НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

500

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

При­йняли Закон » Про ліцензування видів господарської діяльності», чий перелік видів госпдіяльності, що підлягають ліцензуванню, налічує 30 пунктів. З нині діючо­го переліку таких видів у новому Законі не побачимо, зокрема:

  • видобуток дорогоцінних ме­талів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органо­генного утворення, напівдорого-цінного каміння, а також — зби­рання, первинну обробку відходів і брухту таких металів і каміння;
  • виробництво ветмедика-ментів і препаратів, оптову і роз­дрібну торгівлю ними;
  • торгівлю пестицидами та агрохімікатами;
  • заготівлю, переробку, ме­талургійну переробку мета­лобрухту кольорових і чорних металів;
  • проведення землеоцшочних робіт та земельних торгів;
  • митну брокерську діяль­ність тощо.                                                                                                                                                                                   Посадовцям органів ліцен­зування заборонили вимагати від здобувана ліцензії подан­ня оригіналів документів (крім тих, що складає безпосередньо здобувач), зазначення в пода­них документах інформації або подання документів, не перед­бачених законом, а також доку­ментів, що підтверджують або спростовують інформацію про здобувана та які видані іншими органами влади або їх посадов­цями (виписки, витяги, довідки, листи).Ліцензію вида­ватимуть на необмежений строк, а разова плата за неї станови­тиме розмір мінзарплати, що діє на день прийняття рішення про видачу (якщо іншого роз­міру плати не встановлено зако­ном). Але якщо ліцензію видає РМ АР Крим чи місцевий орган виконавчої влади, то плата за її видачу — тільки 10% такої мін­зарплати.

    Ліцензії, які будуть чинними на день набрання чинності цим Законом, продовжують діяти. Ті з них, що були обмежені в стро­кові дії, визнають безстроковими й можуть за заявою ліцензіата безкоштовно переоформити протягом тижня. Якщо ж від­повідні види госпдіяльності зву­жені, то ліцензії безкоштов­но переоформлять протягом трьох днів. Водночас ліцензу­вання діяльності у сфері теле-комунікацій утратить чинність 28.01.18 р.

    * Закон України від 02.03.15 р. №222-УПІ. Набирає чинності 28.06.15 р.

Оновили Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.08 р. № 514-VI.  Він передбачає, зокрема, що за­гальні збори акціонерного това­риства мають кворум за умо­ви реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є влас­никами більш як 50% голосу­ючих акцій (раніше вимагалося володіння такими особами не менш як 60% голосуючих акцій).

Якщо дивіденди не виплаче­но протягом установленого законом чи рішенням зборів строку, акціонер управі звер­нутися до нотаріуса щодо вчи­нення виконавчого напису на документах, за якими стягнен­ня заборгованості здійснюють у безспірному порядку.

Статути акціонерних товариств до приведення їх у відповідність із цим Законом застосовуються в частині, що не суперечить йому.

* Закон України від 19.03.15 р. №272-У1ІІ. Набрав чинності 27.03.15 р., окремі положення на­беруть чинності 27.05.15 р.

 

Нацбанк удосконалив поря­док щоденного установлен­ня офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу бан­ківських металів. Із 31.03.15 р. його визначатимуть наприкін­ці робочого дня, а діяти він по­чинатиме з наступного робочо­го дня. До вказаної дати курс установлювали й оприлюдню­вали в середині робочого дня, а діяв він із часу встановлення. За новими правилами курс гривні, установлений на остан­ній робочий день тижня або на передсвятковий день, діяти­ме протягом наступних вихід­них або святкових днів. Якщо ж його установлять в останній робочий день тижня або в пе­редсвятковий день, то він поч­не діяти в перший робочий день наступного тижня чи в перший післясвятковий робочий день.

До речі, на веб-сайті Нац­банку наголосили: повідомлен­ня про встановлення офіцій­ного курсу будуть оприлюд­нювати в день його встанов­лення до 18 години на сторін­ці Офіційного інтернет-представництва НБУ.

*Постанова Правління НБУ від 19.03.15 р. № 194. Набрала чинності 31.03.15 р.