АДМІНАРЕШТ КОШТІВ ЧИ МАЙНА

724

АДМІНАРЕШТ КОШТІВ ЧИ МАЙНА

Для арешту коштів необ­хідно саме рішення суду, ухвалене на підставі звернення органу Державної фіскаль­ної служби (п. 94.4, абз. 2 пп. 94.6.2 указаного Кодексу).

Адмінарешт іншого майна стане реаль­ністю внаслідок ухвалення відповідного рішен­ня керівником органу ДФС, обґрунтованість якого протягом 96 годин має бути перевірена судом (п. 94.10 ПКУ).

 

Підприємство надало податківцям на їхній запит пояснення з документальним підтвер­дженням із питань взаємин зі своїм контр­агентом.

Підприємство не надало пояснення та/або їх до­кументальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит податкового органу протя­гом 10 робочих днів із дня отримання запиту — призначено документальну позапланову виїзну перевірку (пп. 78.1.1 ПКУ) — підприємство від­мовляється від проведення такої перевірки за наявності законних підстав для неї або від до­пуску посадовців податкового органу до пере­вірки (пп. 94.2.3 ПКУ).

 

  • Немає підтвердження факту відмови плат­ника податків від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для неї або від допуску посадовців податкового органу.

За таких обстаивнвідсутні підстави для під­твердження судом обґрунтованості адмінарешту майна. Т

Підприємство правомірно відмовило в на­данні відповіді на запит, оскільки останній був оформлений із порушенням.

Прикладами таких порушень:

  • запит підписано не керівником (його за­ступником) податкового органу:
  • у запиті не названо або названо невірні під­стави для його надіслання:
  • запитувана інформація не належить до пе­редбаченої законодавством як така, що необ­хідна податківцям для виконання їх функцій.

За наявності бодай однієї з цих підстав плат­ник може сміливо апелювати до суду про без­підставність запиту, з якої, у свою чергу, ви­пливає неправомірність перевірки та право­мірність недопуску до неї контролерів.
Підприємство оскаржило правомірність пе­ревірки, недопущення до якої стало підставою для ініціювання адмінарешту.

Розгляд адмінсудом подань податкового ор­гану щодо підтвердження обгрунтованості ад­міністративного арешту майна платника здійс­нюється в особливому порядку, передбаченому ст. 1833 Кодексу адміністративного судочинс­тва України.

Отже, навіть за наявності правомірних підстав для адмінарешту коштів, плат­ник може поборотися з ним, якщо ос­каржить накладення арешту на суму, що перевищує розмір податкового боргу, пра­во на стягнення якого наявне в податко­вого органу на момент прийняття судом рішення про застосування адмінарешту (див. інформаційний лист ВАСУ від 29.04.13р. № 642/12/13-13).