НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ САЛОНУ КРАСИ

2293

НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ САЛОНУ КРАСИ

Критерії при виборі навчальної сто­рони, які важливі в податковому плані (умови для звільнення плати за навчання від податку на доходи1):

  1. Наявність ліцензії на надання освітніх послуг. Вона підтвердить належність вашого контрагента до навчальних закладів. Навчальні центри з підготовки салонних майс­трів, які володіють подібними ліцензіями, — не рідкість..
  2. За підсумками навчання видають доку­мент держ.зразка про здійснену підготовку й одержання спеціальності (кваліфікації). Оформити такий папір може лише власник ос­вітньої ліцензії.

Документальне оформлення.  Заява працівника з проханням направити на навчання (або зі згодою на нього).

Далі між салоном краси й суб’єктом, що на­дає послуги з навчання, укладають договір. Типовий поговір про навчання, під­готовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг нав­чальними закладами, затверджений наказом МОН України від 11.03.02 р. № 183. Аби не утримувати податку на доходи, знадо­биться договір між роботодавцем і співробітником-учнем. за яким останній зобов’язується відпрацювати після закінчення навчання не менше трьох років. Його складають спира­ючись на Примірний договір суб’єкта госпо­дарювання з працівником, затверджений на­казом Мінсоцполітики України від 10.08.10 р. №232.

 

Податок на доходи і єдиний соцвнесок. Коли роботодавець бере на себе витрати на навчан­ня співробітника, то тим самим надає йому дохід у вигляді сплаченої суми. Щоб не оподатковувати дані витрати, потрібно дотриматись наступних правил:

1) навчання відбувається у вищому або про­фесійно-технічному навчальному закладі (це при­своюють спеціальність (кваліфікацію);

2) укладено договір між підприємством і пра­цівником, за яким останній зобов’язується від­працювати в салоні краси після закінчення на­вчання не менше 3 років.

Якщо все виконано — можна не оподатко­вувати вартість навчання в межах суми, котра для 2014 року дорівнює 1710 грн у розра­хунку за кожний повний чи неповний місяць навчання. Коли плата за навчання виявиться вище, то понадлімітну суму оподатковують за ставкою 15% (20%).

У будь-якому випадку дохід працівника у вигляді вартості навчання слід показати в Податковому розрахунку ф. № 1ДФ: оподат­ковувану суму (ознака доходу «126») і неопо­датковувану вартість чи її частину (ознака до­ходу «145»).

З вартості навчання перукаря єдиного внес­ку не утримують і не нараховують на неї (не­залежно від того, є податок на доходи чи ні), адже це не винагорода за роботу (послугу) за цивільно-правовим договором і не зарплата (п. 9 р. II Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодав­ців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне стра­хування, затвердженого постановою КМУ від 22.12.10 р.№ 1170).

Під обкладення військовим збором плата за навчання працівника підпадаєв тому самому випадку, що і ПДФО. В сумі перевищення 1 710,00 грн.

Якщо послуги з навчання надає фізособа, то коли йдеться про послугу в рамках підприєм­ницької діяльності (це підтвердить копія витя­гу з Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-під-приємців або копія витягу з Реєстру платників єдиного податку), ні податку на доходи, ні єди­ного внеску, ні військового збору з отриманої нею винагороди не справляють (п. 177.8 ПКУ ч. 1 ст. 4 Закону загальнообов’язкове дер­жавне соціальне страхування» від 08.07.10 р. № 2464-УІ).