Новини законодавства

526

ПОДАТКОВИЙ КОМПРОМІС

Розділ XX «Перехідні поло­ження» Податкового кодексу України попов­нився новим підрозділом 92, який регулює особливості уточ­нення податкових зобов’язань з податку на прибуток підпри­ємств та податку на додану вартість під час застосування податкового компромісу. Під останнім розуміють звільнен­ня від юридичної відповідаль­ності платників податків та/ або їх посадових (службових) осіб за заниження податкових зобов’язань із податку на при­буток та/або на додану вартість за будь-які податкові періоди до 01.04.14 р. з урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 ПКУ.

Платник, який хоче скориста­тися процедурою податкового компромісу, подає за відповід­ні періоди уточнюючі розра­хунки податкових зобов’язань, у яких визначає суму завищення витрат, що враховують при виз­наченні об’єкта оподаткування податком на прибуток, та/або суму завищення податкового кредиту з ПДВ. На подання та­ких уточнюючих розрахунків не поширюються норми ст. 50 ПКУ Строк їхньої подачі — 90 календарних днів із дня на­брання чинності цим Законом.

Суму заниженого податково­го зобов’язання з податку на прибуток та/або ПДВ слід буде сплатити в розмірі її 5%. Решту 95% суми заниження вважа­тимуть погашеними, штрафні санкції за них не застосовують, пеню не нараховують.

Подання платником уточню­ючого розрахунку за періоди, щодо яких не була проведена перевірка, може бути підставою для проведення документальної позапланової перевірки виключ­но з питань які стосуються від­повідних витрат та/або суми за­вищення податкового кредиту.

До затвердження форми уточ­нюючого розрахунку для засто­сування податкового компромі­су платник вправі подати уточ­нюючий розрахунок за чинною на час подання формою як ок­ремий документ із поясненням мотивів його подання для за­стосування податкового комп­ромісу та з переліком (описом) операцій, щодо яких здійснено уточнення показників податко­вої декларації.

 

ФОРС-МАЖОР

 

У новій редакції викла­ли Регламент засвідчення Торгово-промисловою пала­тою України та регіональни­ми торгово-промисловими палатами форс-мажорних об­ставин (обставин неперебор­ної сили).

З 10 до 7 днів скоротили стро­ки розгляду заяви суб’єктів господарювання про засвід­чення форс-мажору для біз­несу. Також тепер можливість звертатися за засвідченням форс-мажору до ТПП України мають і фізособи,їх заяву роз­глядатимуть протягом 21 ро­бочого дня.

Регіональні ТПП тепер вправі засвідчува­ти форс-мажорні обставини з усіх питань, крім обставин, що стосуються зобов’язань за:

  • умовамизовнішньоторго­вельнихугодіміжнароднихдо­говорівУкраїни;
  • умовамиЗЕД-договорів, контрактів,типовихдоговорів, угод,уякихбезпосередньопе­редбаченовіднесеннятакої функціїдокомпетенціїТПП України;
  • умовамидоговорів,кон­трактів,типовихдоговорів, угодміжрезидентамиУкраїни, уякихбезпосередньопередба­ченовіднесеннятакоїфункції докомпетенціїТППУкраїни.

З’явилися й нові Тарифи на послуги із засвідчення форс-мажорних обставин. За таке засвідчення за договорами слід буде сплатити 1669,20 грн.

Сільгоспвиробники за засвід­чення форс-мажорної по­годи сплатять 417,60 грн. А засвідчення обставин, що дозволяють відстрочення гро­шових зобов’язань та про­довження строків подання звітності платниками подат­ків у зоні АТО, обійдеться у 208,80 грн.

Cуб’єктам малого під­приємництва сертифікати про форс-мажор видаватимуть без­коштовно.

 

 

ПОРЯТУНОК БАНКІВ

Закон України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та рест­руктуризації банків». Він перед­бачає обов’язок комерційного банку на вимогу Нацбанку здій­снити у відведений строк власну капіталізацію та/або реструкту­ризацію, реорганізацію з метою досягнення певних показників.

Закон містить загальні прави­ла щодо проведення капіталі­зації чи спрощеною процедурою, участі в цих процесах держави.

Окрім того, Нацбанк наділи­ли правом запроваджувати об­меження на діяльність банків, у тому числі обмежувати або забороняти видачу кош­тів із поточних та вкладних (депозитних) рахунків фіз- та юросіб, а також обмежува­ти або тимчасово забороняти проведення валютних операцій на території України, зокрема реорганізації банку за операцій із вивезення, перека­зування і пересилання за межі України валютних цінностей. На час дії цього Закону запро­вадили мораторій на нарахуван­ня і виплати дивідендів банками (крім передбачених випадків), а також на викуп банком роз­міщених ним акцій