Новини законодавства

699

Новини законодавства

З’ЯВИВСЯ ПОРЯДОК СПИСАННЯ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА

Міноборони встановило єди­ний механізм списання військово­го майна командирами військо­вих частин і посадовими особами органів військового управління ЗСУ відповідно до їх повнова­жень. До такого майна належать не тільки власне озброєння та боєприпаси, а й будинки,спору­ди, передавальні пристрої, куль­турно-просвітницьке, медичне, ветеринарне, побутове, хімічне, інженерне майно, майно зв’язку тощо, закріплене за військовими частинами, закладами, установа­ми, організаціями ЗСУ.

До випадків, які є під­ставою для списання військового майна, віднесено:

  • набуття непридатного стану (якщо неможливо або економіч­но недоцільно відновити);
  • убування в межах затвер­джених норм;
  • використання на виробничі, господарські та експлуатаційні потреби в межах установлених норм, у т.ч. на підготовку зброї (боєприпасів) до зберігання або застосування, виготовлення сумі­шей, проведення аналізу, вико­нання будівельних та будівель­но-монтажних робіт;
  • втрати чи нестачі за умови, що відновлення майна неможли­ве або економічно недоцільне.

Списання майна оформлюють актами якісного (технічного) ста­ну, інспекторськими посвідчення­ми та актами списання, форми яких наведено в додатках до цьо­го Порядку. Будівлі та спору­ди списують за актом списання будівель (споруд), форму якого містить додаток 4 до Положення про організацію квартирно-ек­сплуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвер­дженого наказом Міноборони від 03.07.13 р.№448.

У разі втрат (нестач), крадіжок, знищення, пошкоджень та стихій­ного лиха, а також коли зіпсова­но та передчасно виведено з ладу матеріальні засоби (крім нестач, що утворилися в межах норм при­родних втрат), військове майно списується з регістрів обліку на підставі наказу командира військчастини з обов’язковим вне­сенням втрат (нестач) до Книги обліку втрат військового майна та Книги обліку нестач. Причому незалежно від його призначення, джерел надходження та способів придбання.

Для оформлення документів на списання військового майна командир військової частини або командир (начальник) вищого рівня щороку своїм наказом при­значає комісію.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ТИПОВУ ФОРМУ КОНТРАКТУ З КЕРІВНИКОМ ВНЗ

Процедура обрання керівника ВНЗ будь-якої фор­ми власності та підпорядку­вання складатиметься з трьох етапів: оголошення конкурсу та прийом документів від пре­тендентів на посаду керівника, потім підготовка виборів та їх проведення.
Уряд затвердив Методичні рекомендації щодо особливос­тей виборчої системи та поряд­ку обрання керівника вищого навчального закладу, а також типову форму контракту з керівником державного вишу.

Конкурс оголошує заснов­ник. Відповідне оголошення не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контрак­ту особи, яка обіймає посаду керівника, або протягом тиж­ня від дня утворення вакансії публікують у газеті «Освіта України». Можна також опуб­лікувати в інших друкованих ЗМІ. Водночас оголошення розміщуватимуть на веб-сайті (за наявності) засновника й офіційному веб-сайті ВНЗ.

Документи від претендентів засновник прийматиме протя­гом двох місяців від дня пуб­лікації оголошення про про­ведення конкурсу. *вимоги до кандидатів на по­саду керівника ВНЗ наведено в ст. 42 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.14 р. № 1556-УІІ. Вибори признача­тимуть не пізніше ніж на трид­цятий день від дати закінчен­ня строку прийому докумен­тів від претендентів (канікули в цей строк не враховують). У виборах беруть участь на­укові, науково-педагогічні та педагогічні штатні працівни­ки ВНЗ, виборні представники з-поміж інших штатних праців­ників та студентів (курсантів).

Безпосередньо вибори від­буватимуться шляхом таємно­го голосування, у результаті яких керівника буде обрано на п’ятирічний строк.

Одна й та сама особа може бути керівником ВНЗ макси­мум два строки.


Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/audithel/audit-helper.com.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: A non-numeric value encountered in /home/audithel/audit-helper.com.ua/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997