інша відповідальна за бухгалтреський облік особа, є посадовою, — бухгалтер для товариства буде звичайним найманим працівником. Єдина згадка про бухгалтера є в ст. 43 Закону «Зберігання документів товариства»: «.. ч.2 с. 43 Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на виконавчий орган товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) — щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.» Тобто, бухгалтер несе відповідальність за зберігання документів бух.обліку та фін.звітності, — ВСЕ!

9. Не забувайте, що ч. 9 ст 42. Закону вимагає від посадових осіб при прийнятті на роботу надати інформацію про своїх афілійованих осіб (члени сімей — чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини).

10. ст. 40 Закону передбачає, що: «ч. 5. Член виконавчого органу товариства не може без згоди загальних зборів учасників або наглядової ради товариства, а член наглядової ради товариства — без згоди загальних зборів учасників:
1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа — підприємець у сфері діяльності товариства;
2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;
3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.
ч. 6. Порушення обов’язків, передбачених частиною п’ятою цієї статті, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

Вважаємо, що дану вимогу потрібно передбачити в посадовій інструкції керівника.

11. ч. 3 ст. 45 Закону: «Якщо учасники товариства не дійшли згоди про встановлення у статуті порядку погодження щодо правочинів із заінтересованістю, правила цієї статті не застосовуються.» (маються на увазі правила статті 45 «Правочин, щодо якого є заінтересованість«).

Отже, до статуту не включаєте інформацію щодо укладення правочинів із заінтересованістю — менше клопоту над контролем по укладенню угод (договорів, контрактів).

12. Перехідними та прикінцевими положеннями Закону внесено зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»:«У разі якщо законами визначено строк для приведення у відповідність до них, адміністративний збір не справляється при внесенні змін до відомостей, у тому числі змін до установчих документів, у строк, визначений цими законами».  А Законом таки передбачено строк для приведення документів у відповідність.  Ч. 5 Глава VIII. Прикінцеві та перехідні положення: Товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю звільняються від сплати адміністративного збору за реєстрацію змін до статуту товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність із цим Законом протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.

Отже, якщо потрібно внести зміни, що не стосуються зміни адреси місцезнаходження, складу учасників, назви товариства тощо — вимагати від вас сплати адмін.збору за вчинення реєстраційних дій не мають права! Посилайтесь на вказану вище норму закону!

P.S. Дуже прикро, що ніхто не може допомогти та проконсультувати щодо правильності складання статутних документів відповідно новому Закону. В Центрах надання адмін.послуг подивляться на ваші документи та поверхнево проконсультують (і не завжди правильно) тільки коли вони будуть завірені нотаріально, до держ.реєстратора, який і буде перевіряти статутні документи, Ви взагалі за констультацією не потрапите без особистого знайомства з ним!

Нотаріуси дуже рідко читають закони, що прямо не пов’язані з їх діяльністю, — їх завдання взати кошти за завіряння документів і якщо повторно документи потрібно завірити при внесенні виправлень вони знову візьмуть за це грошики 😆 !

Юристи, часто можуть бути «дуже зайняті» для приведення статутних документів у відповідність, — хоча це їх прямий обов’язок. А багато підприємств мають в штаті тільки бухгалтера, що одночасно виконує функції і юриста, і економіста, і психолога!

Тож, сподіваємось, що дана стаття доможе всім, хто такої допомоги потребує!)

 

Если у Вас возникнут вопросы обращайтесь к нам в Telegram    @ua_buh — это Чат бухгалтеров Украины! Все консультации бесплатны!


Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/audithel/audit-helper.com.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: A non-numeric value encountered in /home/audithel/audit-helper.com.ua/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997