Новини законодавства

543

Новини законодавства

ЯК СКАСОВУВАТИМУТЬ ПЕНЮ ЗА КРЕДИТНИМИ ДОГОВОРАМИ В ОСІБ З ТЕРИТОРІЇ АТО

НБУ акцентував увагу на тому, що банки зобов’язані ска­сувати пеню та/або штрафи, нараховані за період проведен­ня АТО (тобто з 14.04.14 р.), за кредитними договорами та договорами позики громадя­нам України, які зареєстро­вані та постійно проживають або переселилися у період з 14.04.14 р. з населених пунктів, де проводилася АТО, а також юрособам та фізособам-під-приємцям, що провадять (про­вадили) свою госпдіяльність на території таких населених пунктів. їх перелік затвердже­но розпорядженням КМУ від 30.10.14 р. № 1053-р. дію яко­го наразі призупинено розпо­рядженням КМУ від 05.11.14 р. № 1079-р.

Щоб виконати цю вимогу, бан­ки мають установлювати міс­це проведення госпдіяльності юрособи, фізособи-підприєм-ця на основі даних Єдиного дер­жавного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — під­приємців. А місце проживання клієнта-фізособи — на основі даних, зазначених у поданих клієнтом офіційних докумен­тах або їх засвідчених копіях. Отримані дані банки повинні співставляти зі згаданим вище переліком. Для звільнення від пені та/або штрафів не по­трібно отримувати будь-яких інших документів, у тому чис­лі сертифікатів про форс-ма-жорні обставини (обставини непереборної сили) Торгово-промислової палати.

Лист НБУ від 05.11.14 р. №18-112/64483. Не є нормативно-пра­вовим актом.

 

 

НОВІ  ОЗНАКИ ФІКТИВНОСТІ ЕМІТЕНТІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 

НКЦПФР затвердила положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних па­перів та включення таких емі­тентів до переліку (списку) емітентів, що мають ознаки фік­тивності . Попередній нор­матив (рі­шення НКЦПФР від 03.03.11 р. № 1942), установлював лише ознаки фіктивності цінних папе­рів та деривативів. До кри­теріїв фіктивності,яких побіль­шало, належать:

  • відсутність емітента за міс­цезнаходженням, установлена Комісією та/або ДФСУ;
  • неподання емітентом до Комісії регулярної інформації та податкової звітності до ор­ганів ДФСУ;
  • не скликання загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль та/або не-утворення органів управління, визначених законодавством, протягом року з дня реєстрації Комісією звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників;

  4)низький рівень (менше 3% від розміру активів емітента) або відсутність доходів від реалі­зації товарів, робіт, послуг за основним видом діяльності станом на кінець фінансового року;

  • відсутність сплаченого ПДВ протягом звітного періоду, якщо емітент — його платник;
  • частку активів емітента переважно (більше ніж 90%) складають фінансові інвести­ції та/або дебіторська забор­гованість відповідно до фін.звітності емітента, поданої до Комісії та/або ДФСУ станом на кінець звітного періоду;
  • кількість працівників емі­тента станом на кінець звіт­ного періоду становить менше трьох осіб;
  • середньомісячні витрати емітента на оплату праці одного працівника є меншими від міні­мального розміру зарплати, уста­новленого законодавством;
  • реєстрація місцезнаходжен­ня емітента у будівлі житлового фонду за адресою, де зареєстро­вані юрособи, що не є афілійованими особами власника такого житлового приміщення;

10)наявність судового рішення, яке набрало законної сили, пов’язаного з використанням цінних паперів емітента з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

За наявності трьох критеріїв з указаного списку НКЦПФР та/ або ДФСУ проводять перевірку емітента на предмет дотримання інших критеріїв. Якщо за її ре­зультатами підтвердиться наяв­ність трьох або більше критеріїв, емітента на підставі спільного рішення цих органів включать у перелік фіктивних. Якщо емітент одночасно відповідає першим двом критеріям, то його одразу включать до такого пе­реліку. Потрапляння до нього — підстава для зупинення обігу цін­них паперів емітента.

Зазначене Поло­ження реалізує механізм засто­сування пп. 153.8.4 Податкового кодексу України: якщо платник податку на прибуток здійснив витрати, пов’язані з придбанням цінних паперів (деривативів) емі­тента, інформація щодо якого на дату вчинення правочину міс­тилася в переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності, ці ви­трати не враховують при визна­ченні фінрезультату за такими операціями.